Ελληνική Ιστορία 1940-49 .Ένα έθνος σε κρίση

O ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΡΗΣ

Πήγαινε κάτω

O ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΡΗΣ

Δημοσίευση  peykestas Την / Το Σαβ Ιαν 26, 2013 11:25 pmO ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΡΗΣ

Του Αστυνόμου Α' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΪΚΟΥ


....... Τους διέταζα πρώτα να γδυθούν και υστέρα τους
έβαζα να γονατίσουν στο χώμα και να σκύψουν τό κεφάλι
πάνω σε μεγάλες πέτρες πού είχα αραδιάσει εξω από τα Διυλιστήρια. Τότε έπαιρνα τό τσεκούρι και τους έδινα μια
τσεκουριά πίσω στο κεφάλι κι’ αν δέν τους αποτελείωνα με
την πρώτη, τους έδινα και δεύτερη και τρίτη, ώσπου «να
τα βροντήξουν»... Άλλοτε έκανα την δουλειά αυτή με τό
μαχαίρι. Όταν στόμωνε τό μαχαίρι μου, χτυπ******α με τσεκούρι, κι' άλλοτε με κονσερβοκούτια. Ούτε θυμάμαι πόσους
σκότωσα. Εξήντα, ογδόντα, εκατό.....Όταν κουράστηκα
επήρε άλλος τήν θέσι μου......»

(Απόσπασμα ομολογίας ενός δημίου των Διυλιστηρίων, του Στέφανου Λιόλιου).Δεκέμβριος 1944 – Δεκέμβριος 1972

Είκοσι οκτώ ολάκερα χρόνια πέρασαν τήν εποχή, πού ή πατρίδα μας γνώρισε τόν μεγαλύτερο κίνδυνο, από τότε που ό σλαβοκίνητος κομμουνισμός έδημιούργησε τόν «Κόκκινο Δεκέμβρη», θέτοντας έτσι νά ολοκλήρωση τό ως τότε εθνικό του έργο.

Δεκέμβριος 1944.

Είναι ό μήνας πού φέρνει στις σκέψεις μας τήν πιο δραματική περιπέτεια του Ελληνικού Έθνους, περιπέτεια, πού συμβολίζει μια τις μεγαλύτερες εθνικές δόκιμασίες

Η ιστορία είναι ή μνήμη τών λαών και
υπάρχει για νά διδάσκει. Ποτέ δέν επιτρέπεται νό λησμονούμε τόσον τις χρυσές, όσον και τίς μελανές σελίδες γιατί κι' από τις δυο αντλούμε διδάγματα. Άλλοίμονον αν τό παθήματα δεν γίνονται μαθήματα. Άλλοίμονον, αν δεν αξιούμε τήν πείρα του πορελθόντος Υπό τήν έννοια αυτή και με τό σκοπό, έχουμε υποχρέωση να θυμόμαστε- τά «Δεκεμβριανά».
Τά «Δεκεμβριανά» δέν ήσαν ένα τυχαίο επεισόδιο. Προετοιμάσθηκαν μεθοδικά, συστηματικά άπό τό Κ.Κ.Ε. και
υπήρξαν ό φοβερός επίλογος μιας συμφοράς πού κράτησε ολόκληρη, σχεδόν, την Κατοχή. Ή βαρβαρότητα του στρατού
Κατοχής, ή πείνα, ή τρομοκρατία, εκτελέσεις, διαμόρφωσαν ιδεώδεις συνθήκες γιά τήν εφαρμογή των σχεδίων τού Κ,Κ.Ε. Ή επιθυμία των Ελλήνων νά συμβάλουν στον συμμαχικό ΑΓΩΝΑ, γιά τήν άπελευθέρωσι της Πατρίδας, κυριαρχούσε παντού. Ό καθένας αναζητούσε μιά μυστική οργάνωση, νά άγωνισθή υπέρ της άπελευθερώσεως. Αυτή τήν επιθυμία τών Ελλήνων
έξεμεταλλεύθηκε κατά τον χειρότερο τρόπο ό κομμουνισμός. Μή μπορώντας όμως νά παρουσιασθή μέ τό αληθινό του προσωπείο και τίς πραγματικές του επιδιώξεις, κατεσκεύασε τους γνωστούς δούρειους ίππους του:
-«Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο» (ΕΑΜ),
- «Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός» (ΕΛΑΣ),
«Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων» (ΕΠΟΝ).

Ό «Κόκκινος Δεκέμβρης» τού 1944 — όπως οί ίδιοι οι κομμουνιστοί ώνόμασαν τό ανατριχιαστικό εκείνο όργιο του αίματος και της καταστροφής — ύπήρξεν ό «δεύτερος γύρος». Ό «πρώτος γύρος» άρχισε κατά τα τέλη τού 1942. όταν τό Κ.Κ.Ε., ένισχυόμενο άπό την Σοβιετική Ένωση και σέ πλήρη συνεργασία μέ τους Βουλγάρους, εξαπέλυσε στις ορεινές περιοχές της Ελλάδος μιά άνευ προηγουμένου έξόρμησι τρομοκρατίας, μέ τρείς αντικειμενικούς σκοπούς:

1) Νά κλονίση τό φρόνημα του λαού, ό οποίος, παρά τίς συμφορές της έχθρικής κατοχής και τις κομμουνιστικές πιέσεις, παρέμεινε πιστός στά "Εθνικά ιδεώδη και περίμενε μέ καρτερία και βεβαιότητα τήν νίκη τών δυτικών συμμάχων.
2) Νά δημιουργήση ένοπλη δύνομι, πού θά εξασφάλιζε στους κομμουνιστές τήν βιαία κατάκτησι της έξουσίσς, μετά τήν άπελευθέρωσι.
3) Να εξουδετέρωση όλες τίς εθνικές οργανώσεις Αντιστάσεως, που ήσαν εμπόδιο στά ανθελληνικά του σχέδια και
4) Νά διευκολύνη τήν υπονόμευση της Εθνικής άκεραιότητος έπ' ωφελεία τών κατακτητικών σχεδίων του σλσβοκομμουνισμού.

Τό Κ.Κ.Ε., γιά νά πραγματοποίηση αυτές τίς επιδιώξεις, προέβη σέ παντοειδείς ωμότητες στό διάστημα τής κατοχής. Χιλιάδες αθώοι έθανατώθηκαν. ύστερα από βασανιστήρια, άγωνισταί τής Εθνικής Αντιστάσεως σφάζονταν και οί κάτοικοι τής υπαίθρου ληστεύονταν από τις κομμουνιστικές συμμορίες, πού κατεδυνάστευαν τίς ελεύθερες περιοχές και σκόρπιζαν παντου την αγωνία και τον φόβο του θανάτου. Τό φοβερό και απάνθρωπο αυτό μίσος του κομμουνισμού εξηγείται από τό γεγονός, ότι ό Ελληνικός λαός δέν έδωσε καμμιά σημασία στις απατηλές διακηρύξεις του. Τό Κ.Κ., πού εμφανίστηκε στά βουνά, μέ τόν δούρειο ίππο τής Εθνικής Αντιστάσεως, ουδεμιάς απελάμβανε εμπιστοσύνης στις λαϊκές μάζες, γιατί ήταν γνωστό ότι δέν είχε καμμιά σχέσι μέ τόν απελευθερωτικό αγώνα. Ή δυσπιστία αυτή του λαού προς τό Κ. Κ.Ε. ώφείλετο στό γεγονός» ότι αυτό καί οί ένοπλες συμμορίες του ουδέποτε έπολέμησαν στά πλαίσια τής πραγματικής Εθνικής Αντιστάσεως. Κι' οχι μόνον δέν έπολέμησαν τόν εχθρό οί κομμουνισταί, άλλα συνεργάσθηκαν στενά μαζί του, γιά νά εξοντώσουν τους αληθινούς πατριώτες, πού πολεμούσαν τόν κατακτητή.


Από τα Εργα των Προεστών του Κ.Κ.Ε. Ό Άρχιφύλαξ Ράλλης Θεόδωρος, Ένα θύμα από τήν κόκκινη ακρίδα.


«Ή Λαϊκή Δημοκρατία πού πρέπει γενικά νά προπογανδίζεται ατούς Έαμίτες πρέπει, για τόν συνειδητό, εντεταγμένο κομμουνιστή, νά είναι μόνον ή προβαθμίδα, τό μεταβατικό, δηλαδή, στάδιο, γιά τήν πραγματοποίηση του σοσιαλισμού και της δικτατορίας του προλεταριάτου στή Χώρα μας». Αυτό έγραψε μυστική εγκύκλιος του Κ.Κ.Ε., που εκυκλοφόρησε τόν Δεκέμβριο του 1943.
Είναι αποδεδειγμένο, ότι οί κομμουνισταί εξαπέλυσαν τόν «Κόκκινο Δεκέμβρη», με σχέδια προδιαγεγραμμένο κι' ένώ είχε φθάσει στην Ελλάδα ή νόμιμη απελευθερωτική κυβέρνηση, στην οποία τό Κ.Κ,Ε. μετείχε μέ πέντε υπουργούς. Αλλά, ακριβώς, ή παρουσία μιας κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητος και ή άφίξις συμμαχικών δυνάμεων στην Ελλάδα, εμπόδιζαν τήν εφαρμογή των σχεδίων του ξενοκίνητου Κ.Κ.Ε. Γιά τόν λόγο αυτό, έκήρυξαν τήν αιματηρή ανταρσία του «Κόκκινου Δεκέμβρη" .

Τι έγινε τόν Δεκέμβριο του 1944; Ή Ελλάς μόλις είχε απελευθερωθεί. Εξήρχετο άπό τόν πόλεμο ύστερα οπό δοκιμασίες. 'Επείνασε, δυστύχησε, κατεστράφη και υπέστη τρομακτική αιμορραγία. Ό Ελληνικός λαός περίμενε μέ αγωνία τήν ώρα της Ελευθερίας, γιά νά γευθή τήν ειρήνη καί τήν γαλήνη. 'Αλλά, δυστυχώς, προτού νά φύγει ό ένας κατακτητής, φάνηκε ό άλλος. Τήν τυραννία των ναζιστών διαδέχθηκε ή τρομοκρατία των κομμουνιστών. Τόν εφιάλτη των Ές — Ες. αντικατέστησε ή φρίκη της «πολιτοφυλακής». Και αντί της ειρήνης, ό λαός έρρίπτετο στον εμφύλιο πόλεμο. Και όλα αυτά γιατί; Γιατί τό Κ.Κ. ήθελε νά έπιβληθή, πριν γίνουν αδιάβλητες εκλογές. Γιατί οί κομμουνιστές δέν πίστευαν στην λαίκή κυριαρχία, άλλα στην δύναμι τών όπλων. Εκείνη τήν εποχή ήσαν πάνοπλοι. Είχαν αποφύγει συστηματικά τήν σύγκρουσι μέ τους Γερμανούς, γιά νά διατηρήσουν ανέπαφες τις δυνάμεις των. προκειμένου νά τις χρησιμοποιήσουν γιά τήν έσωτεοική έπιβολή των, μετά την άπελευθέρωσιν. Έπρεπε λοιπόν νά δράσουν πριν νά άποκατασταθή στην χώρα μας ομαλός πολιτικός βίος. Έφ’ όσον είχαν τα όπλα στά χέρια του, έπρεπε νά φράξουν τόν δρόμο στην ειρήνη, νά καταστρέψουν καί νά στηρίξουν στην βία τήν δημοκρατία τους. Έτσι, λοιπόν, προμελετημένα καί εν ψυχρώ άρχισαν τήν Δεκεμβριανή ανταρσία.
Ούλεν, Περιστέρι, πεδίον της Σχολής Ευελπίδων, Φενεός, Μελιγαλας κ.λ.π., είναι μερικοί άπό τους τόπους της φρίκης του Δεκεμβρίου 1944. Ή μεγάλη σφαγή, πού έσφράγισε μέ βαθύτατο πένθος τό πρώτο έξάμηνο της απελευθερώσεως, βρήκε στά «Δεκεμβριανά» τήν εγκληματική της αποκορύφωση. Μέσα στό βραχύ αυτό χρονικό διάστημα, έξετελέσθηκαν, χωρίς, έστω και σκηνοθετημένη, δικαστική διαδικασία, μέ μόνη τήν σφραγίδα της «Πολιτοφυλακής», πενήντα χιλιάδες πατριώτες, άνθρωποι του λαού, πού δέν ήθελαν νά πέσουν από τόν ζυγό του Άξονος στον αφελληνισμό μιας νέας κομμουνιστικής κατοχής.
Τό «Δεκεμβριανά» έματαίωσαν τήν Ίκανοποίησι τών Εθνικών μας διεκδικήσεων, πού ήταν τότε εφικτή, λόγω τών ευνοϊκών διεθνών συνθηκών καί του υψηλού γοήτρου της πατρίδος μας, τό οποίον είχε αποκτήσει ή χώρα μας, λόγω τής νικηφόρου αντιστάσεως της κατά του φασισμού, άλλα καί τραυμάτισαν ψυχικά τόν Ελληνικό λαό. ό οποίος αντί της αναμενόμενης αναδημιουργίας, δοκίμασε τήν κόλασι της κομμουνιστικής θηριωδίας.

Μάς λένε νά ξεχάσουμε τόν «Κόκκινο Δεκέμβρη». Νά τόν ξεχάσουμε εμείς πού τόν υπέστημεν, όχι όμως αυτοί που τόν αποτόλμησαν! Γιά τους κομμουνιστάς είναι ό «ηρωικός Δεκέμβρης», τό διαμάντι τού αγώνα του Έθνους γιά τήν δημοκρατική αναδημιουργία και τήν ανεξαρτησία τής Ελλάδος- ( Απόφαση τής 11ης ολομέλειας του Κ.Κ.Ε.).
Στά φρικτά κακουργήματα του «Κόκκινου Δεκέμβρη», καθρεπτίζεται τό πραγματικό πρόσωπο του Κομμουνισμού. Θά πρέπει, λοιπόν, νά τόν θυμόμαστε, γιατί στά μυαλά τών κομμουνιστών κάποιος άλλος θά κρύβεται ή θά προετοιμάζεται. Αυτές τις μέρες, κάθε Δεκέμβριο, έρχεται στις σκέψεις μας ό εφιάλτης τών γεγονότων του «Κόκκινου Δεκέμβρη». Έρχονται, αθέλητα, στά μάτια μας τά ακρωτηριασμένα σώματα παπάδων, τών δασκάλων, τών ήθοποιών, τών ανηλίκων παιδιών, τών ανδρών τών Σωμάτων Ασφαλείας (βουνά ολόκληρα άπό πηλίκια των), κι' όρθώνεται μπροστά μας, σαν ανάμνηση μιάς τραγικής εποχής, καί θέτουν ενώπιον μας ώμά και επιτακτικά τό καθήκον μας , πού συνίσταται στήν υπεράσπισι της ελευθερίας, τής ζωής καί τής αξιοπρέπειας. Και θά πρέπει οί ελεύθεροι άνθρωποι νά οδηγούνται στήν καθημερ τους πορεία άπό τά «Δεκεμβριανά». Αυτά φωτίζουν τήν πορεία τους, και δείχνουν ποιος είναι στην πραγματικότητα ό κομμουνισμός.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΪΚΟΣ
avatar
peykestas

Αριθμός μηνυμάτων : 450
Ημερομηνία εγγραφής : 07/04/2012

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: O ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΡΗΣ

Δημοσίευση  oldjedi Την / Το Σαβ Ιαν 26, 2013 11:31 pm

Smile

Κανετε ΛΑΘΟΣ οταν γραφετε "ΚΚΕ" .... ΔΕΝ υπαρχει Ελληνικο κομμα που να ειναι κουμμουνιστικο ... Το ΚΚ ειναι παραρτημα του Διεθνους Κουμμουνισμου και αποτελει την "θυγατρικη του εταιρεια" στην Ελλαδα ...

Τετοια λαθη πρεπει να αποφευγονται ...

Ελληνας ΚΑΙ κουμμουνιστης , ειναι πραγματα ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ... ΚΑΘΕ κουμμουνιστης αποποιειται την Πατριδα του , ασπαζομενος τον Διεθνισμο ...και ενσωματωνεται σε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΤΑ ..

farao
avatar
oldjedi

Αριθμός μηνυμάτων : 328
Ημερομηνία εγγραφής : 18/05/2010
Ηλικία : 77
Τόπος : Αλεξανδρεια Αιγυπτου

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: O ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΡΗΣ

Δημοσίευση  ΔΑΙΔΑΛΟΣ Την / Το Κυρ Ιαν 27, 2013 1:33 am

oldjedi έγραψε: Smile ... Το ΚΚ ειναι παραρτημα του Διεθνους Κουμμουνισμου και αποτελει την "θυγατρικη του εταιρεια" στην Ελλαδα ...
Το θέμα είναι ότι έκλεισε το εργοστάσιο αλλά η αντιπροσωπεία παραμένει ανοικτή ......
avatar
ΔΑΙΔΑΛΟΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 2845
Ημερομηνία εγγραφής : 28/03/2010
Τόπος : daidalakos@yahoo.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης