Ελληνική Ιστορία 1940-49 .Ένα έθνος σε κρίση


Εγγραφείτε στο φόρουμ, είναι εύκολο και γρήγορο

Ελληνική Ιστορία 1940-49 .Ένα έθνος σε κρίση
Ελληνική Ιστορία 1940-49 .Ένα έθνος σε κρίση
Θέλετε να αντιδράσετε στο μήνυμα; Φτιάξτε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε για να συνεχίσετε.

ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ. Εκδοσεις ΓΕΣ

Πήγαινε κάτω

ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ. Εκδοσεις ΓΕΣ Empty ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ. Εκδοσεις ΓΕΣ

Δημοσίευση  ΤΑΥΓΕΤΗΣ Κυρ Φεβ 28, 2021 12:54 pm

ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ. Εκδοσεις ΓΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 86
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 5/42 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ ΨΑΡΡΟΥ 1941 - 1944 ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ 1979

11. ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ.

Ό Αθανάσιος Κλάρας ή "Αρης Βελουχιώτης, οπως ώνομάσθη ό ϊδιος κατά τήν έξοδόν του είς τά βουνά τής Ρούμελης τό 1942, έγεν-νήθη είς τήν Λαμίαν τό 1905.
Μετά τήν άποφοίτηοίν του έκ τής Μέσης Γεωργικής Σχολής Λαρίσης, έτοποθετήθη ώς πρακτικός γεωπόνος είς περιοχήν Δράμας, βραδύτερον εγκατέλειψε τήν θέσιν του καί κατέφυγεν είς τάς Αθήνας, οπου ήρχισε τήν κομμουνιστικήν του δρασιν.
Υπηρέτησε τήν θητείαν του είς τό Πυροβολικόν, οπου καθηρέθη άπό τον βαθμόν του Δεκανέως λόγω τής κομμουνιστικής του δραστηριότητος εντός τής Μονάδος του.
Μετά τήν άπόλυσίν του ήλθεν είς τας Αθήνας, οπου είργάσθη μέ ζήλον προς οφελος του "ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ" καί του Κ.Κ.Ε.
Ούτος, ώς εμφαίνεται έκ τοΰ Ποινικου του Μητρώου, κατεδικάσθη 15 φοράς καί πλέον διά κλοπάς, ψευδορκίαν, πλαστογραφίαν, βιοπρα-γίαν καί άπόδρασιν έκ τών φυλακών.
Τό 1939 έκτίων ποινήν είς τας φύλακας Κερκύρας υπέγραψε δήλωσιν μετανοίας (δηλωσίας), διά τής όποιας άπεκήρυξε τό Κ.Κ.Ε. καί άπεφυλακίσθη. Ή πραξις του αυτή του εγινεν εφιάλτης είς ολην του τήν ζωήν καί τόν συνώδευσε μέχρι του θανάτου του, διότι έξ αίτιας αυτής εύρίσκετο πάντοτε είς μειονε-κτικήν μοϊραν Εναντι τών κομματικών του αντιπάλων. Πράγματι ή πρδ-ξις του αΰτη άπετέλεσεν, ώς φαίνεται, τήν αίτίαν τής άκαμπτου αδιαλλαξίας του, τής αύστηρδς υπακοής του είς τάς έντολάς τοϋ Κ.Κ.Ε.. όπως καί τής πρωτοφανούς σκληρότητας του προς τους συνανθρώπους του.

Ήτο πραγματικός επαναστάτης καί φανατικός κομμουνιστής μέ πλουσίαν συνωμοτικήν δρδσιν καί πεΐραν. ΤΗτο ίδιόρρυθμον άτομον, μέ πολλά ελαττώματα καί πολλάς αδυναμίας, πονηρός, τολμηρός καί ταχύς είς τάς αποφάσεις του.

Κατά τήν κατοχήν, λόγω τής μειονεκτικής του θέσεως έναντι τής ηγεσίας του Κ.Κ.Ε., τοβ μεγάλου κομματικου του φανατισμου καί πάθους, παρουσιάζετο ώς άτομον εγωπαθές καί θηριώδες, στερούμενον άν-θρωπισμου καί ευγενών αίσθημάτων.
Διά τόν αγώνα ή ανθρωπινή ζωή δέν είχεν ούδεμίαν άξίαν, διά τουτο εφήρμοζε την αρχήν "ό σκοπός αγιάζει τά μέσα", ασχέτως έάν ταυτα ήσαν δίκαια ή άδικα, εθνικά ή αντεθνικά καί απάνθρωπα. Ουδέποτε τόν συνεκίνησεν ή ανθρωπινή ζωή , ή ό πόνος , δι' αυτό έβασάνιζεν, έκακοποίει καί έξετέλει πολλάκις διά των Ιδίων του χειρών ανθρώπους καί διά μικροπαραπτώματα ακόμη (π.χ. κλοπή προβάτου ή κυψέλης κ.λ.π.).
Ήταν ανελέητα σκληρός καί δέν έδίσταζε νά λέη "οτι άν είναι νά γλυτώση ένας ένοχος ας πάνε καί εννιά αθώοι", όπως τόν περιγράφει ό Καπετάν Νικηφόρος του ΕΛΑΣ είς τήν Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ" τής 23/9/75.Λόγω τής ψυχοσυνθέσεώς του ταύτης δέν ήτο δυνατόν νά προσέλκυση καί ενθουσίαση τόν πληθυσμόν τής υπαίθρου ώς πραγματικός ηγέτης, πλην βεβαίως τών φανατικών κομμουνιστών, οί οποίοι είχον-τήν αυτήν ψυχοσύνθεσιν με αυτόν, αλλά διά τής χρησιμοποιήσεως σαδιστικών μεθόδων καί φρικιαστικών βασανιστηρίων έπεβάλλετο, τοσον εΐς τους κατοίκους τής υπαίθρου, οσον καί είς τους άντάρτας του.
Έίς τό έργον του τόν έβοήθήσε πολύ ό τέλειος μηχανισμός του Κ.Κ.Ε., τό όποϊον έργαζόμενον συνωμοτικώς άπό 20ετίας καί πλέον είχε δημιουργήσει είς τάς κωμοπόλεις καί τά χωρία οπαδούς καί στελέχη πειθαρχημένα καί φανατισμένα.
Ουτω ό "Αρης, στηριζόμενος αρχικώς είς 20-30 τοιαυτα στελέχη (μαυροσκούφηδες), ήρχισε τόν αγώνα τοϋ ΕΛΑΣ κατά τό 1942 είς Ρού-μελην καί με τό πρόσχημα του άπελευθερωτικοΰ αγώνος καί διά τής προπαγάνδας παρέσυρεν αρκετούς κατοίκους νά τόν ακολουθήσουν ή τους ήνάγκαζε προς τοϋτο διά τής βίας καί τής τρομοκρατίας.
Είναι γεγονός ομως οτι, παρά τήν κομματικήν του δρασιν καί τήν τοιαύτην τής κατοχής, ούδενός ήγετικοΰ στελέχους του Κ.Κ.Ε. τήν συμπάθειαν κατώρθωσε νά απόσπαση (Ζαχαριάδης, Σιάντος, Ίωαννίδης, κ.λ.π.). Αντιθέτως οΰτοι συνεχώς του κατελόγιζον ευθύνας διά παρεκκλίσεις έκ τής γραμμής του κόμματος καί διά διαφόρους εξτρεμιστικός του ενεργείας (εγκλήματα, κ.λ.π.). "Ολα αυτά ό "Αρης τά έγνώριζε καί τά εβλεπεν, αλλά δέν είχε τήν ψυχικήν καί κομματικήν δύναμιν νά άντι-δράση, διότι τόν έβάρυνεν ή κατηγορία του δηλωσία.
Τό τέλος του" Βελουχιώτη ήτο οίκτρόν, καθ' οσον ούτος άπεκη-ρύχθη ύπό του Κ.Κ.Ε., απομονωμένος δέ καί καταδιωκόμενος ύπό του Ελληνικού Στράτου , έφονεύθη τόν Ίούνιον του 1945 είς τήν Πίνδον.
ΑΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 86
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 5/42 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ ΨΑΡΡΟΥ 1941 - 1944 ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ 1979

ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ.

Διά νά άντιληφθή ό αναγνώστης ποία ήτο ή ψυχοσύνθεσις του Βελουχιώτη, πώς ένεργοΰσε καί πώς επεβλήθη εις τόν πληθυσμόν τής Ρούμελης κατά τό πρώτον έξάμηνον τής δράσεως του, θά αναφέρω μερικά άπό τά πολυάριθμα εγκλήματα, τά όποια διέπραξεν ούτος είς τήν π£-ριοχήν τής Στερεας Ελλάδος :

Τάς πρώτας ημέρας του Ιανουαρίου 1943 ό Ύπολ/γός Καϊμάρας απεστάλη ώς σύνδεσμος τών αξιωματικών της οργανώσεως είς Μαυ-ρολιθάρι, Ενθα, ώς ψευδώς είχε διαδώσει τό ΕΑΜ, επρόκειτο νά συναντη-θή ό Στρατηγός Ν. Ζέρβας του ΕΔΕΣ μετά του' άρχηγοϋ του ΕΛΑΣ "Αρη Βελουχιώτη προς καθορισμόν του τρόπου διεξαγωγές τοϋ ανταρτοπόλεμου καί ένοποίησιν τών ανταρτικών ομάδων.
Τόν Βελουχιώτην συνήντησε καθ' όδόν μετά τής ομάδος του, είς τό χάνι Ζαγκανά, νοτίως τής Καλοσκοπής, κινούμενον προς Παρνασσόν.
Κατά τήν διεξαχθεϊσαν συζήτησιν ό "Αρης απέφυγε νά δηλώση τό πραγματικόν του όνομα, ισχυρισθείς οτι ήτο ανώτερος αξιωματικός τοΰ Ίππικου. Ό μαυρος κοζάκικος σκούφος, τόν όποιον έφερε τόσον αυτός, δσον καί οι 20 αντάρτες του, ή φρασεολογία του, αί άναπτυχθείσαι ύπ' αίιτου επιδιώξεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καί αί κατηγορίαι του κατά του δήθεν "φασίστα" Ζέρβα "ό οποίος δέν ήθελε συνεργασίαν διά νά παίρνη μόνος του τις λίρες τών "Αγγλων" έκαμαν τόν Ύπολ/γόν Καϊμάραν νά άντιληφθή" οτι επρόκειτο περί κομμουνιστου ήγέτου.
Μετά τήν συζήτησιν ταύτην ό Ύπολ/γός ούτος μετέβη είς τό χωρίον Μαυρολιθάρι διά νά βεβαιωθή έάν ό Ζέρβας ήλθεν είς Ρούμελην, πραγμα πού απεδείχθη ψευδές.

Ό Καϊμάρας έπληροφορήθη κατά τήν είς Μαυρολιθαρι αφιξίν του τήν έκτέλεσιν, κατά τήν προηγουμένην ήμέραν ϋπό του "Αρη Βελουχιώτη καί τών καπεταναίων του, 14 ανταρτών τής άμάδος Τζιβάρα - Άγου-ρίδη
( Ό Γιάννης Άγουρίδης, καταγόμενος άπό τό χωρίο Δύο Βουνά, οίκειοθελως έλαβε μέρο; είς τήν άνατίναξιν τής γεφΰρος τού Γοργοποτάμου), τους όποιους συνέλαβε διά δόλου.
Οί κάτοικοι του χωρίου τούτου ήσαν έντρομοι καί αγανακτισμένοι διά τά βασανιστήρια, τά όποΐα υπέστησαν οί εκτελεσθέντες εθνικόφρονες αντάρτες, διά τόν μόνον λόγον, οτι δέν ήθελαν νά υπαχθούν ύπό τόν "Αρην, του οποίου τό τμήμα έθεώρουν ώς καθαρώς κομμουνιστικόν.

Άφοϋ τους έκάλεσεν είς Μαυρολιθαρι προς δήθεν συνεργασίαν και συνεννόησιν, τήν νύκτα τους κατένειμεν είς διαφόρους οίκίας προς διανυκτέρευσιν. Μετά τό μεσονύκτιον διέταξε τήν συλληψιν και τόν άφοπλισμόν του Τζιβάρα καί τών ανταρτών του.

Τήν πρωΐαν τής επομένης, παρουσία τών κατοίκων τοΰ χωρίου, τους ύπεχρέωσαν νά σκάψουν πρώτον τους τάφους των είς τό Νεκροταφεΐον του χωρίου, έν συνεχεία τους έδειραν μέχρις αίματος διά μαστιγίων συρμάτινων καί τους διεπόμπευσαν είς τά μάτια τών κατοίκων του χωρίου, κατηγορουντες αυτούς ώς προδότας καί όργανα τών Ιταλών.

Τέλος δε διά μαχαιρών έθραυσαν τά όστα τών βραχιόνων των καί απέκοψαν τά ακρα τών περισσοτέρων κατά τρόπον θηριώδη, μέχρις ότου τά θύματα ταυτα υπέκυψαν άπό τά φρικτά βασανιστήρια.

Παρά τάς γοεράς κραυγάς τών ανδρών τούτων, ουδείς έκ τών υποχρεωτικώς παρισταμένων χωρικών έτόλμησε νά έπέμβη ή νά διαμαρτυρηθή.

Πάντα ταΰτα έξετελέσθησαν συμφώνως προς τάς διαταγάς του Βελουχιώτη, ό οποίος έπρωτοστάτει είς τό άπαίσιον καί θηριώδες αυτό έγκλημα.

Τήν σύζυγον τοΰ Τζιβάρα έβασάνισε καί έξετέλεσεν ό Ιδιος ό "Αρης Βελουχιώτης διά μαχαίρας. Τά πτώματα των θυμάτων τούτων έτάφησαν είς τό Νεκροταφεΐον του χωρίου.

Οί κάτοικοι του Μαυρολιθαρίου καί Ιδίως αί γυναίκες ήσαν κάτω-χροι καί ετρεμον άπό τά έργα του στυγερού έγκληματίου "Αρη Βελουχιώτη.

Κατά τήν παραμονήν του είς Μαυρολιθάρι ό Καϊμάρας έφιλοξενήθη εϊς τήν οίκίαν του Άνθ/γου Μώκου ή Καλλία ('), τήν έπομένην δέ μετέβη είς τό χωρίον Κονιάκος, όπου συνήντησε τόν άρχηγόν του ΕΛΑΣ Δωρίδος μόνιμον Άνθ/γόν Κατσίμπαν, πρώην συμμαθητήν του καί φίλον του.
Τόσον έκ τίς γενομένης συζητήσεως μετ' αύτοϋ, οσον καί έκ τής συστηματικής προπαγάνδας, ή όποια έγένετο είς τους άνδρας τής ομάδος του (20 περίπου αντάρτες) υπό γνωστών κομμουνιστών (θεωρία κομμουνιστική, άσματα Ποπώφ κλπ) διεπίστωσε πλέον οτι πράγματι ό ΕΛΑΣ ήτο όργάνωσις καθαρώς κομμουνιστική. Τάς ανωτέρω εντυπώσεις του, αί όποΐαι δέν ήσαν καθόλου ευχάριστοι, έγνωστοποίησεν Ο έν λόγω Υπολοχαγός είς ιούς άλλους αξιωματικούς τής Επιτροπής.
(προσωπική σημείωση Και η αντίσταση του Βελουχιώτη κατά των Ελλήνων συνεχίζετε )

β. Τήν 9ην Αυγούστου 1942 συνέλαβε καί έξετέλεσε εις Δερελή Φθιώτιδος ενα πλανόδιον μουσικόν, ονόματι Θωμαν, ώς ΰποπτον πληρο-φοριοδότην τών Ιταλών.

γ. Τήν 14 Αυγούστου 1942 συνέλαβεν είς περιοχήν Πολύδροσου τόν εθνικόφρονα φαρμακοποιόν Παν. Δρίβαν καί τόν έξετέλεσεν ως συ-νεργάτην δήθεν τών Ιταλών.

δ. Τό δεύτερον 15νθήμερον του Αυγούστου 1942 έξετελέσθησαν κατ' έντολήν του "Αρη αί δύο κόρες (12 καί 13 ετών) του Ί. Κόρδα έκ Κοχλιών Ευρυτανίας, διά τόν λόγον ΰτι ούτος εγκατέλειψε τόν ΕΛΑΣ, είς τόν όποιον εϊχε καταταγή δι' ολίγας ημέρας.

Τά δύο αυτά αθώα πλάσματα έσφάγησαν διά μαχαίρας άπό δύο άντάρτας του ΕΛΑΣ, είς τους οποίους δέν είχεν έμπιστοσύνην ό "Αρης καί τους οποίους ήθελε νά ανάμιξη είς τό έγκλημα.

Οί δύο αντάρτες έγιναν έκτελεσταί, παρά τήν θέλησίν των, τής εγκληματικής καί άπαισίας αυτής πράξεως, ύπό τήν άπειλήν σφαγής των διά μαχαίρας ύπό δύο καπεταναίων του "Αρη ("ή θά τά σφάξετε η θά σφάξωμε ημείς έσας").

ε. Κατά τό τέλος 'Οκτωβρίου 1942 ό "Αρης συνέλαβε τόν πρώην άντάρτην τοΰ ΕΛΑΣ Προβιαν είς τό χωρίον Τσούκα Φθιώτιδος. Κατ' έντολήν του τόν έδεσαν είς κορμόν δένδρου καί τόν έξετέλεσαν κατόπιν μεσαιωνικών βασανιστηρίων (μαχαιριές, λάδι βραστό εις τάς πληγάς, κ.λ.π.), διά τόν λόγον οτι εγκατέλειψε τόν ΕΛΑΣ.

στ. Τήν 20ήν Νοεμβρίου 1942 καί ένω έγένοντο .προετοιμασίαι διά τήν άνατίναξιν της γέφυρας του Γοργοποτάμου, ό "Αρης συνέλαβεν είς περιοχήν Μαυρολιθαρίου τήν Ιωάννα Γκόγγου έκ Στρώμης Παονασσίδος, διότι δήθεν κατέδωσε τους "Αγγλους τής Γκιώνας είς τους Ιταλούς. Ταύτην κατέσφαξε διά μαχαίρας, κατόπιν εντολής του, αντάρτης του ΕΛΑΣ, επειδή έθεωρήθη ύποπτος φυγής από τόν "Αρη.

ζ. Τήν 23ην Νοεμβρίου 1942 ό "Αρης έξετέλεσε διά των χειρών του είς τήν πλατείαν του χωρίου Καστριώτισσα Παρνασσίδος τόν κτηνοτρόφον Νικ. Μασσαβέτταν, άπόγονον τοϋ Αθανασίου Διάκου, έκ Μουσουνίτσης, ώς ζωοκλέπτην καί άφήρεσεν άπό τήν οίκογένειάν του ολα τά πρόβατα της.

ΤΑΥΓΕΤΗΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 3338
Ημερομηνία εγγραφής : 25/01/2010

Αρέσει στον χρήστη Λεύκα

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ. Εκδοσεις ΓΕΣ Empty Απ: ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ. Εκδοσεις ΓΕΣ

Δημοσίευση  ΤΑΥΓΕΤΗΣ Κυρ Φεβ 28, 2021 12:55 pm

Άρης: Εκτελέστε τον Ψαρρό! Ένα άγνωστο ντοκουμέντο

Ο ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ έχει προσλάβει στη σύγχρονη βιβλιογραφία, ελεγχόμενη από την αριστερά, διαστάσεις μυθικού προσώπου.
Ο Αρχηγός των Ατακτων, όπως τον αποκαλεί βιογράφος του, χαρακτηρίζεται ισάξιος των ηρώων του '21 και αντιπροσωπεύει δήθεν την εθνική αντίσταση κατά των κατακτητών.
Βιβλία για το «μεγαλείο» του Αρη κυκλοφορούν σε χιλιάδες αντίτυπα αφού εκδοτικοί οίκοι έφθασαν να καταχωρούν στον κυριακάτικο Τύπο, ολοσέλιδες παρουσιάσεις των βιβλίων τους, δαπάνης εκατομμυρίων παλαιών δραχμών.
Παρά την καταδίκη του από τον Ζαχαριάδη, την διαγραφή του από το κόμμα και τον εξαναγκασμό του σε αυτοκτονία, το ΚΚΕ αναθεωρώντας τις αποφάσεις του, τον θεωρεί τώρα σύμβολο της κομμουνιστικής επαναστατικής προσφοράς(!!)

Απόκρυψη εγκλημάτων

Παρά τα όσα αναφέρουν ουδέτεροι συγγραφείς, που έζησαν τα γεγονότα της Κατοχής για την εγκληματική φύση του Αρη, οι ωραιοποιημένες βιογραφίες του την αποκρύπτουν και τον παρουσιάζουν απλά ως αμείλικτο διώκτη των προδοτών και των συνεργατών με τους Γερμανούς.
Μια από τις δραστηριότητες που παραμένουν πάντα ταμπού είναι η ευθύνη του για την δολοφονία του ηρωικού Συνταγματάρχη Δημητρίου Ψαρρού Διοικητού του 5/42 Συντάγματος.
Καμμία από τις βιογραφίες και τις ιστορικές αναφορές που αφορούν στη βίαιη διάλυση του 5/42 Συντάγματος δεν αποδίδει ευθέως την ευθύνη στον Αρη.
Η Αριστερά επιμένει για χρόνια ότι η δολοφονία υπήρξε μια άτυχη στιγμή κατά την οποίαν κάποιος ταγματάρχης Ζούλας που συνέλαβε τον Ψαρρό και τους άνδρες του, κατόπιν της επιθέσεως του ΕΛΑΣ, σκληρός κομμουνιστής ο ίδιος και σε προσωπική αντιδικία με τον Ψαρρό πήρε αυθαίρετα την πρωτοβουλία και τον εξετέλεσε.
Και αν λάβουμε ως βάση αυτή την εκδοχή, το ΚΚΕ όχι μόνο δεν τιμώρησε τον Ζούλα γι' αυτή την αυθαιρεσία του, αλλά μεταγενέστερα του ανέθεσε και άλλα υψηλά κομματικά καθήκοντα.

Η σιωπή των ιστορικών

Σημειώνεται ότι έγκυροι ιστορικοί της μη κομμουνιστικής αριστεράς, αλλά και συμπολεμιστές του Ψαρρού που έγραψαν για την τραγωδία της διαλύσεως του Συντάγματος δεν απευθύνουν ευθέως κατηγορίες προς τον Αρη.
Οι πρώτοι δέχονται την εκδοχή ότι η διαταγή διαλύσεως προ-ήρχετο από την ΠΕΕΑ, (την αριστερή «Κυβέρνηση των Βουνών», η οποία Πρόεδρο, την εποχή εκείνη, είχε τον συνταγματάρχη Ευριπίδη Μπακιρτζή, μέχρι προ ολίγου ηγετικό μέλος της Αντιστασιακής Οργανώσεως ΕΚΚΑ, στην οποία ανήκε ο Ψαρρός).
Οι συγγραφείς της ΕΚΚΑ συμπολεμιστές του Ψαρρού αφήνουν υπονοούμενα για τον Αρη, αλλά δεν παρουσιάζουν αποδεικτικά στοιχεία για την ενοχή του.
Ο σοβαρός ιστορικός ερευνητής Σπύρος Γασπαρινάτος στο 3τομο έργο του «Η Κατοχή» (τόμος Δεύτερος, Εκδόσεις «I. Σιδερής» - σελ. 177-189 - Αθήνα 1988) καταλήγει στο ότι «τον Απρίλιο του 1944 το κυβερνητικό όργανο του ΕΑΜ, η ΠΕΕΑ θα δώσει εντολή να εξοντωθεί το 5/42 Σύνταγμα».

Οι αποκαλύψεις Φαράκου

Ο γνωστός ιστορικός Γρηγόρης Φαράκος (άλλοτε Γεν. Γραμματέας του ΚΚΕ) ένας αρκετά αντικειμενικός ερευνητής των Αρχείων και των γεγονότων στο βιβλίο του «Άρης Βελουχιώτης - το Χαμένο Αρχείο-Άγνωστα Κείμενα» - Εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα»-Αθήνα 1997) αποκαλύπτει ότι ο Αρης αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την εξόντωση του Ψαρρού!!
«Πρός γραμμήν τοιαύτης ταχείας και ανηλεούς εξοντώ-σεως, αναλαμβάνω ακεραίαν την ενθύνην», υπογράφει σχετικό υπόμνημα ο Άρης (ό.π., σελ. 295).
Στο ίδιο βιβλίο υπάρχει και Έκθεση του ταγματάρχη Θύμιου Ζούλα που εφέρετο μέχρι τώρα να έχει αποκλειστικά την ευθύνη της εκτελέσεως όπου γράφει και υπογράφει:
«Για την εκτέλεση του Ψαρρού είμαστε σύμφωνοι με τον Άρη» (ό.π., σελ. 296).
Ο Φαράκος κρίνει ως σημαντικό απόκτημα αυτό το ντοκουμέντο. Γράφει:
«Θεώρησα πολύτιμο απόκτημα για το προσωπικό μου Αρχείο την προσθήκη σ'αυτό, πριν δέκα περίπου χρόνια της Έκθεσης του Άρη για τη δράση του στο δίμηνο Άπριλίον-Μαΐου του 1944, μια περίοδο σημαντική γι' αυτόν στα χρόνια της Αντίστασης». Και προσθέτει:
«Ηακρίβεια των γραφομένων της (Εκθέσεως) επιβεβαιώθηκε πρόσφατα και με την προσεκτική παραβολή με αντίγραφο της στο ΆΣΚΙ/κιβ. 496, κωδ. 30/4147» (το ΑΣΚΙ είναι το ιστορικό Αρχείο που ελέγχει ο Συνασπισμός και που κάποτε με απροσδιόριστο τρόπο κάποιο μέρος του αποκτήθηκε από τα απόρρητα Αρχεία του ΚΚΕ στον Περισσό. Μάλιστα υπήρξε έντονη αρθρογραφία αλληλοκατηγοριών για τον τρόπο αποκτήσεως μεταξύ «Ριζοσπάστη» και «Αυγής». Το ΚΚΕ κατηγορούσε ως «κλέπτη» τον Συνασπισμό!

Διαστρέβλωση Αρχειακών υλικών

Ο Φαράκος προβαίνει στο ίδιο κεφάλαιο και σε αποκάλυψη για προσπάθεια διαστρεβλώσεως των υπαρχόντων Αρχείων από τους ανθρώπους του ΚΚΕ.
Αποκαλύπτει για την άγνωστη αυτή ιδιόχειρη Έκθεση του Αρη:
«Από συστηματική έρευνα στην υπάρχουσα βιβλιογραφία προκύπτει ότι η Έκθεση φέρεται δημοσιευομένη μόνο στην έκδοση του 1981 «Κείμενα της Εθνικής Αντίστασης», τόμος πρώτος, σελ. 344-351 από τη «Σύγχρονη Εποχή». Ύστερα από προσεκτικότερη παρατήρηση πείστηκα ότι υπάρχουν δύο τουλάχιστον ζητήματα. Το ένα ότι στο βιβλίο έχουν παραλειφθεί δύο σχετικά μεγάλα κομμάτια της Έκθεσης. Αυτό που αφορά την διάλυση του 5/42 μαζί με τον φόνο του Ψαρρού»... (ό.π., σελ. 294).
«Το δεύτερο ζήτημα, συνεχίζει ο Φαράκος, είναι το σοβαρότερο. Παρατήρησα ότι στο αντίγραφο που βρίσκεται στο ΑΣΚΙ (Αρχείο του Συνασπισμού) έχουν προστεθεί εκ των υστέρων με μολύβι κάποια σημάδια (γραμμές, βέλη, παρεν-θέσεις-αγκύλες κ. τ.λ.) που σαφώς υποδηλώνουν ότι θα έπρεπε σε τυχόν δημοσίευση στο μέλλον να παραλειφθούν(.'.')».
Και πραγματικά, αυτές οι φράσεις και μικρές παράγραφοι λείπουν από το κείμενο του βιβλίου χωρίς αυτό να σημειώνεται ή να υπάρχουν, έστω κάποια αποσιωπητικά, με τα οποία να υποψιάζεται ο αναγνώστης το κενό και να ανατρέχει, αν θέλει, στο αυθεντικό κείμενο. Πρόκειται δηλαδή για κλασική περίπτωση απόπειρας διαστρέβλωσης αρχειακών υλικών. (Για αποφυγή παρεξήγησης προσθέτω ότι το αντίγραφο ήταν με αυτό τον τρόπο σημειωμένο, όταν ακόμα βρισκόταν στα Αρχεία του ΚΚΕ, πριν δηλαδή περάσει στο ΑΣΚΙ).
Εδώ ο Φαράκος βεβαιώνει ότι η διαστρέβλωση της Έκθεσης δεν έγινε από τον Συνασπισμό αλλά από τον Περισσό!

Προσπάθεια διασώσεως του Άρη

Ο Φαράκος επιμένει ότι πρέπει να λεχθούν όλα για τον Αρη που στην δημοσιευθείσα Έκθεση στο βιβλίο του ΚΚΕ «Σύγχρονη Εποχή» έχουν εξαφανισθεί: Γράφει:
«Οι παραλείψεις αφορούν και καταστάσεις, περιπτώσεις, στις οποίες έδρασε (ο Άρης) ή τις έζησε αυτοπροσώπως».
Για παράδειγμα: Αναγνωρίζει ότι σε μερικές περιπτώσεις ο ίδιος αποσπούσε τις πληροφορίες «μέ το καλό ή με το ζόρι».
Σημειώνει ότι κατά τις εκκαθαριστικές (σημ. των Γερμανών) «το επικρατούν πνεύμα ήτο εν πολλοίς το της διαρκούς συμπτύξεως και της αποφυγής της μάχης (!) με το δικαιολογητικό «αποφυγής κυκλώσεως». Επίσης ότι έγιναν και λάθη «άλλης φύσεως» (εκτελέσεις μαζικά αιχμαλώτων εις εμφανή σημεία εκτός των βιαιοπραγιών, λεηλασιών, πυρπολήσεων κ.τ.λ.».
«Γιατί αλήθεια, 50 και πάνω χρόνια από τότε, καταλήγει
ο Φαράκος, αυτές και άλλες παρόμοιες επισημάνσεις πρέπει
να λογοκρίνονται;»!! (ό.π., σελ. 295).
Τέλος, κάποιοι «Ηρακλείς της μοναδικής αλήθειας» από το ΚΚΕ επεχείρησαν να διατυπώσουν την άποψη ότι η περίφημη αυτή Έκθεση του Αρη δεν μπορεί να είχε συνταχθεί από τον ίδιο αφού είναι γραμμένη στην καθαρεύουσα!

Ο Φαράκος ανταπαντά

«Ορισμένοι μπορεί λόγω της διατύπωσης της (της Έκθεσης) σε καθαρεύουσα και στεγνή στρατιωτική γλώσσα,να ισχυριστούν ότι δεν την έχει ιδιοχείρως συντάξει. Αλλά και από άλλα κείμενα αποδεικνύεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποίησε αυτή τη μορφή που άλλωστε συνηθιζόταν εκείνη την εποχή στον ΕΛΑΣ, και οπωσδήποτε δεν μπορεί να σκεφθεί κανείς πώς ήταν δυνατόν να βάλει ο Άρης την υπογραφή του σε κείμενο που δεν τον εξέφραζε».
Τελικά, μήπως τα τραγικά γεγονότα της 10ετίας 1940-'50 θα τα πληροφορηθούμε, στις πραγματικές διαστάσεις τους, από αριστερούς συγγραφείς;

10 Ιουλίου 2004

ΤΑΥΓΕΤΗΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 3338
Ημερομηνία εγγραφής : 25/01/2010

Αρέσει στον χρήστη Λεύκα

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ. Εκδοσεις ΓΕΣ Empty Απ: ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ. Εκδοσεις ΓΕΣ

Δημοσίευση  ΤΑΥΓΕΤΗΣ Κυρ Φεβ 28, 2021 12:55 pm

- 37 -
Εϊς σύσκεψιν, ή οποία έγινε τήν 23ην Μαρτίου 1943 άπό τήν Κεντρικήν Επιτροπήν καί άλλους τοπικούς παράγοντας, απεφασίσθη δπως, διά τήν ταχεΐαν εύόδωσιν τοϋ έργου, άφιχθή τό συντομώτερον ό Συντ/ρχης Ταρρός εϊς τήν περιοχήν Γκιώνας καί άποσταλή οπλισμός έκ Μέσης Ανατολής. Προς τοϋτο απεστάλη εϊς Αθήνας ώς σύνδεσμος ό αεικίνητος Νικ. Μήταλας.
Ή καθυστέρησις τής αποστολής οπλων έκ Μ. Ανατολής διά τήν όργάνωσιν τοϋ Συν/τος Ταρρου, επέδρασε δυσμενώς έπί τής περαιτέρω αναπτύξεως του Έθνικοϋ Κινήματος Αντιστάσεως εϊς τήν Ρούμελην. Έάν, ευθύς έξ αρχής, έδίδοντο δπλα εϊς τήν Έθνικήν ταύτην όργάνω¬σιν, τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ είναι άμφίβολον έάν θά ήδύνατο νά άναπτυχθή καί συγκρότηση ομάδας εϊς τήν Ρούμελην, οπου τό ρεύμα τών κατοί¬κων έστρέφετο υπέρ τής κινήσεως Ψαρροϋ. Ή τακτική αϋτη του Στρα¬τηγείου Μέσης Ανατολής ήτο τοτε αρκετά περίεργος καί ανεξήγητος.
11. ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ.
Ό Αθανάσιος Κλάρας ή "Αρης Βελουχιώτης, όπως ώνομάσθη ό ίδιος κατά τήν έξοδόν του εϊς τά βουνά τής Ρούμελης τό 1942, έγεν-νήθη εϊς τήν Λαμίαν τό 1905. Μετά τήν άποφοίτησίν του έκ τής Μέ¬σης Γεωργικής Σχολής Λαρίσης, έτοποθετήθη ως πρακτικός γεωπόνος εϊς περιοχήν Δράμας, βραδύτερον εγκατέλειψε τήν θέσιν του καί κατέ-φυγεν εϊς τάς Αθήνας, οπου ήρχισε τήν κομμουνιστικήν του δρασιν. Υπηρετησε τήν θητείαν του εϊς τό Πυροβολικόν, δπου καθηρέθη άπό τόν βαθμόν τοϋ Δεκανέως λόγω τής κομμουνιστικής του δραστηριότη¬τος εντός τής Μονάδος του.
Μετά τήν άπόλυσίν του ήλθεν εϊς τάς Αθήνας, δπου είργάσθη μέ ζήλον προς δφελος τοϋ "ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ" καί τοϋ Κ.Κ.Ε.
Ούτος, ώς εμφαίνεται έκ τοϋ Ποινικοϋ του Μητρώου, κατεδικάσθη 15 φοράς καί πλέον διά κλοπάς, ψευδορκίαν, πλαστογραφίαν, βιοπρα-γίαν καί άπόδρασιν έκ τών φυλακών. Τό 1939 έκτίων ποινήν εϊς τάς φύλακας Κερκύρας υπέγραψε δήλωσιν μετανοίας (δηλωσίας), δια τής οποίας άπεκήρυξε τό Κ.Κ.Ε. καί άπεφυλακίσθη. Ή πραξις του αύτη τοϋ εγινεν εφιάλτης εϊς όλην του τήν ζωήν καί τόν συνώδευσε μέχρι τοϋ θανάτου του, διότι έξ αίτιας αυτής εύρίσκετο πάντοτε εϊς μειονε-κτικήν μοΐραν έναντι τών κομματικών του αντιπάλων. Πράγματι ή πρα¬ξις του αύτη άπετέλεσεν, ώς φαίνεται, τήν αΐτίαν τής άκαμπτου αδιαλ¬λαξίας του, τής αύστηρας υπακοής του εϊς τάς έντολάς τοϋ Κ.Κ.Ε., όπως καί τής πρωτοφανούς σκληρότητας του προς τούς συνανθρώπους του.
Ήτο πραγματικός επαναστάτης καί φανατικός κομμουνιστής μέ πλουσίαν συνωμοτικήν δρδσιν καί πεΐραν. Ήτο Ιδιόρρυθμον άτομον, μέ πολλά ελαττώματα καί πολλάς αδυναμίας, πονηρός, τολμηρός καί ταχύς εϊς τάς αποφάσεις του.
Κατά τήν κατοχήν, λόγω τής μειονεκτικής του θέσεως έναντι τής ηγεσίας τοϋ Κ.Κ.Ε., τοϋ μεγάλου κομματικού του φανατισμού καί πα-

- 38 -
θους, παρουσιάζετο ώς δτομον εγωπαθές καί θηριώδες, στερούμενον αν¬θρωπισμού καί ευγενών αίσθημάτων. Διά τόν αγώνα ή ανθρωπινή ζωή δέν είχεν ούδεμίαν άξίαν, διά τουτο εφήρμοζε τήν αρχήν "ό σκοπός αγιάζει τά μέσα", ασχέτως έάν ταϋτα ήσαν δίκαια ή άδικα, εθνικά ή αντεθνικά καί απάνθρωπα. Ουδέποτε τόν συνεκίνησεν ή ανθρωπινή ζωή ή ό πόνος, δι' αυτό έβασάνιζεν, έκακοποίει καί έξετέλει πολλάκις διά τών Ιδίων του χειρών ανθρώπους καί διά μικροπαραπτώματα ακόμη (π.χ. κλοπή προβάτου ή κυψέλης κ.λ.π.). Ήταν ανελέητα σκληρός καί δέν έδίσταζε νά λέη "δτι άν είναι νά γλυτώση ενας ένοχος άς πάνε καί έννιά' αθώοι", οπως τόν περιγράφει ό Καπετάν Νικηφόρος τοϋ ΕΛΑΣ εϊς τήν Εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ" τής 23/9/75.
Λόγω τής ψυχοσυνθέσεώς του ταύτης δέν ή το δυνατόν νά προσέλ¬κυση καί ενθουσίαση τόν πληθυσμόν τής υπαίθρου ώς πραγματικός ηγέτης, πλην βεβαίως τών φανατικών κομμουνιστών, οί οποίοι είχον τήν αυτήν ψυχοσύνθεσιν μέ αυτόν, άλλα διά τής χρησιμοποιήσεως σα¬διστικών μεθόδων καί φρικιαστικών βασανιστηρίων έπεβάλλετο, τοσον εϊς τους κατοίκους τής υπαίθρου, δσον καί εϊς τους άντάρτας του.
Εϊς τό έργον του τόν έβοήθησε πολύ ό τέλειος μηχανισμός του Κ.Κ.Ε., τό όποιον έργαζόμενον συνωμοτικώς άπό 20ετίας καί πλέον είχε δημιουργήσει εϊς τάς κωμοπόλεις καί τά χωρία οπαδούς καί στελέχη πειθαρχημένα καί φανατισμένα.
Ούτω ό "Αρης, στηριζόμενος αρχικώς εϊς 20-30 τοιαύτα στελέχη (μαυροσκούφηδες), ήρχισε τόν αγώνα τοϋ ΕΛΑΣ κατά τό 1942 εϊς Ρού-μελην καί μέ τό πρόσχημα τοϋ απελευθερωτικού αγώνος καί διά τής προπαγάνδας παρέσυρεν αρκετούς κατοίκους νά τόν ακολουθήσουν ή τους ήνάγκαζε προς τούτο διά τής βίας καί τής τρομοκρατίας.
Είναι γεγονός δμως ότι, παρά τήν κομματικήν του δρασιν καί τήν τοιαύτην τής κατοχής, ούδενός ηγετικού στελέχους τοϋ Κ..Κ..Ε. τήν συ-μπάθειαν κατώρθωσε νά απόσπαση (Ζαχαριάδης, Σιάντος, Ίωαννίδης, κ.λ.π.). Αντιθέτως ούτοι συνεχώς τοϋ κατελόγιζον εύθύνας διά παρεκ¬κλίσεις έκ τής γραμμής τού κόμματος καί διά διαφόρους εξτρεμιστικός του ενεργείας (εγκλήματα, κ.λ.π.). "Ολα αυτά ό "Αρης τά έγνώριζε καί τά έβλεπεν, άλλα δέν είχε τήν ψυχικήν καί κομματικήν δύναμιν νά αντί¬δραση, διότι τόν έβάρυνεν ή κατηγορία τοϋ δηλωσία.
Τό τέλος τοϋ Βελουχιώτη ήτο οίκτρόν, καθ' δσον ούτος άπεκη-ρύχθη ύπό τοϋ Κ.Κ.Ε., απομονωμένος δέ καί καταδιωκόμενος ύπό τών Εθνικών Δυνάμεων έφονεύθη τόν Ίούνιον τοϋ 1945 εϊς τήν Πίνδόν.
Διά νά άντιληφθή ό αναγνώστης ποία ήτο ή ψυχοσύνθεσις τοϋ Βε¬λουχιώτη, πώς ένεργοΰσε καί πώς επεβλήθη εϊς τόν πληθυσμόν τής Ρού¬μελης κατά τό πρώτον έξάμηνον τής δράσεως του, θά αναφέρω μερικά άπό τά πολυάριθμα εγκλήματα, τά δποΐα διέπραξεν ούτος εϊς τήν πε-ριοχήν τής Στερεάς Ελλάδος :

- 39 -
α. Τάς πρώτας ημέρας τοϋ Ιανουαρίου 1943 ό Ύπολ/γός Καϊμά-ρας απεστάλη ώς σύνδεσμος τών αξιωματικών τής οργανώσεως εϊς Μαυ¬ρολιθάρι, ένθα, ώς ψευδώς είχε διαδώσει τό ΕΑΜ, επρόκειτο νά συναντη-θή" ό Στρατηγός Ν. Ζέρβας τοϋ ΕΔΕΣ μετά τοϋ' άρχηγοΰ τοΟ ΕΛΑΣ "Αρη Βελουχιώτη προς καθορισμόν τοϋ τρόπου διεξαγωγής τοϋ ανταρτο¬πόλεμου καί ένοποίησιν τών ανταρτικών ομάδων. Τόν Βελουχιώτην συ-νήντησε καθ' όδόν μετά τής ομάδος του, εϊς τό χάνι Ζαγκανα, νοτίως τής Καλοσκοπής, κινούμενον προς Παρνασσόν.
Κατά τήν διεξαχθεΐσαν συζήτησιν ό "Αρης απέφυγε νά δήλωση τό πραγματικόν του όνομα, ισχυρισθείς δτι ήτο ανώτερος αξιωματικός τοϋ Ίππικοϋ. Ό μαϋρος κοζάκικος σκοϋφος, τόν όποιον έφερε τόσον αυτός, δσον καί οί 20 άντάοτες του, ή φρασεολογία του, αί άναπτυχθεΐσαι ύπ' αύτοϋ επιδιώξεις τοϋ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καί αί κατηγορίαι του κατά τοϋ δή¬θεν "φασίστα" Ζέρβα "ό όποιος δέν ήθελε συνεργασίαν διά νά παίρνη μόνος του τίς λίρες τών "Αγγλων" έκαμαν τόν Ύπολ/γόν Καϊμάραν νά άντιληφθή δτι επρόκειτο περί κομμουνιστοϋ ήγέτου. Μετά τήν συζήτησιν ταύτην ό Ύπολ/γός ούτος μετέβη εϊς τό χωρίον Μαυρολιθάρι διά νά βεβαιωθή έάν ό Ζέρβας ήλθεν εϊς Ρούμελην, πρδγμα πού απεδείχθη ψευδές.
Ό Καϊμάρας έπληροφορήθη κατά τήν εϊς Μαυρολιθάρι άφιξίν του τήν έκτέλεσιν, κατά τήν προηγουμένην ήμέραν ύπό τοϋ "Αρη Βελουχιώ¬τη καί τών καπεταναίων του, 14 ανταρτών τής ομάδος Τζιβάρα - Άγου-ρίδη ('), τους οποίους συνέλαβε διά δόλου. Οί κάτοικοι τοϋ χωρίου τού¬του ήσαν έντρομοι καί αγανακτισμένοι διά τά βασανιστήρια, τά οποΐα υπέστησαν οί εκτελεσθέντες εθνικόφρονες αντάρτες, διά τόν μόνον λό-γον, δτι δέν ήθελαν νά ΰπαχθοϋν ύπό τόν "Αρην, τοϋ οποίου τό τμήμα έθεώρουν ώς καθαρώς κομμουνιστικόν. Άφοϋ τους έκάλεσεν εϊς Μαυρο¬λιθάρι προς δήθεν συνεργασίαν καί συνεννόησιν, τήν νύκτα τους κατέ-νειμεν εϊς διαφόρους οΙκίας προς διανυκτέρευσιν. Μετά τό μεσονύκτιον διέταξε τήν σύλληψιν καί τόν άφοπλισμόν τοϋ Τζιβάρα καί τών ανταρ¬τών του.
Τήν πρωΐαν τής επομένης, παρουσία τών κατοίκων τοϋ χωρίου, τους ύπεχρέωσαν νά σκάψουν πρώτον τους τάφους των εϊς τό Νεκροταφεΐον τοϋ χωρίου, έν συνεχεία τους έδειραν μέχρις αίματος διά μαστιγίων συρ¬μάτινων καί τους διεπόμπευσαν εϊς τά μάτια τών κατοίκων τοϋ χωρίου, κατηγοροΰντες αυτούς ώς προδότας καί δργανα τών Ιταλών. Τέλος δέ διά μαχαιρών έθραυσαν τά οστά. τών βραχιόνων των καί απέκοψαν τά άκρα τών περισσοτέρων κατά τρόπον θηριώδη, μέχρις δτου τά θύματα ταϋτα υπέκυψαν άπό τά φρικτά βασανιστήρια. Παρά τάς γοεράς κραυγάς τών ανδρών τούτων, ουδείς έκ τών υποχρεωτικώς παρισταμένων χωρικών έτόλμησε νά έπέμβη ή νά διαμαρτυρηθή. Πάντα ταϋτα έξετελέσθησαν σύμφωνως; προς τάς διαταγάς τοϋ Βελουχιώτη, ό όποιος έπρωτοστάτει εϊς τό άπαίσιον καί θηριώδες αυτό έγκλημα.
(') Ό Γιάννης Άγουρίδης, καταγόμενος άπό τό χωρίο Δύο Βουνά, οικειοθελώς έλα¬βε μέρος εϊς τήν άνατίναξιν τής γέφυρας του Γοργοποτάμου.

- 40 -
Τήν σύζυγον τοϋ Τζιβάρα έβασάνισε καί έξετέλεσεν ό Ιδιος ό "Αρης Βελουχιώτης διά μαχαίρας. Τά πτώματα τών θυμάτων τούτων έτάφησαν εϊς τό Νεκροταφεΐον τοϋ χωρίου.
Οί κάτοικοι τοϋ Μαυρολιθαρίου καί Ιδίως αί γυναίκες ήσαν κάτω-χροι καί έτρεμον άπό τά έργα τοϋ στυγερού έγκληματίου "Αρη Βελουχιώτη.
Κατά τήν παραμονήν του εϊς Μαυρολιθάρι ό Καϊμάρας έφιλοξε-νήθη εϊς τήν οίκίαν τοϋ Άνθ/γοϋ Μώκου ή Καλλία ('), τήν έπομένην δέ μετέβη εϊς τό χωρίον Κονιάκος, δπου συνήντησε τόν άρχηγόν τοϋ ΕΛΑΣ Δωρίδος μόνιμον Άνθ/γόν Κατσίμπαν, πρώην συμμαθητήν του καί φίλον του.
Τόσον έκ τής γενομένης συζητήσεως μετ' αύτοϋ, δσον καί έκ τής συστηματικής προπαγάνδας, ή οποία έγένετο εϊς τους άνδρας τής ομά¬δος του (20 περίπου αντάρτες) υπό γνωστών κομμουνιστών (θεωρία κομ¬μουνιστική, άσματα Ποπώφ κλπ) διεπίστωσε πλέον οτι πράγματι ό ΕΛΑΣ ήτο όργάνωσις καθαρώς κομμουνιστική. Τάς ανωτέρω εντυπώσεις του, αί όποΐαι δέν ήσαν καθόλου ευχάριστοι, έγνωστοποίησεν ό έν λό¬γω Υπολοχαγός εϊς τους άλλους αξιωματικούς τής Επιτροπής.
β. Τήν 9ην Αυγούστου 1942 συνέλαβε καί έξετέλεσε εϊς Δερελή Φθιώτιδος ένα πλανόδιον μουσικόν, ονόματι Θωμαν, ώς ϋποπτον πληρο-φοριοδότην τών Ιταλών.
γ. Τήν 14 Αυγούστου 1942 συνέλαβεν εϊς περιοχήν Πολύδροσου τόν εθνικόφρονα φαρμακοποιόν Παν. Δρίβαν καί τόν έξετέλεσεν ώς συ-νεργάτην δήθεν τών Ιταλών.
δ. Τό δεύτερον 15νθήμερον τοϋ Αυγούστου 1942 έξετελέσθησαν κατ' έντολήν τοϋ "Αρη αί δύο κόρες (12 καί 13 ετών) τοϋ Ί. Κόρδα έκ Κοχλιών Ευρυτανίας, διά τόν λόγον δτι ούτος εγκατέλειψε τόν ΕΛΑΣ, εϊς τόν όποιον είχε καταταγή δι' ολίγας ημέρας. Τά δύο αυτά αθώα πλάσματα έσφάγησαν διά μαχαίρας άπό δύο άντάρτας τοϋ ΕΛΑΣ, εϊς τους οποίους δέν είχεν έμπιστοσύνην ό "Αρης καί τους όποιους ήθελε νά άναμίξη εϊς τό έγκλημα. Οί δύο αντάρτες έγιναν εκτελεστοί, παρά τήν θέλησίν των, τής εγκληματικής καί άπαισίας αυτής πράξεως, υπό τήν άπειλήν σφαγής των διά μαχαίρας ύπό δύο καπεταναίων τοϋ "Αρη ("ή θά τά σφάξετε ή θά σφάξωμε ημείς εσάς")-
ε. Κατά τό τέλος 'Οκτωβρίου 1942 ό "Αρης συνέλαβε τόν πρώην άντάρτην τοϋ ΕΛΑΣ Προβιαν εϊς τό χωρίον Τσούκα Φθιώτιδος. Κατ' έντολήν του τόν έδεσαν εϊς κορμόν δένδρου καί τόν έξετέλεσαν κατό-
(') Ό μόνιμος Ανθυπολοχαγός Μώκος Χαράλαμπος, απόγονος Ιστορικής οικογενείας, προσεχώρησε βραδύτερον, κατόπιν εκβιασμών καί πιέσεων του "Αρη Βελουχιώτη εϊς τόν ΕΛΑΣ. Κατά τόν Ίανουάριον τοϋ 1944 ένέπεσεν εϊς ένέδραν Γερμανών εϊς τήν περιοχήν Γκιώνας (Άγ. Τριάδα Καλοσκοπής), φονευθέντων όλων τών ανδρών του, πλην ελαχίστων. Κατά τήν συμπλοκήν ταύτην ούτος Επεσεν ήρωϊκώς μαχόμενος. Είναι έξηκριβωμένον ότι ούτος δέν ένέπνεεν έμπιστοσύνην εϊς τους έξτρεμιστάς ήγέτας του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, οί οποίοι τοϋ άνέθεταν τάς πλέον επικίνδυνους άποστολάς.

- 41 -
πιν μεσαιωνικών βασανιστηρίων (μαχαιριές, λάδι βραστό εϊς τάς πληγάς, κ.λ.π.), διά τόν λόγον ότι εγκατέλειψε τόν ΕΛΑΣ.
στ. Τήν 20ήν Νοεμβρίου 1942 καί ένώ έγένοντο .προετοιμασίαι διά τήν άνατίναξιν τής γέφυρας τοϋ Γοργοποτάμου, ό "Αρης συνέλαβεν εϊς περιοχήν Μαυρολιθαρίου τήν Ιωάννα Γκόγγου έκ Στρώμης Παονασσί-δος, διότι δήθεν κατέδωσε τους "Αγγλους τής Γκιώνας εϊς τους Ιταλούς. Ταύτην κατέσφαξε διά μαχαίρας, κατόπιν εντολής του, αντάρτης τοϋ ΕΛΑΣ, επειδή έθεωρήθη ύποπτος φυγής άπό τόν "Αρη.
ζ. Τήν 23ην Νοεμβρίου 1942 ό "Αρης έξετέλεσε διά τών χειρών του εϊς τήν πλατείαν τοϋ χωρίου Καστριώτισσα Παρνασσίδος τόν κτη-νοτρόφον Νικ. Μασσαβέτταν, άπόγονον τοϋ Αθανασίου Διάκου, έκ Μου-σουνίτσης, ώς ζωοκλέπτην καί άφήρεσεν άπό τήν οίκογένειάν του όλα τά πρόβατα της.
12. ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ.
Κατόπιν τής ραγδαίας εξαπλώσεως τοϋ Κινήματος Εθνικής Αντι¬στάσεως τών αξιωματικών τοϋ Ψαρροϋ εϊς τήν Δωρίδα καί Παρνασσί-δα, οΐ κατακτηταί, κατέβαλον πασαν προσπάθειαν έξουδετερώσεως τού¬των καί έξαρθρώσεως τής οργανώσεως Ψαρροϋ.
ΙΙολλάς φοράς έκύκλωσαν αίφνιδιαστικώς τά χωρία, έκ τών οποίων ούτοι κατήγοντο, μέ τόν σκοπόν δπως συλλάβουν τούτους, καθώς καί τους υπευθύνους τών οργανώσεων τών χωρίων.
Τήν βεβαίαν σύλληψιν των έκ μέρους τών Ιταλών διέφυγον επα¬νειλημμένως οί αξιωματικοί Παπαβασιλείου Εύθ., Ντούρος καί Καϊμά-ρας ώς έκ θαύματος.
Προς στιγμήν έφάνη καμπτόμενον τό ηθικόν τοϋ λαοϋ τής Ν. Δω-ρίδος. Τότε, κατόπιν αποφάσεως τής Επιτροπής, προς άναζωπύρωσιν τοϋ μειωθέντος ήθικοϋ τοϋ λαοϋ, ήρχισε νά περιοδεύη τά χωρία τής Δω-ρίδος ή ανταρτική ομάς τής Όργανώσεως. Ό λαός καί πάλιν άνεθάρ-ρησεν, ή δέ εμπιστοσύνη του προς τό Έπαναστατικόν Κίνημα έστερε-ώθη ακόμη περισσότερον.
ΟΙ Ιταλοί πρό τής καταστάσεως, ή οποία έδημιουργήθη μετά τήν μάχην τής Δοβρουβίτσας εϊς βάρος των, επεδίωξαν, δπως εξουδετερώσουν τήν έθνικήν άνταρτικήν ομάδα τής Γκιώνας διά δόλου.
Περί τά μέσα Φεβρουαρίου 1943 απέστειλαν εϊς τήν περιοχήν Φω¬κίδος δύο δργανά των, τους Νικόλαον Μαράτον έξ Αθηνών καί Γεώρ-γιον Σχίζαν έξ Άνδραβίδος, οί όποιοι προσποιούμενοι τους καταδιωκο-μένους ύπό τών Ιταλών, παρουσιάσθησαν εϊς τόν Λοχαγόν Κούτραν καί έζήτησαν νά καταταγούν εϊς τήν άνταρτικήν ομάδα. Μετά τοιαύτης δέ πειστικότητος καί δεξιοτεχνίας έπαιξαν τόν ρόλον τοϋ άγνοϋ πατριώτου, ώστε έγένοντο κατ' αρχάς πιστευτοί ύπό τοϋ ανωτέρω Λοχαγού καί δε¬κτοί ώς μέλη τής ανταρτικής ομάδος.
Μετά τινας δμως ημέρας καί κατόπιν ώρισμένων καταγγελιών, οί ανωτέρω έθεωρήθησαν ώς υποπτοι κατασκοπείας έπ' ωφελεία τών Ίτα-

ΤΑΥΓΕΤΗΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 3338
Ημερομηνία εγγραφής : 25/01/2010

Αρέσει στον χρήστη Λεύκα

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή

- Παρόμοια θέματα
» ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ:ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΣ, ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΗΣ, ΜΕΘΥΣΟΣ, ΨΥΧΟΠΑΘΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ...
» Η ΕΜΕΤΙΚΗ παραποίησις της Ιστορίας της Εθνικής Αντιστάσεως στην ταινία "ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ" για δήθεν συμφωνία Ζέρβα και Γερμανών
» Βελουχιώτης 25/10/1944 : O EΛΑΣ Κερκύρας υπό τη διοίκηση του Ζέρβα !!!!!!!!!
» Πως ο Βελουχιώτης έκανε γαργάρα τις συμφωνίες του ΕΛΑΣ με τους Γερμανούς
» Ο Βελουχιώτης ακολουθούμενος ύπό του επιτελείου του και του 'Αγγλο-εβραίου Ταγματάρχου Ούΐλκι

 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης