Ελληνική Ιστορία 1940-49 .Ένα έθνος σε κρίση

Συνέντευξη μέ τον Γαλλο Ακαδημαικο καθηγητή Ρομπέρ Φωρισσόν που αμφισβητει το λοκαυτωμα των Εβραιων

Πήγαινε κάτω

Συνέντευξη μέ τον Γαλλο Ακαδημαικο καθηγητή Ρομπέρ Φωρισσόν που αμφισβητει το λοκαυτωμα των Εβραιων

Δημοσίευση  ΤΑΥΓΕΤΗΣ Την / Το Παρ Μάης 31, 2013 12:48 pmΚυριε Φωρισον Εδώ και
αρκετό καιρό, βρίσκεστε στό έπίκεντρο μιάς έντονης πολεμικής γιά τις δηλώσεις σας πού άφορούν μιά άπό τις πιό μαύρες σελίδες τής Ιστορίας τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ανα-ψερόμαστε στή γενοκτονία τών Εβραίων άπό τούς ναζί. Ειδικότερα. μιά δήλωσή σας είναι τόσο κατηγορηματική οσο καί άπί-στευτη. Είναι άλήθεια πώς άρ-νείσθε τήν ύπαρξη τών θαλάμων άερίων;

ΦΩΡΙΣΣΟΝ: Ακριβώς Ισχυρίζομαι πράγματι, πώς οί διαβόητοι θάλαμοι άερίων είναι άπλώς ένα ψέμα τού πολέμου. Είναι μία έπινόηση τής πολεμικής προπαγάνδας, κατι άνάλογο μέ τούς μύθους γιά τις -τευτονικές βαρβαρότητες πού κυκλοφορούσαν καί στή διάρκεια τού Πρώτου Παγοσμίου Πολέμου. Ήδη άπό τότε κατηγορούσαν τούς Γερμανούς γιά έγκλήματα τελείως φανταστικά γιά μωρά τού Βελγίου πού τούς είχαν κόψει τά χέρια, γιά Καναδούς πού τούς είχαν σταυρώσει, γιά πτώματα πού τά έκαναν σαπούνι...

Τά γερμανικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως ύπήρξαν στήν πραγματικότητα. Ομως όλοι γνωρίζουν πώς δέν είναι φαινόμενο γνήσια γερμανικό. Καί κρεματόρια ύπήρξαν σέ μερικά στρατόπεδα, άλλά ή άποτέ-ιρρωση είναι έγκληματική όσο και ή ταφή. Τά κρεματόρια άποτε-λούσαν μιά πρόοδο όσον άφορά τό θέμα ύγείας στήν περίπτωση έπιδημιών. Ό τύφος είχε έξ-απλωθεΐ σέ όλη τήν Εύρώπη κατά τή διάρκεια τοϋ πολέμου. Τά περισσότερα πτώματα πού μάς δείχνουν στις φωτογραφίες είναι πτώματα άνθρώπων προσβεβλημένων άπό τύφο. Αύτές οί φωτογραφίες άποδεικνύουν μόνο πώς οί κρατούμενοι - άλλά καμιά φορά καί οί δεσμοφύλακες - πέθαιναν άπό τύφο. Δέν άπο-δόίκνύουν τίποτε άλλο. Δέν μού φαίνεται τίμιο νά έπιμένουμε στό γεγονός πώς οί Γερμανοί χρησιμοποιούσαν τά κρεματόρια γιά
όλους άνεξαιρέτως. Ή προπα-γανδα στηρίζεται στον αποτροπιασμό τού κόσμου πού είναι συνηθισμένος στήν ταφή καί όχι στήν αποτέφρωση.

Φαντασθείτε ένα λαό τής Ωκεανίας, συνηθισμένο νά καίει τούς νεκρούς του και πέστε του ότι έμεϊς ένταφιάζουμε τούς νεκρούς. Ό λαός αύτός θά μάς θεωρήσει πρωτόγονους. Κι ίσως σκεφτεϊ πώς θάβουμε στό χώμα άνθρώπους ζωντανούς. Μιά άλλη άπόδειξη άνεντιμότητας είναι όταν παρουσιάζουν σάν "θαλάμους άερίων τούς κλιβάνους, πού στήν πραγματικότητα χρησιμοποιούνταν γιά τήν άπολύμανση τών ρούχων μέ άέριο.

Ένας άλλος λόγος γιά τή χρήση άερίων ήταν ή άπολύμανση τών κτιρίων άπό τά μικρόβια. Τήν έποχή έκείνη χρησιμοποιούσαν τό περιβόητο ΖγΜοπ Β, τό όποιο έχει γίνει μύθος. Τό Ζγ-ΚΙοπ Β, μέ άδεια κυκλοφορίας τού 1922, χρησιμοποιείται καί σήμερα γιά τήν άπολύμανση άκι-νήτων, παραπηγμάτων, πλοίων, άλλά καί γιά τήν καταστροφή τής φωλιάς τής άλεπούς καί άλλων ένοχλητικών ζώων. Ή χρήση του είναι έπικίνδυνη, γιατί όπως δείχνει τό γράμμα Β πρόκειται γιά ■ ΒΙαυϋΗΐίΓο δηλαδή ύδροκυάνιο ή ύδροκυανικό όξύ ή άλλιώς πρωσσικό όξύ. Μεταξύ άλλων πρέπει νά άναφέρουμε πώς οί Σοβιετικοί άγνοώντας τή σημασία αύτού τοϋ γράμματος κατηγόρησαν τους Γερμανούς ότι δολοφονούσαν τούς κρατούμενους μέ ΖγΜοη Α καί ΖγΚΙοη Β.

Αλλά άς έπανέλθουμε στούς λεγάμενους -θαλάμους άερίων-. Μέχρι τό 1960 πίστευα κι έγώ στήν ύπαρξή τους. "Αργότερα έμαθα πώς μερικοί συγγραφείς καί άνάμεσά τους ό Πώλ Ρασινι-έρ, κρατούμενος στό Μπούχεν-βαλντ και στη Ντόρα, κατήγγειλαν σάν άνακριβή τά όσα διαδίδονταν γιά τούς -θαλάμους άερίων••. Αύτοί οί συγγραφείς σχημάτισαν μια ομάδα ιστορικών που άποκαλούνται -άναθεωρη-τές Διάβασα τά έπιχειρήματά
τους, όπως διάβασα καί τά έπι-χειρήματα τών έπισήμων Ιστορικών, πού πιστεύουν στήν ϋπαρξη τών -θαλάμων άερίων•.

Γιά πολλά χρόνια έκανα μιά σχολαστική σύγκριση τών έπιχει-ρημάτων καί τών μέν καί τών δέ Πήγα στό Άουσβιτς, στό Μαζ-ντανέκ καί στό Στρουτχόφ Εψαξα μά δέν βρήκα οϋτε ένα άτομο πού νά μπορέσει νά μού πει ήμουν έγκλειστος σ' έκείνο τό στρατόπεδο. Είδα μέ τά μάτια μου τό κτίριο που σίγουρα ήταν θάλαμος άερίων Γιά χρόνια μελετούσα τά άρχεία τού Σύγχρονου "Εβραϊκού Κέντρου Αποδεικτικών Εγγράφων ((Γ.Ο..Ι.Ο.) - (ΟπίΓβ ιΐο ΟοουπιεηΙβ-ιίοπ ]ιιίνε (I οηίεπιροίηιηΜ στό Παρίσι. Ένδιαφέρθηκα ιδιαίτερα γιά τις λεγόμενες δίκες -έγκλη-ματιών πολέμου-. Ξεχωριστή προσοχή έδωσα σέ ό,τι μού παρουσίασαν σάν «ομολογίες•• τών Ές Ές ή όποιουδήποτε άλλου Γερμανού. Δέν θά σάς κουράσω άναφέροντας τά όνόματα τών ειδικών πού συμβουλεύθηκα, άλλά θέλω νά σάς άναφέρω ένα γεγονός άρκετά παράξενο Συχνά μετά άπό λιγόλεπτη συζήτηση μέ τούς «ειδικούς••, έκεΐνοι μού δήλωναν: "Πρέπει νά γνωρίζετε πώς έγώ δέν είμαι ειδικός στους θαλαμους άερίων" Καί κάτι άλλο πιο περίεργο. Ακόμη καί σήμερα δέν ύπάρχει οϋτε ένα βιβλίο ούτε κάν ένα άρθρο τών ιστορικών πού ύποστηρίζουν τήν ϋπαρξη τών θαλάμων άερίων.

Ή προσωπική μου γνώμη είναι πώς οί θάλαμοι άερίων δέν ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΟΤΕ. Και θα σάς άποδείξω στή συνέχεια τό γιατί.

Πολλοί πιστεύουν πώς ένας «θάλαμος άερίων» μιάζει μέ κρεβατοκάμαρα κάτω άπό τήν πόρτα τής όποίας περνά τό άέριο. Ξεχνούν πώς ή έκτέλεση μέ άέριο είναι τελείως διαφορετική άπό τήν αύτοκτονία ή τή συμπτωμα-τική άαφυξία άπό γκάζι. Στήν περίπτωση έκτελέσεως, πρέπει νά αποφευχθεί κάθε κίνδυνος γιά τούς έκτελεστές καί τούς βοηθούς τους. Είναι ένας κίνδυ-νος που πρέπει νά αποκλεισθεί πριν καί μετά τήν έκτέλεση Θέλησα νά μάθω τή διαδικασία έκ-τοξεύσεως άερίων στις φωλιές I τών άλεπούδων καί πώς στις Ηνωμένες Πολιτείες έκτελοίιν ι τούς θανατοποινίτες μέ άέριο. Έμαθα ότι στήν πλειοψηφία χρησιμοποιούσαν υδροκυάνιο. Είναι τό ίδιο όξύ μέ τό όποίο κατηγορούν τούς Γερμανούς ότι δολοφονούσαν τά θύματά τους. Διάβασα τις όμολογίες καί τις άποφάσεις τών συμμαχικών δικαστηρίων καί πιστέψτε με. έπαθα σόκ. Πρώτα θά σάς διαβάσω τήν όμολογία τού Ρούν-τολφ Χαίς (ό Χαίς ήταν ένας άπό τούς τρείς διοικητές τού Άου-σβιτς που είχαν συλληφθεϊ καί άνακριθεϊ άπό τούς Συμμάχους) Μόνον έκεϊνος «ομολόγησε» στούς Πολωνούς δεσμοφύλακές του. Σ' αύτή τήν ομολογία ή περιγραφή τών έκτελέσεων στούς θαλάμους άερίων είναι σύντομη κι άόριστη όπως σύντομες κι άόριστες είναι οί περιγραφές όσων ισχυρίζονται πώς ήταν μάρτυρες τών έκτελέσεων. Ό Χαίς γράφει: -Μισή ώρα μετά τή στιγμή πού έκτοξευόταν τό άέριο. άρχιζε νά λειτουργεί τό σύστημα έξαερισμών Καί άμέ-σως μετά τραβούσαν έξω τά πτώματα•. Δώστε προσοχή στή φράση ■<Αμέσως μετά», γερμανικά «ϊοίοΓΐ". Ό Χαίς προοθέτει πώς ή όμάδα. πού ήταν ύπεύ-θυνη γιά τήν έξαγωγή τών 2.000 πτωμάτων άπό τούς «θαλάμους άερίων•, έκανε τή δουλειά της «τρώγοντας καί καπνίζοντας». "Αν καταλαβαίνω καλά, χωρίς άντιασφυξιογόνες μάσκες.

Αύτή ή περιγραφή είναι παράλογη, γιατί δέν είναι δυνατόν νά μπαίνουν χωρίς καμιά προφύλαξη σ’ ένα χώρο γεμάτο ύδρο-κυάνιο καί νά τραβούν (μέ γυμνά χέριαWink 2.000 πτώματα, πού πάνω τους θά είχαν μείνει πιθανότατα υπολείμματα τού όξέως. Καί ποιός είναι έκείνος ό τόσο δυνατός άνεμιστήρας πού νά μπορεϊ νά έξεφανίζει στή στιγμή τό αί-ωρούμενο άέριο:
Τήν έξήγηση, πού είναι καί ή μόνη παραδεκτή, μάς τή δίνουν τά τεχνικά ντοκουμέντα πού άφορούν τή χρήση τού ΖγΙ<Ιοη Β. 01 Γερμανοί, γιά νά έκτοξεύσουν άέριο στά παραπήγματα, έπαιρναν πολλές προφυλάξεις. Είχαν ειδική όμάδα ειδικευμένη στή βιομηχανία παραγωγής τοϋ Ζγ• Μοη Β καί χρησιμοποιούσε άντι-ασφυξιογόνες μάσκες. "Αδέιαζαν τά παραπήγματα, έγραφαν άνα-κοινώσεις σέ διάφορες γλώσσες καί έκλειναν κάθε τρύπα άπ' όπου θά μπορούσε νά διαφύγει τό άέριο. Μετά άνοιγαν τις φιάλες μέ τό ΖνΚΙοη καί περίμεναν νά δράσει τό όξύ. Όταν πίστευαν πώς είχαν σκοτωθεί τά μικρόβια, άρχιζε καί ή δύσκολη φάση τού έξαερισμού. Μερικοί φρουροί στέκονταν μέ τις πλάτες γυρισμένες στις πόρτες καί στά παράθυρα καί άπαγόρευαν νά πλησιάσει οποιοσδήποτε Ή όμάδα, μέ άντιασφυξιογόνες μάσκες, έμπαινε στό κτίριο κι άνοιγε πόρτες καί παράθυρα. Μόλις τέλειωνε αύτή ή διαδικασία, έβγαιναν έξω, έβγαζαν τις μάσκες κι άνέπνεαν γιά δέκα λεπτά καθαρό άέρα. Γιά νά γίνει πλήρης έξαερισμός, έπρεπε άπαραιτήτως νά περάσουν ΕΙΚΟΣΙ ΩΡΕΣ. Μετά τις είκοσι ώρες ή όμάδα, πάντα μέ άντιασφυξι-ογόνες μάσκες, έμπαινε γιά νά έξακριβώσει άν είχε γίνει ό έξ-αερισμός καί άν τό κτίριο μπορούσε νά κατοικηθεϊ.

Βλέπουμε λοιπόν πώς τά κτίρια αύτά δέν μπορούσε νά τά πλησιάσει κανείς πριν περάσει μιά ολόκληρη μέρα. Πώς ήταν, λοιπόν, δυνατόν νά μπαίνουν στούς «θαλάμους άερίων» καπνίζοντας;

Μερικοί ύποστηρίζουν ότι οί Γερμανοί, πριν φύγουν άνατίνα-ξαν τά κρεματόρια. Αλλά κι αύτή ή ύπόθεση δέν εύσταθεΐ. Όταν θέλεις νά έξαφανίσεις μία έγκα-τάσταση σάν τά ύποτιθέμενα κρεματόρια καί νά μήν άφήσεις ίχνη, πρέπει νά τά καταστρέφεις ολοκληρωτικά, πράγμα πού είναι άδύνατο νά γίνει μέ έκρηκτικές ύλες.

Τελειώνοντας θέλω νά τονίσω πώς όσα έχουν διαδοθεί μέχρι τώρα γιά τούς θαλάμους άερίων είναι άναληθή.
θάλαμοι άερίων.

ΙΣΤΟΡΙΑ Κύριε Φωρισσόν, άρ-νείσθε καί τήν πρόθεση τού XI-τλερ νά έξοντώσει τούς Εβραίους. Τελευταία σέ μιά ου ζήτηση στή τηλεόραση τής Ιταλικής Ελβετίας είπατε -'Ο Χίτλερ δέν σκότωσε κανένα έπέιδή ήταν Εβραίος». ΤΙ θέλετε νά πείτε μ' αυτή τή φράση:

ΦΩΡΙΣΣΟΝ Θέλω νά πώ άκριβώς αύτό: Οτι ό Χίτλερ ποτέ δέν διέταξε ούτε έπέτρεψε νά σκοτωθεί κάποιος έξαιτίας τής φυλής ή τής θρησκείας του. "Ισως αυτή ή φράση νά σκανδαλίσει μερικούς, άλλά έγώ τήν πιστεύω. 'Ο Χίτλερ ήταν άντισημίτης καί ρατσιστής. Άλλά ό ρατσισμός του δέν τόν έμπόδιζε νά συμπαθεί τούς Άραβες καί τούς Ινδούς. Ήταν έπίσης άντίθετος στήν άποικι-οκρατία. Στις 7 Φεβρουαρίου ■ 1945 είχε πεϊ σέ στενούς του συνεργάτες: «ΟΙ λευκοί μετέφεραν σ' αύτούς τούς λαούς ό,τι χειρότερο έχει ό δικός μας κόσμος. τόν ύλισμό, τόν φανατισμό. τόν άλκοολισμό καί τή σύφιλη. Κι έπειδή ό,τι κατείχαν αύ-τοί οΐ λαοί ήταν καλύτερο άπ' ό,τι τούς έδωσαν, δέν άλλαξαν. Οϊ άποικιοκράτες μόνο ένα πράγμα κατάφεραν: Νά προκαλέ-σουν τό μίσος ■ Ό Χίτλερ έγινε άντισημίτης άργότερα. Προτού πεϊ πώς «οί Εβραίοι είναι οί δάσκαλοι τού ψέματος», τούς έβλεπε μέ συμπάθεια. Στό βιβλίο του '•Μάιν Κάμπφ» (Ό Άγων μου), γράφει: Αύτά πού διαδίδονται έναντίον τους μού προ-καλοϋν άντιπάθεια πού μεταβάλλεται καμιά φορά σέ άπέχθεια». Προσωπικά δέν γνωρίζω πολλά γιά τόν Χίτλερ καί μ' ένδιαφέρει όσο μ' ένδιαφέρει κι ό Ναπολέων. Αν παραληρούσε, δέν βλέπω τόν λόγο νά παραληρούμε καί εμείς, όταν μιλούμε γΓ αύτόν. Άς μιλήσουμε γιά τόν Χίτλερ μέ ψυχρή λογική. Ανάμεσα στόν Χίτλερ καί τούς Εβραίους ύπήρξε ένας άνελέητος πόλεμος κι ό ένας ρίχνει στόν άλλο τήν εύ-θύνη γι' αύτή τή σύγκρουση.

Ή διεθνής Ισραηλιτική κοινότητα άρχισε πόλεμο μέ τή Γερμανία στίς 5 Σεπτεμβρίου 1939. Τόν άρχισε μέ τόν Χαιμ Βάι-τσμαν, πρόεδρο τού Παγκοσμίου ΣΤΟΡΙΑ: Πώς είναι δυνατόν νά δηλώνετε όλα αύτά μετά άπό όσα έχουν ειπωθεί καί γραφεί μέσα σέ 35 χρόνια: Μετά άπό τις άφηγησεις τών έπιζώντων τών στρατοπέδων. Καί μετά τις δίκες τών έγκληματιών πολέμου στή Νυρεμβέργη: ΤΙ άποδείξεις καί τΙ ντοκουμέντα έχετε γιά νά τά υποστηρίξετε;

ΦΩΡΙΣΣΟΝ Πολλά ιστορικά λάθη έχουν διαρκέσει παραπάνω άπό 35 χρόνια. Οί άφηγήσεις τών έπιζώντων είναι μία μαρτυρία όπως καί τόσες άλλες 01 μαρτυρίες δέν άποτελοϋν άποδείξεις. "Οσον άφορά τις δίκες τής Νυρεμβέργης, προτού βγάλουμε συμπεράσματα πρέπει νά είμαστε πιό έπιφυλακτικοΐ, γιατί είναι άποφάσεις πού έβγαλαν οί νικητές γιά τούς ήττημένους, χωρίς νά τους παρέχουν δικαίωμα έφέ-σεως. Όσον άφορά τήν κατάθεση τού Χαίς στή δίκη τής Νυρεμβέργης, προσωπικά πιστεύω πώς οί “Αγγλοι δεσμό φύλακές του τόν είχαν βασανίσει πριν.

Ή προπαγάνδα είχε μεγάλη επίδραση στόν κόσμο. Θυμάμαι τό μίσος πού έτρεφα προσωπικά γιά τούς Γερμανούς πριν καί μετά τόν πόλεμο. Πίστευα πώς τό μίσος μου ήταν αύθόρμητο, άλλά άργότερα κατάλαβα πόσο είχαν έπιδράσει πάνω μου τό Μπί Μπι ΣΙ, ή προπαγάνδα τού Χόλ-λυγουντ καί ό σταλινικός Τύπος. Δέν θά έδειχνα κανένα οίκτο γιά όποιο Γερμανό μού έλεγε πώς ήταν δεσμοφύλακας σέ στρατόπεδο συγκεντρώσεως καί δέν είχε δει θαλάμους άερίων. "Αν ήμουν άνακριτής θά θεωρούσα καθήκον μου νά τού άποσπάσω «ομολογία-.

"Ενα δικαστήριο δέν έχει καμιά άρμοδιότητα νά καθορίζει τήν ιστορική άλήθεια. Συχνά οί ίδιοι οί Ιστορικοί δυσκολεύονται νά ξεχωρίσουν δν ένα ιστορικό γεγονός είναι άληθινό ή ψεύτικο. Σέ όλες τις δίκες, όταν πρόκειται γιά έγκλήματα. τό δικαστήριο κάνει αυτοψία γιά τό «όπλο τού έγκλήματος», πού μπορεί νά είναι μιά θηλειά. ένα πιστόλι, ένα μαχαίρι. Στή δίκη τής Νυρεμβέργης δέν έγινε καμιά αύτοψία, γιά τό «όπλο τού έγκλήματος- πού σ' αύτή τήν περίπτωση είναι οί
Εβραϊκού Συνεδρίου καί μετέ-πειτα Πρόεδρο τού Κράτους τού Ισραήλ. "Ηδη άπό τό 1934. ή Κοινωνία τών Εθνών είχε μποϋκοτάρει οίκονομικά τή ναζιστική Γερμανία γεγονός πού οδήγησε σέ παγκόσμια σύρραξη 'Ο Χίτλερ έλεγε: «Οί Εβραίοι καί οί Σύμμαχοι θέλουν νά μάς έξοντώσουν, άλλα θά εξοντωθούν αύτοί», ένώ οί Σύμμαχοι καί οί Εβραίοι έλεγαν: «Ό Χίτλερ, οί ναζι καί οί σύμμαχοί τους θέλουν νά μάς έξοντώσουν, άλλά θά έξοντω-θούν αύτοί••. Ομως, παρά τόν άνελέητο πόλεμο πού είχαν κηρύξει οί Σύμμαχοι έναντίον τών ναζί, ποτέ δέν έφτασαν στό σημείο νά πούν «Ένας έθνικοσοσι-αλιστής πρέπει νά έκτελείται μόνο καί μόνο έπειδή άνήκει στό έθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, άνε-ξάρτητα άν πρόκειται γιά άνδρα. γυναίκα, παιδί ή γέρο••. Έτσι, μπορούμε νά ποϋμε. πώς καί ό Χίτλερ, παρά τό μίσος του γιά τούς Εβραίους, ποτέ δέν είχε δηλώσει «ΟΙ Εβραίοι πρέπει νά σκοτώνονται» ή «ένας Εβραίος πρέπει νά έκτελείται μόνο καί μόνο έπειδή είναι Εβραίος ■•.

Ό Χίτλερ είχε φυλακίσει μιά μερίδα Εβραίων τής Ευρώπης, άλλά φυλακίζω δέν σημαίνει εξοντώνω. Δέν ύπήρξε ούτε «γενοκτονία» ούτε «όλοκαύτωμα Κάθε στρατόπεδο συγκεντρώ-σεως προκαλεϊ αισθήματα άπέ-χθειας είτε πρόκειται γιά στρατόπεδο γερμανικό, είτε γιά ρωσικό, γαλλικό, ιαπωνικό, κινέζικο, άμερικανικό, βιετναμικό ή κουβανέζικο. Αύτοί πού ύποστηρί-ζουν τήν ύπόθεση τής γενοκτονίας άναφέρουν πώς τό καλοκαίρι τού 1941 ό Χίτλερ έδωσε διαταγή νά έξοντωθούν οί Εβραίοι. Όμως κανείς δέν είδε αύτή τή διαταγή. Αντίθετα ύπάρχουν στοιχεία πού άποδει-κνύουν τό άντίθετο. Στις 24 Ιουλίου 1942 σέ μιά ομάδα εμπίστων του είχε δηλώσει ότι μετά τόν πόλεμο θά έκλεινε γι' αύτούς τις πόλεις τή μία μετά τήν άλλη: «...άν αύτά τά καθάρματα οι Εβραίοι δέν μάς άδειάσουν τή γωνιά, βν δέν μεταναστεύσουν στή Μαδαγασκάρη ή σ' όποιαδή-ποτε άλλη έβράίκή περιοχή». Έγώ θά ήθελα νά μάθω πώς
συμβιβάζεται αύτή ή δήλωση μέ μιά διαταγή γενικής έξόντωσης πού ύποτίθεται είχε δώσει ένα χρόνο πρίν.

Τον Ιούλιο τού 1944, στό ανατολικό μέτωπο, όπου οΙ Γερμανοί στρατιώτες μάχονταν έναντίον τών ανταρτών (Εβραίων, Ρώσων, κομμουνιστών, Ουκρανών) δόθηκαν αύστηρές διαταγές στους Γερμανούς στρατιώτες, γιατί άρ-νήθηκαν νά φτάσουν οέ ακρότητες εναντίον τού άμάχου πληθυσμού. συμπεριλαμβανομένων και τών Εβραίων. Ο Χίτλερ τους παρότρυνε νά χτυπούν άνελέητα τούς άντάρτες, συμπεριλαμβανομένων, άν ήταν άναγκαϊο. τών γυναικών καί τών παιδιών. άν ήν]« „ . ••;<. αντάρτες ή συν-έν χυί τους. Ομως δεν προχώρησε παραπέρα. "Αν κάποτε, τά μέσα ένημερώσεως άφιερώσουν το ενα χιλιοστό τού χρόνου γιά τά έγκλήματα πολέμου τών Συμμάχων. άπό ό.τι άφιερώνουν γιά τά έγκλήματα πολέμου τών ήττημένων, θά άποκαλυφθούν οΐ σωστές άναλογίες και θά γραφούν στην ιστορία.

ΙΣΤΟΡΙΑ: Τΐ έννοια καί τΐ όρισμό δίνετε στή λέξη γενοκτονία. ΦΩΡΙΣΣΟΝ. Έγώ όνομάζω γενοκτονία τή δολοφονία άνθρώπων έξαιτίας τής φυλής τους Ό Χίτλερ διέπραξε «γενοκτονία περισσότερο άπό ό.τι ό Ναπολέων. ό Στάλιν, ό Τσώρτσιλ ή ό Μαο Ό Ρούσβελτ έκλεισε σέ στρατόπεδα συγκεντρώσεως Αμερικανούς πολίτες Ιαπωνικής καταγωγής. Τότε, κι αύτό μπορούμε νά τό όνομάσουμε γενοκτονία. Ό Χίτλερ μεταχειρίστηκε τούς Εβραίους σάν μιά έχθρική έθνική μειονότητα. Κατά τήν κοινή λογική τού πολέμου, ό Χίτλερ θά έπρεπε νά φυλακίσει όλους τούς Εβραίους. Όμως δέν τό έκανε όχι γιά άνθρωπιστι-κούς λόγους, άλλά γιά πρακτικούς. Σέ ορισμένες περιοχές τής Εύρώπης, διέταξε νά φορούν οι έχθροί του ένα σήμα πού θά τούς ξεχώριζε: Τό κίτρινο άστέρι (άπό τόν Σεπτέμβριο 1941 στή Γερμανία καί άπό τόν Ιούνιο

1942 στή Βόρεια Γαλλία).

Αύτοί πού φορούσαν τό άστέρι μπορούσαν νά κινούνται έλεύ-θερα μόνο όρισμένες ώρες τής
ήμέρας. Ήταν σάν φυλακισμένοι μ£ έλεγχόμενη έλευθερία. Αλλά πιό πολύ κι άπό τό έβραίκο ζήτημα. αύτό πού ένδιέφερε τόν Χίτλερ ήταν ή άσφάλεια τού Γερμανού στρατιώτη ό όποιος ήταν άνίκανος νά ξεχωρίσει τούς Εβραίους άπό τούς μή Εβραίους. Μ' αύτό το άστέρι τούς ξεχώριζε. ΟΙ Εβραίοι ήταν ύποπτοι γιά κατασκοπία (πολλοί άπό αύ-τούς μιλούσαν γερμανικά), γιά |'( τπ'Γ γ.4>ν τρομοκρατία και μα~.ρη άγορά "Επρεπε νά αποκλειστεί κάθε έπαφη μεταξύ Εβραίων καί Γερμανού στρατιώτη Γιά παράδειγμα, στο μετρό τού Παρισιού, οί Εβραίοι πού φορούσαν τό κίτρινο άστέρι μπορούσαν νά άνέβουν στό τελευταίο βαγόνι στο όποιο ό Γερμανός στρατιώτης δέν έπρεπε νά μπει Δέν είμαι ειδικός σ' αύτά τά προβλήματα καί μπορεϊ νά κάνω λάθος. Άλλα πιστεύω πώς αύτά τά μέτρα ύπαγορεύονταν για λόγους στρατιωτικής άσφαλείας καί όχι μέ πρόθεση έξευτελι-ομού. Όπου ύπήρχαν πολυπληθείς συνοικίες Εβραίων καί ήταν άδύνατος ό έλεγχός τους, οί Γερμανοί είχαν τόν φόβο μήπως ξαφνικά συμβεί αύτά πού συν-έβει στό γκέτο τής Βαρσοβίας, όπου ξαφνικά τον Απρίλιο τού

1943 ξέσπασε έξέγερση τών Εβραίων Μέ έκπληξη οί Γερμανοί άνακάλυψαν τότε πώς οι Εβραίοι είχαν κατασκευάσει 700 πολυβολεία. Ή έξέγερση κατα-πνίγηκε καί οί έπιζήσαντες μεταφέρθηκαν σέ στρατόπεδα εργασίας καί συγκεντρώσεως. Σ' αύτούς τούς χώρους οί Έβρα-οι έζησαν μιά τραγωδία. Πιστεύω πώς τά παιδιά 6-15 έτών δέν ήταν έπικίνδυνα καί δέν έπρεπε νά τά άναγκάσουν νά φορούν τό άστέρι.

Σήμερα, γιά νά μάς πείσουν γιά τό άντίθετο. υπάρχουν άρκετές άφηγήσεις Εβραίων πού ισχυρίζονται πώς τά μικρά παιδιά συμμετείχαν στήν άντίσταση έναν-τίον τών Γερμανών. Πρέπει νά δούμε καλύτερα τΐ τό άληθινό καί τΐ τό φανταστικό ύπάρχει σ’ αύτές τις περιγραφές πού παρουσιάζουν τούς Εβραίους, σάν • πρόβατα έπί σφαγήν••. Κι έπειτα οί μη Εβραίοι άντεξαν τόσο πο-
λύ, Κι οί Εβραίοι τόσο λίγο;

Πιστεύω πώς αύτό πού περιπλέκει τό πρόβλημα είναι ότι όλες οί έκτιμήσεις μας βασίζονται στήν προϋπόθεση τής γενοκτονίας τών Εβραίων Άν υπήρξε αύτή ή γενοκτονία πρέπει νά χαρακτηρίσουμε τούς Εβραίους δειλούς. Μού φαίνεται πώς είναι ό χαρακτηρισμός πού δίνουν οί νεαροί Εβραίοι στούς γονείς τους. Αλλά άν πιστέψουμε τούς άναθεωρητές. πού Ισχυρίζονται πώς ή γενοκτονία δέν είναι άπλώς μύθος τότε αύτή ή κατηγορία γιά δειλία είναι άστήρικτη.

ΙΣΤΟΡΙΑ: Άν ό Χίτλερ δέν είχε διατάξει τή γενοκτονία τότε γιατί ύπήρξε τό Αουσβιτς. ή Τρεμ-πλίνκα, τά Μπέλζεκ, καί άλλα στρατόπεδα συγκεντρώσεως; Υπήρξαν καί είναι πραγματικότητα. Κλείστηκαν καί πέθαναν σ' αύτα όχι μόνον Εβραίοι, άλλά καί "Πολιτικοί κρατούμενοι, τσιγγάνοι, Σλάβοι, ομοφυλόφιλοι δηλαδή όλοι οί διαφορετικοί τούς όποιους καταδίκαζε ό ναζι-σπκός ρατσισμός. Γιατί λοιπόν οργανώθηκαν αύτά τα στρατόπεδα καί γιά ποιό σκοπό, ΦΩΡΙΣΣΟΝ: Ενα στρατόπεδο, γιά νά τό χαρακτηρίσουμε «έξ-οντώσεως . πρέπει νά έξοντώ-νονται σ' αύτό άνθρωποι. Κατά τήν όρολογία τών έπισήμων ιστορικών, όνομάζονται στρατόπεδα «έξοντώσεως • μόνο τά στρατόπεδα πού ύποτίθεται άτι είχαν ένα ή περισσότερους «θαλάμους άερίων••. Τέτοια στρατόπεδα δέν ύπήρξαν ποτέ. Ή φοβερή έπιδημία τύφου στό Μπέρ-γκεν - Μπέλσεν μεταμόρφωσε αύτό τό στρατόπεδο σέ στρατόπεδο έξοντώσεως. Αύτοί οί νεκροί δέν είναι έγκλημα, ή μάλλον είναι ένα έγκλημα πού όφείλεται στόν πόλεμο καί στήν τρέλλα τών άνθρώπων. Οί Σύμμαχοι έχουν τήν ίδια εύθύνη μέ τούς Γερμανούς γιά τό χάος πού έπι-κρατούσε στήν Εύρώπη. Οι Σύμμαχοι μοίραζαν φωτογραφίες πού έδειχναν τούς σωρούς πτωμάτων στό Μπέργκεν - Μπέλσεν. Όμως χιλιάδες κρατουμένων πέθαναν άπό τύφο καί μετά τήν είσοδο τών "Αγγλων. Οί Άγγλοι, όπως άλλωστε καί οί Γερμανοί,
Ρουθ, άποφυλακίστηκαν σέ λίγους μήνες. Πριν άπό τόν πόλεμο, ό Χίτλερ προσπάθησε μέ αρκετή έπιτυχία νά προκαλέσει τήν έξοδο τών Εβραίων και ευχόταν νά ιδρυθεί μιά εβραϊκή κοινότητα έξω άπό τήν Ευρώπη. Τό -σχέδιο Μαδαγασκάρη πρόβλεπε τή δημιουργία μιάς έβραικής κοινότητας μέ ευθύνη τής Γερμανίας. Ό πόλεμος έμπόδισε τήν πραγματοποίησή του. Εξάλλου θά χρειάζονταν πολλά πλοία. Ή μικρή Γερμανία - ρίξτε μιά ματιά στόν παγκόσμιο χάρτη - είχε έμπλακεϊ σ εναν άγώνα εναντίον γιγάντων. Κύριο μέλημά της λοιπόν ήταν νά κερδίσει τόν πόλεμο. Αντίθετα δευτερεύον ήταν νά βρει μιά οριστική, μιά •■ τελική λύση ■ τού Εβραϊκού ζητήματος. Προσωρινή λύση, έξαιτίας τού πολέμου, ήταν νά «σπρώξει άνα-τολικά τούς Εβραίους κλείνον-τάς τους στά στρατόπεδα συγ-κεντρώσεως.

Τό'Άουσβιτς ήταν βιομηχανική περιοχή. Υπήρχαν έκεϊ κρατούμενοι καί έλεύθεροι έργάτες. Γιά τους Τσιγγάνους πού άναφέρα-τε, ό λόγος τής κρατήσεώς τους δέν ήταν ή φυλή τους άλλά ή ροπή πρός έγκληματικότητα . Θυμάμαι πώς καί οί ίδιοι οί Γάλλοι άντιστασιακοι δέν έβλεπαν μέ καλό μάτι τούς Τσιγγάνους, γιατί τούς θεωρούσαν καταδότες. Αλλά πόσα καί πόσα καραβάνια Τσιγγάνων δεν διέσχιζαν τήν Εύρώπη στή διάρκεια τού πολέμου. Όσον άφορά τούς ομοφυλόφιλους, τούς μεταχειρίστηκαν όπως καί τούς άλλους έγκληματίες στέλνοντάς τους στό στρατόπεδα έργασίας. Ή γερμανική νομοθεσία, όπως κι άλλες νομοθεσίες τής έποχής, καταδίκαζε τήν ομοφυλοφιλία. Τέλος οι Σλάβοι δέν κλεΐνονταν στά στρατόπεδα έξαιτίας τής φυλής τους, άλλά γιατί ήταν πολιτικοί κρατούμενοι ή αιχμάλωτοι πολέμου. Στό “Αουσβιτς ύπήρχαν καί Αγγλοι αιχμάλωτοι πολέμου που είχαν συλληφθεί στο Τομ-προύκ. Οί Γερμανοί, άπό τό 1942 κι ύστερα, χρησιμοποιούσαν τους αιχμαλώτους σάν έργατικό δυναμικό. Στο “Αουσβιτς γίνονταν μαθήματα έπαγγελματικής έκπαιδεύσεως στούς νέους 12 •
15 έτών. τούς μάθαιναν λόγου χάρη τό επάγγελμα τού χτίστη. Σκοπος λοιπόν τών Γερμανών δέν ήταν νά σκοτώνουν τούς κρατούμενους, άλλά νά τούς χρησιμοποιούν σάν έργάτες. ΙΣΤΟΡΙΑ: Σάν Ιδανικό χώρο τής «ιστορικής έρευνας•• προτιμήσατε τήν κατά γράμμα, τήν φιλολογική θά έλεγα, κριτική τών ντοκουμέντων. Γιατί; Τι έννοείτε όταν δηλώνετε πώς γύρω άπό τό πρόβλημα τών θαλάμων άερίων και τής εξοντώσεως τών Εβραίων ύπάρχει μιά -συνωμοσία σιωπής . Γιατί, καί άπό ποι-ούς;

ΦΩΡΙΣΣΟΝ: Γιά μένα ή κριτική τών ντοκουμέντων καί τών κειμένων άποσκοπεϊ στόν καθορισμό τού βαθμού γνησιότητας τών όσων διαβάζουμε.

Όταν μιλώ γιά συνωμοσία σιωπής άναφέρομαι στή συνωμοσία σιωπής γύρω άπό τά έργα τών άναθεωρητών ιστορικών. Οι μέθοδοι πού χρησιμοποιούνται έναντίον τών μή κονφορμιστών ιστορικών άρχίζουν άπό τήν άπλή έγκληματικότητα καί φτάνουν μέχρι τις νομικές διώξεις. Έγώ δέν μπορώ νά διδάξω στό πανεπιστήμιο. Η ζωή μου έγινε δύσκολη. Συγκρούομαι μέ τεράστια συμφέροντα. Μερικοί νέοι, όμως, μέ υποστηρίζουν. Αργά ή γρήγορα θά φανεί ή άλήθεια. Ακόμα καί μερικοί Εβραίοι είναι με τό μέρος μου

Οί νικητές τού πολέμου ήθελαν νά πιστέψουμε στήν άτιμία τών ήττημένων. Οί Σοβιετικοί καί οί Δυτικοί, πού διαφέρουν σέ όλα. είχαν βρει ένα κοινό σημείο: τήν προπαγάνδα. Θύμαΐα αύτής τής προπαγάνδας, πού μέ τόση θέρμη ύποστήριξε τό κράτος τού Ισραήλ καί ό διεθνής σιωνισμός, είναι ό γερμανικός λαός - όχι οί ήγέτες του - καί ολόκληρος ό παλαιστινιακός λαός.

ΙΣΤΟΡΙΑ: Διαμαρτύρεσθε γιά τις μεθόδους πού χρησιμοποίησαν οί «έπίσημοι•• ιστορικοί σ' αύτή τήν ιστορική έρευνα. Αύτό τό κεφάλαιο τής ιστορίας τού 20ού αιώνα δέν γράφτηκε «όπως πρέπει . Γιατί κατά τή γνώμη σας χρησιμοποίησαν αύτές τις μεθόδους;
ΦΩΡΙΣΣΟΝ Σ' αύτή τήν ύπά-θεση οι έπίσημοι Ιστορικοί δέν σεβάστηκαν τις συνηθισμένες μεθόδους ιστορικής κριτικής. Ακολούθησαν τή μέθοδο πού έχει επιβληθεί άπό τά μαζικά μέσα ένημερώσεως. Άπορροψήθηκαν άπό τό σύστημα. Ένας έπίσημος ιστορικός, όπως ό κα-θηγητής τού παναπιστημίου Χέλμουτ Ντϊβαλντ, αναλαμβάνει τεράστια εύθύνη. όταν δηλώνει ότι, παρά τήν τόση φιλολογία πού έχει διαβάσει γιά τή «γενοκτονία••, <•τό θέμα δέν είναι άκόμη ξεκαθαρισμένο •. Ύστερα άπό πιέσεις γερμανικών έθραι-κών όργανώσεων ή δεύτερη έκδοση τού βιβλίου του Ιστορία τών Γερμανών «άνασυντάχθηκε καί βελτιώθηκε - (III) έκεί όπου ήταν άναγκαϊο.

Ό Πώλ Ρασινιέ είχε τό θάρρος νά έφαρμόσει τις συνηθισμένες μεθόδους ιστορικής κριτικής. Στούς κατήγορους τών Γερμανών είπε: -Φέρτε μου τις άποδεί-ξεις οας «Τά ντοκουμέντα σας παρέχουν έγγύηση γνησιότητας. . Είστε σίγουροι πώς αύτή ή φράση, αύτή ή έκφραση έχουν τό νόημα πού τούς δίνετε έσείς. κ.λπ Ό Πώλ Ρασινιέ, γνήσιος επαναστάτης, γνήσιος άντιστασιακός, γνήσιος εξόριστος, άγαπ******ε τήν άλήθεια οπως πρέπει: μέ πάθος, τοποθετώντας την πάνω άπ' όλα. Τελειώνοντας θέλω νά πώ πώς οί άνα-θεωρητες ιστορικοί διώκονται καί λογοκρινονται σέ όλες πς χώρες.

ΙΣΤΟΡΙΑ: Είσθε άντισημίτης; Πώς κρίνετε τόν ναζισμό; ΦΩΡΙΣΣΟΝ: Δέν είμαι άντισημί-της. Πρέπει νά πάψουμε νά βλέπουμε παντού άντισημίτες. Ή άλήθεια ή ή έρευνα γιά τήν άλή-θεια μπορεϊ νά είναι άντισημιτι-κή;

Ό ναζισμός ταυτίζεται μέ τήν δικτατορία τού φύρερ καί πέ-θανε μέ τόν φύρερ του στις 30 Απριλίου 1945. Μήν βασίζεστε σέ μένα γιά νά φτύσετε τό πτώμα τού ναζισμού. Προσωπικά δέν δέχομαι νά συκοφαντεϊται ό γερμανικός λαός γιά έγκλήματα πού δέν είχαν προηγούμενο στήν ιστορία τού άνθρώπου. Προπάντων, δέν δέχομαι πώς ό
γερμανικός λαός είναι τόσο καλά .. διαπαιδαγωγημένος ώστε νά πιστεύει σ' αύτά τά έγκλήματα καί νά αύτοσυκοφαντείται περισσότερο άπ' οσο τού ζητούν οί ήγέτες του. Σάν ιστορικός πιστεύω ότι ό Αντενάουερ. ό Μπράντ καί ό Σμίτ επαναλαμβάνουν τά μαθήματα πού' τούς έχουν δώσει οι Δυτικοί ένώ οΐ Ανατολικογερμανοί τά μαθήματα τών Ανατολικών. Υποθέτω πώς πρόκειται γιά τήν Κεϋΐροΐίΐϋς. ΙΣΤΟΡΙΑ Άρνεΐσθε πώς ό αριθμός τών θυμάτων πού φθάνει τά έξη έκατομμύρια είναι πραγματικός;

ΦΩΡΙΣΣΟΝ. "Εξη έκατομμύρια είναι ό πληθυσμός μιάς χώρας σάν τήν Ελβετία. Στή δίκη τής Νυρεμβέργης κανείς δέν είχε στηριχτεί σέ μιά τέτοια παράλογη κατηγορία Ή ύπόθεση έχει ώς έξής: Τό πρωί ττ>' 14ης Δεκεμβρίου 1945 ό Αμερικανός εισαγγελέας Ντόντ άνέφερε αύ-τόν τόν άριθμό διαβάζοντας τήν κατάθεση τού μάρτυρα Χαίτλ. Τό άπόγευμα τής ϊδιας μέρας, ό συνήγορος ύπερασπίσεως Κά-ουφμαν ζήτησε νά άνακριθεί ό μάρτυρας, γιά νά άποδείξει τά όσα κατάθεσε. Ατυχώς, λοιπόν, ό Τύπος καί οί ιστορικοί συγκρότησαν αύτόν τόν άριθμό χωρίς νά γνωρίζουν άν τό δικαστήριο τόν είχε πιστέψει.

Οί έκτιμήσεις μου είναι οί εξής:

1. Ό άριθμός τών Εβραίων θυμάτων τής γενοκτονίας • είναι μηδέν.

2. Ό άριθμός τών Εύρωπαίων πού σκοτώθηκαν στή διάρκεια τού πολέμου άνέρχεται σέ 40 έκατομμύρια. Απ’ αύτούς οί Εβραίοι είναι τό ένα έκατομμύ-ριο, καί μειώνονται σέ μερικές εκατοντάδες χιλιάδες, άν έξαι-ρέσουμε αύτούς πού πολέμησαν στό πλευρό τών Συμμάχων.

Οί έκτιμήσεις μου αύτές δέν έχουν έπιστημονικό χαρακτήρα. Όμως πιστεύω ότι οί νεκροί στό "Αουσβιτς δέν είναι περισσότεροι άπό 50.000 κι όχι τέσσερα έκατομμύρια όπως λέει ή προπαγάνδα. Τό Κέντρο Σύγχρονης Ιστορίας τού Μονάχου άναφέρει ένα έκατομμύριο.

Ό άριθμός τών νεκρών στστρατόπεδα συγκεντρώσεως άπό τό 1933/34 - 1945 δέν υπερβαίνει τις 200.000 ή τό πολύ τις 360.000. Κάποτε θά άναφέρω τις πηγές μου. άλλά άπό τώρα σάς λέω, πώς άν γίνονταν υπολογισμοί μέ ήλεκτρονικούς εγκεφάλους θά γνωρίζαμε τόν πραγματικό αριθμό τών νεκρών. Κάθε κρατούμενος ε'ιχε προσωπικό φάκελο κι οπωσδήποτε πρέπει νά έχουν μείνει πολλά ίχνη.

ΙΣΤΟΡΙΑ Αντιλαμβάνεσθε πώς οί θέσεις σας συμβάλλουν σ’ ένα είδος άποκαταστάσεως τού ναζισμού;

ΦΩΡΙΣΣΟΝ: Θέλουμε νά άποκα-ταστήσουμε τόν Νέρωνα, όταν λέμε πώς δέν έχουμε καμιά άπό-δειξη ότι αύτός έκαψε τή Ρώμη; Εκείνο πού πρέπει νά μάς ένδι-αφέρει είναι ή άποκατάσταση τής άλήθειας. Ό Ιστορικός δέν έξυπηρετεϊ τά συμφέροντα τού Α ή τού Β. Τό πιό σημαντικό γιά μένα είναι ή προσφορά στήν άληθινή ιστορία τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου. “Αν ένας πρώην
ναζί ερχόταν νά μού πει πώς οί ύποτιθέμενοι -θάλαμοι άερίων καί ή ύποτιθέμενη -γενοκτονία είναι ιστορικό ψέμα, θά τό δεχόμουν σάν νά μού έλεγε πώς δύο και δύο κάνουν τέσσερα. Άλλά δέν θά μ' ένδιέφερε νά συνεχί-σω. Θά τόν άφηνα νά πιοτεύει τις πολιτικές του ιδέες. Πιστεύω ότι ό νεοναζισμός είναι μιά έπινόηση γιά κερδοσκοπικούς λόγους. Έχουν φτάσει στό σημείο νά πουλούν ένα ναζισμό μέ πορνογραφικό περιεχόμενο. Στή Γερμανία, αύτο'ι πού οί πολιτικοί τους άντίπαλοι χαρακτηρίζουν «νεοναζί•, άποτελούν τό 0,7°ο τού εκλογικού σώματος. Συμφέρον άπ' όλη αύτή τήν Ιστορία έχει τό Κράτος τού Ισραήλ. Συντήρησε αύτή τήν άτμόσφαιρα πού συνέβαλε σέ μεγάλο βαθμό στήν ίδρυσή του τό 1948. Καί τό γαλλικό κράτος έχει συμφέρον νά καλύψει τήν άλήθεια τών αιτίων τού πολέμου έπικαλούμενο τό ναζιστικό τέρας πού έχει πε-θάνει πριν 35 χρόνια.
ΙΣΤΟΡΙΑ Στή διάρκεια τής πολεμικής σας μέ όσους κατακρίνουν τις θέσεις σας δηλώσατε πώς αύτά πού γνωρίζει ή κοινή γνώμη είναι μύθοι καί άποτέλε-σμα μιάς μαζικής πλύσεως εγκεφάλου άπό τα μέσα ένημερώσε-ως. Τί έννοεϊτε άκριβώς μ’ αύτό; ΦΩΡΙΣΣΟΝ Είναι τεράστια ή εύ-θύνη τών μέσων ένημερώσεως γιά τόν μύθο γύρω άπό τούς «θαλάμους άερίων καί τή «γενοκτονία Επί 35 συνεχή χρόνια παρουσίαζαν στήν παγκόσμια κοινή γνώμη ένα μύθο οάν άναμφισβήτητη άλήθεια. Η κοινωνία μας είναι άπροσανατόλι-στη. Στόν 20ό αιώνα άνακάλυψε τόν Σατανά. Χτυπά ενα φανταστικό εχθρό Κι ομως έχει καλύτερα πράγματα να κάνει. Είναι έπιτακτικη ή άνάγκη μιάς άναλύ-σεως. Άς άνοίξουμε τά μάτια μας γιά νά δούμε τόν ρόλο τών μέσων ένημερώσεως. Άς άποκα-λύψουμε αύτά πού ή εξουσία προσπαθεί νά άποκρύψει. Σέ όλους τούς τομείς.

ΤΑΥΓΕΤΗΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 3308
Ημερομηνία εγγραφής : 25/01/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Συνέντευξη μέ τον Γαλλο Ακαδημαικο καθηγητή Ρομπέρ Φωρισσόν που αμφισβητει το λοκαυτωμα των Εβραιων

Δημοσίευση  ΤΑΥΓΕΤΗΣ Την / Το Παρ Μάης 31, 2013 12:50 pm

Η συνετευξη δοθηκε στο περιοδικο Ιστορια και μολις δωθηκε σε μερικες μερες τα γραφεια του περιοδικου πυρποληθηκαν απο τον ...λαο(δηλαδη αναρχικους)!!!

ΤΑΥΓΕΤΗΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 3308
Ημερομηνία εγγραφής : 25/01/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης