Ελληνική Ιστορία 1940-49 .Ένα έθνος σε κρίση

ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΙΤΡΙΝ (ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ)

Πήγαινε κάτω

ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΙΤΡΙΝ (ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ)

Δημοσίευση  ΤΑΥΓΕΤΗΣ Την / Το Δευ Ιουλ 18, 2011 11:56 am

Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1944 ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΙΤΡΙΝ. Τήν 22αν Ιανουαρίου 1945 έφθασεν εϊς "Αθή¬νας επιτροπή Βρεττανών συνδικαλιστών ηγετών, μέ σκοπόν να εξέ¬ταση τα. θέματα τα σχετιζόμενα με τήν θέσιν τοϋ ελληνικού συνδικα¬λιστικοί) κινήματος.
Ή επιτροπή έφθασε εϊς "Αθήνας, ολίγας μόνον ημέρας μετά τήν έκ-δίωξιν τών συμμοριτών τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. άπό τήν πρωτεύουσαν Τήν στι¬γμήν ακριβώς πού ολόκληρη ή "Αθήνα - όπως, άλλωστε καί ολό¬κληρη ή Ελλάς, ήτο κυριολεκτικώς πνιγμένη στο αΐμα. Χιλιάδες νέοι, άνδρες καί γυναίκες, έργάται, άγρόται, ανάπηροι τής Αλβανίας καί τών οχυρών, είχαν σφαγή άπό τους συνεργάτας τών Γερμανών καί τών Βουλγάρων — άπό τους πραίτωριανοΰς τοϋ Ε.Α.Μ. - Ε.Λ.Α.Σ. Ή επιτροπή τών Βρεττανών συνδικαλιστών παρέμεινεν εϊς Αθήνας άπό τήν 22αν Ιανουαρίου μέχρι τήν 3ην Φεβρουαρίου 1945, ήτοι έπ'ι δέκα τρεις ημέρας Μετέβη είς πολλάς περιοχάς εντός, πέριξ καί έκτος τών Αθηνών Συνήντησε ηγέτας τής Κυβερνήσεως και τών κομ μουνιστών Έξητασε πτώματα καί μετέβη είς τους τόπους τής ομαδι¬κής σφαγής τών Ελλήνων πατριωτών καί συνωμίλησιν με συγγενεΐς. των θυμάτων Καί επίστρεψανιες εϊς Βρεττανίαν υπεβαλλον λεπτο-ρη εκθεσιν. γνωστή περισσότερον ώς 'Εκθεσις Σιτριν Τά πρόσωπα πού απετέλεσαν τήν επιτροπήν. ή προελευσις τούτων οι πληροφορίες που συνεκέντρωσαν, καθιστούν τήν Έκθεσιν Σιτριν, μια πλήρη καί άντκειμενικήν περιγραφήν τών φοβερών ήμερων που πέ¬ρασε ό Έλληνικάς λαός κατά τήν περίοδον τοϋ Δεκεμβρίου 1944 Είναι μία άπό τις πιό σοβαρές, αξιόπιστες καί αντικειμενικές μαρτυρίες τοϋ δράματος τοϋ ελληνικού λαού ..ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ 1940 '49,,

Πλήρης μετάφρασις ολοκλήρου τής Εκθέσεως έκ τοϋ πρωτοτύπου τοϋ ευρισκόμενοι» εϊς τό "Ελληνικών Ύπουργεϊον τών Εξωτερικών.
Επιτρέπεται ελεύθερως ή χρησιμοποίησις τοϋ κειμένου καί τών φωτογραφιών τής Έκθέσεως Παρακλησις: οπως αναγράφεται ή πηγή.

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Τριάντα τρεις άτέλειωτες ημέρες καί νύκτες — τον Δεκέμβριο τον 1941 — ό Ελληνικός λαός όδηγείτο άπό τους δολοφόνους τοϋ Κ.Κ.Ε. καί τον Ε.Α.Μ. - Ε.Λ.Α.Σ. στα διάφορα σφαγεΐα, στις χαράδρες, στα βάραθρα η ερρίπτετο στά πηγάδια !
Δέν ήταν «ουτε ή αρχή, ουτε τό τέλος τον Μαρτυρίου.
Είχε προηγηθή ή τετράχρονη σφαγή τής κατοχής και ακολούθησαν τά μαϋρα χρόνια τοϋ ξενοχινήτου κομμουννιστοσυμμοριτισμου.
Παιδάκια μικρά, νήπια καί άβάπτιστα, εσφάζοντο όμαδικώς. Νέες κοπέλες έβιά-ζοντο κατά χιλιάδες. Παπάδες, αξιωματικοί., έργάται, άγρόται, φοιτηταί καί μαθηταί, ανάπηροι, πολεμισται — άνδρες καϊ γυναίκες, νέοι και γέροι—έδολοφονουντο χωρίς διά-κρισι ηλικίας ή κοινωντικής προελεύσεως.
Είναι ή Ιστορία τοϋ Κ.Κ.Ε. καί τών συνοδοιπόρων τον, τής περιόδου 1940-'49. Ιστορία προδοσίας και εγκλήματος.
Ή Μεγάλη Σφαγή και ή Μεγάλη Προδοσία, είναι γεγονότα γνο>ατά καί διαπι¬στωμένα. Μέ επίσημα εγγραφα• με φωτογραφίες} με μαρτυρικές καταθέσεις, με ομο¬λογίες — μέ σφραγίδες καί υπογραφές !
Μία τέτοια μαρτυρία— ενα επίσημο ντοκουμέντο — είναι ή εκθεσις τών Βρετ-τανών συνδικαλιστών ηγετών, πού ήλθαν στην Ελλάδα για νά διαπιστώσουν — νά Ιδουν μέ τά ϊδια τους τά μάτια τά κακουργήματα τοϋ Κ.Κ.Ε. και τοϋ Ε.Α.Μ.-Ε.Λ.Α.Σ. Είναι η εκθεσις αυτή, περισσότερο γνωστή, ως«"Εκθεσις Σιτρίν».
Για πρώτη φορά δημοσιεύεται ολόκληρη στην Ελλάδα. Καί νομίζομε ότι είναι μια προσφορά τοϋ περιοδικου «Ντοκουμέντα 1940-'49», σ' όλους αυτούς, τους νέους ιδίοις, πού θέλουν νά μάθουν τήν άληθεια — νά σχηματίσουν μία ολοκληρωμένη καί αντικειμενική γνώμη γιά τά φοβερά καί πρωτοφανή γεγονότα τής εποχής εκείνης.
«ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ 1940-1949»

TRADES UNION CONGRESS
REPORT OF DELEGATION APPOINTED TO VISIT
GREECE IN ORDER TO INVESTIGATE MATTERS
RELATIVE TO THE POSITION OF THE GREEK
TRADE UNION MOVEMENT.
i. The Delegation appointed comprised :—
Mr. G. H. Bagnall. Mr. G. Chester.
Mr. J. Benstcad. Sir Walter Citrine.
Mr. Ernest Bell (Sec. International Dept.) as Secretary to
Delegation.
?,. Arrangements were made for the Delegation to leave London on Friday, January 19, 1945, but owing to weather conditions we did not actually commence our journey until 5.50 a.m. on Monday, January 23. We arrived at Athens, some 1,950 miles away, at 1.15 p.m. the same day after a direct flight of 73/4 hours. We returned to England on Saturday, February 3.
5. During our visit we saw a great many people, including the British Ambassador, General Scobie, the Regent, the. Prime Minister, the Minister of Jatice:, the Minister of Labour, the Foreign Minister, the British and American Pirce; Coirospn.drnt and h other persons .is we considered could contribute towards the discharge of the mission upon which we were sent. We arrived in Greece to undertake what we thought would be a comparatively straight¬forward task. We found, however, it was impossible to segregate the. Trade Union position from the atmosphere of tension, suspicion, recrimination and the fear of reprisals which w.is prevalent.
4. We saw workers and officials of the Trade Unions, and also representatives
of the Association of Greek Industries and the Chamber of Commerce. We
discussed the situation with officials and ex-officials of the Govern merit'who
.specialised in Labour questions. We saw British officers and private soldiers,
We tried to collect, the views of the British troops on the spot, both of indivi¬
duals and of groups. We interviewed returned prisoners and hostages and
endeavoured to extract their stories. We were supplied with many memoranda
and documents, much of which it was impossible in the lime 10 do other than
secure a verbal translation. So far as we were able in the time available, we
tried to ficl a complete and balanced picture of the situation as seen through
the eyes of many people who should understand it.
5. We did not sec representatives of political parties, of which in Greece
there are many. We did not wish to be drawn into the vortex of Greek politics.
We did not regard it as any part of our mission to endeavour to investigate
whatever political difficulties may have arisen in Greece. Nevertheless, we
have been deluged with letters, documents, and with personal requests for
interviews from political groups, in addition to other sections of Greek
public life.

ΣΓΝΕΔΡΙΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Συνεδριον_Συνδικαλιστικων Οργανώσεων

"Εκθεσις της Αποστολής, της όρισθεισης νά έπισκευθη την Ελλάδα, προ'ς τόν σκοπόν νά διερευνηση τα θέματα τά σχετιζόμενα προς την θέ-συν τοϋ έλληνικοϋ συνδικαλιστικοΰ κινηματος.
Ι.- Ή Αποστολή άπετελέσθη άπό τους* Μ. G.H. BAGNALL, κ. G. CHESLER, Η. J. BENSTEAD, Σερ WALTER CITRIN, κ. ERNEST BELL (Γραμ. τοϋ Διεθνοΰς Τμήματος) ώς Γραμματέως της Απο¬στολής

2.- Αι σχετικαί προετοιμα-σιαι προέβλεπον την άναχώρησιν της Αποστόλής έκ Λονδινου, την Παρασκευήν, 19 Ιανουαρίου τοϋ 1945, αλλά λόγω καιρικων συνθηκών, δέν ηδυνήθημεν πρακτικώς νά άρχό-σωμεν τό ταξιδι παρά μόνον την Δευτέραν 22 Ίανουαριου και ώραν 5.30'πρωινη'ν. Έφθάσαμεν, 1950 μιλι,α περιπου μακράν, εις τάς Α¬θήνας την Ι.Ι5'μ.μ. της ί-διας η¬μέρας κατόπιν απευθείας πτήσεως 7-3/4 ωρών. Έπεστρέψαμεν εις Άγ-γλιαν τό Σάββατο 3 Φεβρουαρύου.
3.- Διαρκούσης της επισκέ¬ψεως μας είδομεν πάρα πολλούς αν¬θρώπους, μεταξύ τών όποιων τον Βρεττανόν Πρεσβυν, τον Στρατηγόν Σκόμπυ, τόν Άντιβασιλέα, τόν Πρωθυπουργόν, τόν Ύπουργόν Δικαιοσυνης τόν Ύπουργόν Έργασιας, τόν Ύπουργόν Έξωτερικών, τους Βρεττανούς και Άμερικανοΰς άνταποκρι,τάς τύπου καθώς και άλλα πρόσωπα τά όποια έθεωρησαμεν οτι ήδυναντο νά συμβάλουν εί,ς τήν έκ-πλήρωσιν τοϋ έργου, δια τό όποιον είχομεν άποσταλη. Έφθάσαμεν εί,ς τήν Ελλάδα με τήν σκέψυν οτι ει¬χομεν άναλάβει νά φέρωμεν εις πέ¬ρας μιαν σχετιώς εϋκολον άποστο-λήν. Διεπιστώσαμεν ομως ότι, ητο αδύνατον νά ξεχωριση κανεις την θέσιν τών Εργατικών Συνδικάτων άπό τήν ατμόσφαιραν της εντάσεως, της ύποψιας, τών άντεκλήσεων και του φόβου τών άντιποινων ό όποιος έκυρι,αρχοϋσε.

4.- Ειδομεν έργάτας καί στε¬λέχη των συνδικαλι,στικών οργανώσε¬ων, καθώς έπισης και εκπροσώπους τοϋ Συνδέσμου Ελλήνων Βι,ομηχάνων και τοϋ Έμπορι-κοΰ Έπιμελητηριου. Συνεζητήσαμεν τήν κατάστασι,ν μετά επισήμων και πρώην έπισήμων, ειδυ-κών εϊς τά έργατικά ζητήματα. Eι-δομεν Βρεττανου'ς Άξιωματικοΰς καί άπλοΰς στρατιώτας. Προσεπαθήσαμεν νά συγκεντρώσωμεν τάς έπι τοϋ θέμα¬τος άπόψεις τοϋ βρεττανικοΰ στρα-του; τόσον άτομικώς οσο και όμαδυ-κώς. Έλάβομεν συνεντεύξεις απο έπιστρέψαντας κρατουμένους και ο¬μήρους καί προσεπαθήσαμεν νά άπο-σπάσωμεν τήν προσωπι,κήν τους ίστο-ρία. Μας εδόθησαν πλήθος υπομνημά¬των και στοί,χειων, πολλά έκ τών όποιων μόνον μέ μιαν κατά λε'ξιν με-τάφρασυν κατορθώσαμεν τότε νά έξα-σφαλισωμεν. "Οσον μας ητο δυνατόν, εν οψει τοϋ χρόνου τον όποιον διεθέ-τομεν, προσεπαθήσαμεν νά άποκτήσωμεν μιαν πλήρη καί ί,σόρροπον εικόνα της καταστάσεως όπως αυτή έφαινετο εις τά μάτι-α πολλών ανθρώπων οι οποιοι ημπορούσαν νά τήν άντιληφθοϋν.

5.- Δέν ειδομεν αντιπροσώπους τών, πολλών, πολιτικων κομμάτων τά οποΐα υπάρχουν εις τήν Ελλάδα. Δέν ήθελήσαμεν νά παρασυρθούμε εις τήν δίνην τών έλληνικων πολι,τικών πραγμάτων. Δέν έθεωρήσαμεν ως μέ¬ρος της αποστολής μας νά προσπαθή-σωμεν νά διερευνήσωμεν τάς οιασδή-ποτε πολιτικάς δυσχερειας αϊ, όποι αι είχον άναφυη εις τήν Ελλάδα.
Παρά ταυτα, κατεκλισθημεν απο έπι-στολάς, στοιχεΐα καί προσωπικάς έκκλησεις, διά συνεντευξεις, άπό πολιτιχάς ομάδας, έκτός εκείνων αι οποιαι προήρχοντο έξ άλλων το¬μέων της έλληνικης δημοσίας ζωης,

6.- Διεπιστώσαμεν μεγάλα καί καθολικης κλίμακος παράπονα μεταξυ των βρεττανικων στρατιωτικων δυνά¬μεων, διοτι έθεώρουν άκατάλληλον καί άνάρμαστον τον τρόπον με τόν οποίον τό πρόσφατα γεγονότα εις την Ελλάδα είχον έμφανισθει, εις τό βρεττανικον κοινόν, άπό τάς ε¬φημερίδας καί άπό μερικά μέλη του βρεττανικου κοινοβουλίου.

7.- διεπιστώσαμεν διάχυτον την άνησυχίαν, εις όλα τά στρώμα¬τα τοϋ πληθυσμού, διά τό ένδεχό-μενον νά έγκαταλείψη η βρεττανι-κή κυβέρνησις τό χρέος της, πραγ-ματοποιουσα προώρως απομακρύνουν τών βρεττανικών στρατευμάτων καί αφήνουσα τους "Ελληνας νά ταχτο¬ποιήσουν μόνοι τους τά άμεσα προ¬βλήματα τους- Κατά την κρίσιν μας, αί, πολιτικαι καί οικονομικαί συνθηκαι αΐ οποίαι ώδηγησαν εϊς μεγάλην άναστάτωσιν της ζωής της Ελλάδος θά πρέπει, νά καταστοΰν πολύ" περισσότερον ομαλοί καί ήρε¬μου παρ'οσον είναι, τώρα, πρίν η μία τοιαύτη πορεία μετά όρθότητος καί ασφαλείας ηθελεν ακολουθηθη

8.- Έν σχέσει προς τάς συν-δικαλιστικάς οργανώσεις, διεπιστώ¬σαμεν οτι τά πράγματα ήσαν περί¬πλοκα, έξ αιτίας των διΐσταμένων ισχυρισμών, εκείνων οι οποίου διεκ-δικοΰν τό δικαίωμά των νά όμιλουν διά λογαριασμόν των εργατών. Εύ-ρηκαμεν ομάδας αι οποιαι διετεί-νοντο οτι ησαν οι καλη τη πίστει καί, εκλεγμένοι άντιπρόσωποι της Συνομοσπονδίας Εργασίας. Εύρή-καμεν άλλους οι οποίου, έξ ισου έμφαντικως, ισχυρίζοντο οτι ησαν - οι νόμιμοι καί εκλεγμένοι διάδοχοι
του ελευθέρου συνδικαλισμού, ο ό¬ποιος ύφιστατο πρό της δικτατοριας Μεταξά, της 4ης Αυγούστου 1936. Εϊχαμεν συσκέψεις με τους διαφό¬ρους αυτούς συνδικαλιστάς και προ-σεπαθήσαμεν νά διερευνήσωμεν τήν δυνατότητα της μεταξύ των προσεγ¬γίσεως, προς τον σκοπόν νά επιτευ¬χθεί συμφωνία διά τήν δημιουργιαν μιας και μόνης Συνδικαλιστικής 'Οργανώσεως.

9,- Εί.ς τάς 10 'Ιανουαρίου του 1945, μια αντιπροσωπεία ισχυ¬ριζόμενη ότι. εκπροσωπεί τάς συνδι-καλιστικάς έλληνικάς οργανώσεις, έπεσκέφθη τήν βρεττανικήν πρέσβει¬αν καί κατέθεσεν μίαν δήλωσιν, ότι εύρίσκετο εις τό στάδιον της συ¬στάσεως προσωρινών επιτροπών, αι οποΐαι θά διενήργουν νέας έκλογάς "οΰτως ώστε αί, επιδιώξεις τής ερ¬γατικής τάξεως νά λαμβάνουν τήν πληρεστέραν και καλυτέραν δυνατην εκφρασιν". Ητο, σαφώς, φανερόν οτι, αύται αι άντιπροσωπεΐαι συνε-δέοντο μέ τήν έργατικήν συνομο-σπονδίαν καί κατόπιν τούτου προ-σεπαθήσαμεν νά έξακριβώσωμεν το καθεστώς αύτης τής οργανώσεως. Έπραγματοποιήσαμεν μιαν σύσκεψιν, τήν Παρασκευών 24 Ίανουαρίου 1945, μέ τήν έμφανιζομένην ώς προ-σωρινήν έκτελεστικήν έπιτροπήν τής Όμοσπονδίας, εΐ.ς τά γραφεία της 'Ομοσπονδίας, εις τάς Αθήνας. Τό κτίριον και οί, πέριξ αύτοϋ χώροι ίσαν κατάμεστοι άπό έργάτας και μας έπεφυλάχθη εγκάρδιος υποδοχή.


10- Προφανής ητο η επιθυμία, έκ μέρους ολων έκείνων των παρευρισκομένων, νά δεχθούν ευχαρίστως κάθε συμβουλήν και οδηγίαν, τήν ο-ποια'ν η αποστολή μας θά ήδύνατο νά δώση. Ό ηγέτης αύτης τής οργανώσεως, ο Χατζηδημητρίου, ό όποιος είναι ο Γενικός Γραμματεύς τής 'ομοσπονδίας τών 'Αρτοποιών, ύπεγράμ-μισεν μέ εμφασιν τόν προσωρινόν χαρακτήρα τής εκτελεστικής επιτροπής.
Αυτός ειπεν ότι, κατά την διάρκει-αν των 9 ετών της δικτατορίας Με¬
ταξά και της γερμανικης κατοχής,ητο αδύνατος ή σύγκλησις τακτικών
συνεδριάσεων. Μας διεβεβαίωσαν ότι, αϊ, δυσκολίας τάς οποίας είχον,
ηΰξηθησαν λόγω τοϋ ότι, άπωλέσθησαν 114 συνδι,καλιστικά στελέχη τά όποια, έβεβαίωσαν ότι, είχον σκοτωθη άπό "τους ερυθρούς φασίστας" οταν οι τελευταίοι, είχαν καταλάβει,, με την ι ΐσχύν τών όπλων, τά γραφεία συνδικαλιστικων τινών οργανώσεων, μετά τήν άποχώρησιν τών Γερμανών άπό τάς Άθηνας. Αυτοί μας έδωσαν όνομαστι κην κατάστασιν 41 έκ τών ανθρώπων ι αυτών, τών όποιων τά πτώματα εΐχον άναγνωρισθη καί, εί,ς τάς 26 Ίανουαρίου 1945, είχομεν άπόδειξιν τούτου άπό τάς χήρας μερικών έκ τών θυμα των.

11.- Ή παροΰσα έκτελεστικη έπι,τροπη είχε διορισθη διά διατάγ¬ματος ΰπό του νυν 'Υπουργού 'Εργα¬σίας Σιδέρη καί, μολονότι, δέν ητο αρεστή ή κυβερνητική παρέμβασης εΐ,ς τάς συνδικαλιστι,κά πράγματα, αυτού άνεγνώρισαν ότι κάποιος πρέπει, νά κάμη μίαν άρχην, διά την έπανασύ-στασιν τών συνδυκαλιστικών οργανώ¬σεων. Δίδουν άμοιβαίας ΰποσχέσει,ς οτι θά συγκαλέσουν, εντός τρι,ών μη¬νών άπό της απελευθερώσεως της χώ¬ρας, συνδι,άσκεψιν τών Συνδικαλι,στι,-κών 'Οργανώσεων ολοκλήρου της 'Ελλάδος, δι,ά την ληψιν τών αναγκαίων μέτρων, συμφώνως προς τό καταστατι,-κόν της Συνομοσπονδίας, προς άνάδει, ξι,ν εκπροσώπων. Έπληροφορησαμεν τους αντιπροσώπους εκείνους ότι, τά μόνα πρόσωπα τά οποΐα έγνωρίζαμεν εί.ς τό έλληνικόν συνδικαλι-στι,κόν κίνημα ησαν Ο Καλομοίρης, ό όποιος ητο Γενι-κός Γραμματεύς της Συνομο¬σπονδίας κατά τό 1935, ο Στρατής ό όποιος ητο έπιφανές μέλος της Συνομοσπονδίας καί ό Θέος, πρώην γραμματεύς της Ηνωμένης Συνδι,κα-λι,στικης Έργατικης 'Ομοσπονδίας. _ Δέν ημπορούσαμεν, ώς έκ τούτου, νά προσδιορίσωμεν την καλην πιστην έ-κείνων των ί,σχυρισμών, σχετικώς προς την εκπροσώπησαν της Συνομο¬σπονδίας, προς περαι,τέρω άπόδειξιν καί μεγιστην προσεκτικήν εξακρίβω¬σαν. Κατόπι-ν τουτου έζητησαμεν παρ'αυτών νά μας παράσχουν λεπτο-μερικάς πληροφορίας έπί των συν¬θηκών ύπό τάς οποίας εΐχον δι,ορι-σθη καί γενικώς έπί της συνδικαλι,-στι,κης νομιμοποιήσεως τους. Τά στοιχεία αυτά μας παρεσχέθησαν, έν ι- συνεχεία. Δυο ημέρας άργότερον, συνηντήθημεν με εκπροσώπους των συν-δι,καλυστι,κών οργανώσεων τών μετα¬φορών καί μας εδόθησαν στοιχεία της συνδί-καλι,στικής νομι,μοποι,ήσεώς των. Εί,ς άμφοτέρας αΰτάς τάς συναντήσεις, - μετ'έμφάσεως έτονισθη τό γεγονός οτι ο Καλομοίρης, ό Στρατής καί ο Θέος δέν είχαν την προσήκουσαν εξουσιοδό¬τησιν να εκπροσωπούν τους έργάτας καί οτι η ί,διότης των έστηριζετο μό¬νον εϊς τό δι,άταγμα του προηγουμένου Υπουργού 'Εργασίας Πορφυρογένη.

12.- Διεπιστώσαμεν, σχεδόν μέ-χρι τέλους της έπισκέψεώς μας, πυ-κρίαν καί εχθρότητα μεταξύ" εκείνων οί, οποίου εΐχαν ταχθη μέ την πλευ-ράν της έλληνικης κυβερνήσεως- καί ε¬κείνων οϊ, όποιοι, είχαν προσκληθή είς Οργανώσεις άντι,τι,θεμένας προς την κυβέρνησιν. Αι, κατηγορίαι περί συνεργασίας μέ την δικτατορίαν Με¬ταξά καί αί. κατηγορίαι διά συνεργα-σίαν μετά τών Γερμανών, ησαν τόσον πολλαί ώστε ητο αδύνατος δι 'ήμας κά¬θε σκεψις δι έμπεριστατωμένην καί προσεκτικήν διερεΰνησι,ν, δια νά ή-μπορέσωμεν νά έκφέρωμεν μίαν θετι-κήν γνώμην έπ'αυτών.

13.- Τοϋτο δέν σημαίνει, ότι, δέν έξητάσαμεν οιανδήποτε κατηγο-ρίαν. Ύπεχρεώθημεν νά τό πράξωμεν ύπό την πίεσιν τών περιστάσεων. "Ε¬πρεπε νά άκούσωμεν άναριθμήτους πε¬ριπτώσεις κατηγοριών, αί. όποιαι, βε¬βαίως, δέν θά ίτο δυνατόν νά συμβά¬λουν εί.ς μίαν έξομάλυνσι,ν τών δααφο-ρων. Ήκουσαμεν κατηγορίας διά τρο-μοκρατίαν, έκτοξευομένας κατά της προηγουμένης Συνομοσπονδίας Εργατών, της οποιας αντιπρόσωποι, ήσαν ό Καλομοιρης, ό Στρατής, ό Θέος και 'ό Μαριόλης, οι όποιοι,, καθ' ολην την διάρκεΐ-αν των προσφάτων γεγονότων, είχαν ϋποστηριξεί, τό Ε.Α.Μ. (Έθνικόν Άπελευθερωτι,κόν Μετωπον) εις την πολι,τικην του, και την άντιθετον τοποθέτησιν του προς την παροϋσαν έλληνικήν κυβερ-νησιν. Δέν δι,επι,στώθησαν κατηγο-ριαι τρομοκρατίας κατά της ομάδος της άνεγνωρι,σμένης υπό του νϋν 'Υπουργού Έργασιας και της όποιας ήγειτο ό Χατζηδημητριου, άλλα διετυπώθησαν άντικατηγοριαι, περι συνεργασίας -μετά της δικτατοριας Μεταξά και των γερμανικών άρχων κατοχής.

14.- "Οπως έξετέθη ανωτέρω, έν όψει, τοϋ περι,ωρι,σμένου χρόνου τον οποίον ειχομεν είς την διάθε-σιν μας, άντελαμβανόμεθα οτι ητο εντελώς αδύνατον νά διερευνήσωμεν, αύτάς τάς ΰποθέσεις, εϊς βάθος.
Είναι, ζήτημα έάν εί-ς τήν έλληνικήν δημοσιαν ζωήν, περί-λαμβανομενου και τοϋ συνδι-καλιστικοϋ κινήματος, ϋπηρχε κάποιο άξι,ον λόγου πρόσωπον, τό οποίον νά εφαινετο εντελώς άπηλλαγμένον άπό ύποψιαν καποιου ειδους άνεπιθυμήτου συνεργασιας.
Έθεωρήσαμεν οτι έάν υπήρξαν περιπτώσεις σοβαρας συνεργασιας μετά της δικτατοριας Μεταξά ή μετά των Γερμανών, τουαϋται. ϋποθέσει-ς θά ητο δυνατόν νά προσδοορι,σθοΰν ύπό τών Δικαστηρίων. Τά Δικαστήρια έπισης θά άπεφάσιζαν ποίος ητο ένοχος και ποίος ητο αθώος πράξεων
τρομοκρατικών. "Ημείς ώς συνδικα-λισταί ούτε ήμποροΰσαμεν οΰτε εϊ-χομεν πρόθεσιν νά καταλογίσωμεν μομφήν. Έάν τά πρόσωπα διά τά άποια έγένετο λόγος ειχον προσβάλλει με την διαγωγήν των τό δημόσιον αίσθημα καί ώς συνδικαλισταί εΐχον προδώσει την έμπιστοσΰνην τών εργατών, τότε οι εργάται θά ημπορούσαν νά εκφράσουν την γνώ-μην των δι'αύτά, δι,' ελευθέρων εκλογών αϊ, όποϊαι, ώς μας διεβεβαί-ωσαν, θά διενηργουντο προ οιουδήποτε διορισμού επισήμου στελέχους του συνδικαλισμού. Έξητάσαμεν πολλά στοιχεία, εϊς μίαν προσπά-θειαν νά έξακριβώσωμεν τά γεγονότα τά σχετικά με* την θέσιν τοϋ έλληνικοϋ έργατικοϋ κινήματος καί αύτη ή προσπάθεια συνεπληρώθη με κολλάς συνεντεύξεις τάς όποιας εΐ-χομεν με άπλα μέλη και με εκπροσώπους οργανώσεων.
Έχει επεξεργασθεί από τον/την ΤΑΥΓΕΤΗΣ στις Δευ Ιουλ 18, 2011 11:57 am, 1 φορά

ΤΑΥΓΕΤΗΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 3308
Ημερομηνία εγγραφής : 25/01/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΙΤΡΙΝ (ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ)

Δημοσίευση  ΤΑΥΓΕΤΗΣ Την / Το Δευ Ιουλ 18, 2011 11:56 am

15,- Σχεδόν αμέσως μετά την αφίξιν μας, μας εδόθη εν μήνυμα άπό τον Βρεττανόν " πρεσβευτήν, τό όποιον είχε σταλή μέσω τών στρατιωτικών άρχων, άπό μη κατονομαζόμενα πρόσωπα, τά οποΐα διετείνον-το οτΐ ήσαν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της 'Ελληνικής Συνομοσπονδίας 'Εργατών, οϊ ευρισκόμενοι εϊς έδαφι-•κήν περιφέρειαν κατεχομένην ΰπό -τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. (τήν στρατιωτικήν όρ-n-άνωσιν τοϋ Ε.Α.Μ.). Ήμεΐς, έν '-τέλει, έξακριβώσαμεν οτι επρόκειτο διά τους Καλομοίρην καί Στρα-"τήν, οϊ όποιοι ίσαν εκ τών ηγετών 'ΐτης "Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εργατών κατά τό έτος 1935 ότε ή Συνομοσπονδία μετείχε τής Διεθνούς 'Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών ("Οργανώσεων καί τόν Θέον, στέλε 'χος τής Ηνωμένης Συνδικαλιστικής ^'Ομοσπονδίας ή οποία συνεδέετο με "ντό Κομμουνιστικόν Κόμμα. 'Υπήρχε 'καί έν τέταρτον μέλος, ό Μαριόλης, - τοϋ οποίου τό Ονομα μας ητο άνγωτον. Έν τέλει, έρρυθμίσαμεν νά ίσυυαντηθουμεν εϊς τήν Λειβαδιάν,μιαν πόλι,ν εύρισχομένην εϊ,ς άπό-στασιν εκατό περιπου μΐ,λλιων βορείως τών 'Αθηνών, κατόπί,ν ταξι,διου, δι. αυτοκινήτου, πέντε περίπου ωρών, εϊς δρόμους πολύ" κακής βατό-τητος.

16.- Eις έκεινην την συνάντησιν, η όποια ελαβεν χώραν τό Σάβ-βατον'27 Ίανουαριου, Ι945 οι, πα-ραστάντες αντιπρόσωποι- ΐσχυρισθη-σαν οτι ειναι οί νομίμως διορισθέντες εκπρόσωπου της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών. Αυτού έδήλωσαν οτι η νομιμοποίησίς τους έπήγαζεν άπό τό 7ον Συνέδρι-ον της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών, τό όποιον είχεν συγκληθή τό 1935. Ή Συνομοσπονδία συνεχωνεΰθη άργότερον με την Ήνωμένην ' Ομοσπονδιών Έργα-σιας, ή όποια συνεδέετο με την Ε-ρυθράν Δι,εθνη τών Εργατικών Συν-δικάτων. Πρός τό τέλος της δικτα-τορόας Μεταξά εξεδόθη ενα διάταγμα άπό τόν Ύπουργόν Έργασίας Δη-μητρατον, ό όποιος ητο έπισης κατά τόν χρόνον εκείνον ό Γενιός Γραμματεύς της Συνομοσπονδίας. Τό δια-ταγμα αυτό τοϋ εδιδε τό δικαιωμα νά δι-ορίση τόν διάδοχόν του. Ό Δημητρατος δι-ώρισε τόν Καλομοίρην ώς Γενικόν Γραμματέα της Συνομοσπονδίας και εν συνεχεια εφυγεν άπό τήν χώραν. Ό Καλομοίρης απελύθη μετά τήν _χατάληψι,ν της χώρας ύπό τών Γερμανών, τήν 25ην Αυγούστου 1941, άφοΰ ϋπηρέτησεν περιπου δύο μήνας. Κατόπιν, ή Συνομοσπονδία περμήλθεν υπο τόν έλεγχόν τών Γερμανών. Εις τήν ούσιαν ή πρώην Γενική Συνομοσπονδία Εργατών έξη-φανισθη και μία νέα όργάνωσις τό Ε.Ε.Α.Μ. (Έθνικόν 'Eργατικον Ά-πελευθερωτικόν Μέτωπον) έδημμουρ-γήθη, ώς κλάδος τοϋ Ε.Α.Μ. Πολλαι άπεργειαι. και πράξεις σαμποτάζ εί-χον διοργανωθή διαρκούσης της γερ-μανικης κατοχής.

17.- Τόν Μάρτιον τοϋ 1944, ή Γκεστάπο έδραστηριοποι,ήθη και οί, Καλομοιρης, Στρατής και Θέος άκού-σαντες ότι. έπρόκειτο νά συλληφθούν.διέφυγον εϊς τά βουνά. Έκει συν- εκλήθη, κατά Αυγουστον 1944 μια σΰσκεψις των έλληνικών συνδι,καλιστι,κών οργανώσεων, ή όποια μετέτρε- ψεν τό Ε.Ε,Α.Μ, εις Γενικην Συν-ομοσπονδιαν 'Εργατών. Κατ ' Όκτώ-βριον 1944, -μετά την άποχώρησιν τών Γερμανών, αυτού έγκατεστάθη-σαν εΐ,ς τά γραφεία τών Συνδικαλιστικών Ενώσεων ει τάς * Αθήνας, ισχυρίζοντο οτι εκεί είχον άνακαλυψει έγγραφα, τά οποία περιει χον τά ονόματα περιπου τριάκοντα συνδικαλι,στών, οί. οποίοι είχον συνεργασθη με την Γκεστάπο και τά ονόματα άλλων οί όποιοι, είχον υποβάλει, αιτησυν διά συνεργασιαν. Ερωτηθέντες έπι του σημειου τούτου, αυτού δέν ήδυνήθησαν νά ενθυμηθούν οϊ,ονδηποτε έκ τών ονομάτων αυτών τών προσώπων. Ειχον εγκαταλείψει, τά έγγραφα εϊς τάς Αθήνας και ουδέποτε εϊ,χον πληροφορήσει, τήν έλληνικήν άστυνομιαν η τάς βρεττανι,κάς αρχάς σχετικώς. Ό πρώην 'Υπουργός Έργασιας Πορ- φυρογένης είχε εκδώσει, διάταγμα τιρός άποκατάστασι.ν της νομιμότητος της Συνομοσπονδίας και τών οκτώ μελών της Έκτελεστικης Έπι-τροπης της. Βάσει τούτου ό Καλομοίρης και οί, συνάδελφοι του ϊ,σχυ-ρισθησαν οτι αυτοι ησαν οι. νόμιμου δυάδοχοι εϊς τήν Γενικήν Συν-ομοσπονδιαν Εργατών ή όποια έλει,-τοΰργησεν ελευθέρως μέχρι τοϋ Αύγουστου τοϋ 1936, Ύπεδείξαμεν εΐ,ς τους αντιπροσώπους ότι έάν έ-θεμελιωναν τόν ϊ,σχυρι,σμόν των εϊς τό διάταγμα τοϋ Πορφυρογένη, δέν ήμποροϋσαν με συνέπειαν νά αρνηθούν τήν νομυμότητα τοϋ διατάγματος τοϋ νϋν Ύπουργοϋ Έργασιας Σιδέρη, διά τοϋ όποιου καθιερώθη οτι οι, νόμιμοι εκπρόσωποι της Συνομοσπονδίας ήσαν εκείνοι, οί. όποι-οι ήσκουν τά καθήκοντα τους εις τάς Αθήνας.

18.- Έπί της ανάγκης νά διε-ξαχθοϋν έλεύθεραι, έκλογαι, εΐ,ς τόν λογικώς συντομώτερον χρόνον και υπό συνθήκας κατοχυρούσας τήν ά-σφάλειαν τών προσώπων, επετεύχθη σχετική συμφωνία. 'Επίσης συνε-φωνήσαμεν έπί της ανάγκης μιας Επιτροπής περυλαμβανούσης, ώς επί τό πλείστον, αντιπροσώπους Συνδυκαλι,στικών Ενώσεων, ή οποία θά επόπτευε τάς έκλογάς. Έκλή-θιημεν ώς ειχεν συμβή ήδη καί ύπό της προσωρινης Έπιτροπης της Γενικής Συνομοσπονδίας 'Εργατών (Όμάς Χατζηδημητρίου) καί ύπ'αϋ-τοΰ τούτου τοϋ Υπουργού Εργασίας, νά συμπαρασταθοϋμεν έκ μέρους τοϋ Συνεδρίου των Συνδικαλιστικών Όργανώσεωνι ειε τήν διεξαγωγήν τών εκλογών, διά τοϋ διορισμοϋ ενός αντιπροσώπου εις τήν προτεινο-μένην Έποπτικήν Έπιτροπην. Ή περί ης πρόκειται Επιτροπή θά ητο επιπρόσθετος προς μίαν 'Eπι-τροπήν έκ δικαστών οι όποιοι θά διωρίζοντο ύπό τοϋ Αρείου Πάγου προς έλεγχόν της διεξαγωγής τών εκλογών.

19,- Κατά τάς συζητήσεις τάς σχετικάς προς τήν ήμερομηνίαν διεξαγωγής τών εκλογών διετυπώθη ή άποψις οτι αύται θά έπρεπε νά άνα-βληθοϋν εκκρεμούντος τοϋ θέματος της παροχής άμνηστείας. Από πλευράς της αντιπροσωπείας μας κατεστή-σαμεν σαφές οτι μία άμνηστεία ή οποία θά εδιδεν αφεσιν αμαρτιών εις όλους εκείνους οι, όποιοι είχον λάβει μέρος εις τήν έξέγερσιν ανεξαρτήτως τών εγκλημάτων τά οποΐα τυχόν είχον διαπράξει, ητο κατά την αποψίν μας λίαν απίθανος. Υ-πεγραμμίσαμεν ότι εϊχομεν ΐδη εκατοντάδας πτωμάτων, ανδρών καί γυναικών πολιτών οι. όποιοι είχαν έκ-ταφη εις τό Περιστέρι (μίαν έκ τών πολλών τοιούτων περιοχών γύρω τών Αθηνών) άπό γεμάτους ομαδικούς τάφους. "Ολοι αυτοί είχαν, χωρίς ιχνος αμφιβολίας, έκτελεσθη έκεϊ πλησίον. Δέν εΐχαμεν λόγους νά διατηροϋμεν τήν παραμίκράν άμφιβο-λίαν οτι επρόκειτο" δι όργανωμένας καί κτηνώδεις ανθρωποκτονίας. Ύ-πεδείξαμεν επίσης ότι ό "Αγγλος Υπουργός "Εξωτερικών είχε αναγγεί¬λει δτι. εκείνου οϊ οποίοι είχον λα¬βή μέρος εϊς τάς μάχας αλλά οί, ό¬ποιοι* δέν είχαν διαπράξει* αδικήμα¬τα τοϋ ελληνικου ποινικού νομού δέν θά έτι*μωροϋντο. Θά έτιμωροϋν-το δμως συμφώνως προς τον έλληνι-κόν νόμον οϊ ένοχοι- τοιούτων εγ¬κλημάτων. Έπί τοϋ θέματος• τού-του ουδεμία διαφωνία διετυπώθη παρ ' οΰδενός άπό τους συνδικαλι-στάς αντιπροσώπους μετά τών όποί-ων συνηντήθημεν εϊς Λειβαδιάν.

20.- Τό έπόμενον θέμα τό ό¬ποιον έπρεπε νά έξετάσωμεν ητο τό πως θά έπετυγχάνετο η προσέγγισιν των αντιτιθεμένων συνδικαλιστικών φατριών, κατόπιν δε συνεννοήσεως μετά τών άρχων έξησφαλίσαμεν την αδειαν διά τήν έπιστροφήν εΐ,ς τάς Αθήνας μαζί μας, τήν έπομένην ή-μέραν, τών τεσσάρων αντιπροσώπων, με* προσωπικήν μας έγγύησιν, διά τήν άσφάλειάν των. Αμέσως μετά τήν έπιστροφήν μας εϊς τάς Αθή¬νας άρχίσαμεν τάς προπαρασκευαστι-κάς ενεργείας διά τήν διάσκεψιν. Προσεκλήθησαν διά νά λάβουν μέρος εις αυτήν οί, τέσσερις εκπρόσωποι της προσωρινής Εκτελεστικής Επι¬τροπής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών μαζί με τον Ύπουργόν "Εργασίας καί τά μέλη τής ιδικής μας αντιπροσωπείας.

21.- Ή συνάντησις αϋτη έ-πραγματοποιήθη τήν Δευτέραν, 29ην Ιανουαρίου 1945, καί ώραν 4.15* άπογευματινήν, όταν οι εκπρόσωποι τών δυο παρατάξεων συνηντήθησαν μαζί με τήν άντιπροσωπείαν μας. Όλίγον άργότεραν, έφθασε καί έ¬λαβε μέρος εϊς τήν διάσκεψιν δ "Ελλην Υπουργός Εργασίας, Εϊς τό σημεϊον τοϋτο πρέπει νά λεχθή ότι ό Υπουργός "Εργασίας παρέσχε σημαντικήν βοήθειαν κατά τήν συ¬ζήτησιν τών διαφόρων θεμάτων. Ε-πέδειξεν διαλλακτικήν στάσιν καί γενικώς άνταπεκρίθη εϊς κάθε περίπτωσιν όταν ή αντιπροσωπεία μας έδειχνε έπίμονον έπιθυμίαν νά γί¬νουν μερικές παραχωρήσεις προκει¬μένου νά επιτευχθεί συμφωνία.

22.- ΑΪ συζητήσεις διήρκεσαν εως τάς Ι2.30'π,μ. καί ένώ οϊ Αν¬τιπρόσωποι της παλαιάς Συνομοσπον¬δίας - Καλομοίρης, Στρατής, Θέος καί Μαριόλης είχον συμφωνήσει κα¬τά τήν συζήτησιν ώς προς τήν γε-νικήν διαδικασίαν, τελικώς έδήλω-σαν ότι δέν θά ύπέγραφον τό σχε-τικόν εγγραφον χωρίς έπιφΰλαξιν. Ή έπιφύλαξις αΰτη είχε τήν εν-νοιαν ότι δέν θά έπρεπε νά γίνουν έκλογαί μέχρις οριστικής τακτο-ποιήσεως τής πολιτικής καταστάσε¬ως μεταξύ τής κυβερνήσεως καί τών αντιπάλων παρατάξεων καί μέχρις ότου επιστρέψουν εϊς τάς οικίας των χιλιάδες εργατών ευρισκόμενοι εϊς τάς φύλακας η εϊς τά βουνά. Ό ορός ούτος έτροποποιήθη άργό-τερον, ώς προς τό δεύτερον μόνον σήμερον δηλαδή κατά τό ότι αϊ έκ¬λογαί θά διεξήγοντο μόνον μετά τήν έπιστροφήν τών εργατών εϊς τάς εστίας των.

23.- Κατά τά πρώτα στάδια τών συνομιλιών μας ό Θέος, ενας έκ της αντιπροσωπείας της Λειβα-δίας επέμενε πιεστικώς ότι αϊ έκ¬λογαί δέν θά έπρεπε νά διεξαχθούν προ τής Ι5ης Φεβρουαρίου 1945. Άργότερον, έν τούτοις, μετέβαλεν γνώμην καί επέμενε εϊς τήν διεξα-γωγήν οιωνδήποτε εκλογών, μετά τιίν τακτοποίησιν τών διαφορών μεταξύ τής κυβερνήσεως καί του Ε.Α.Μ.

24.- Εϊς αυτό τό σημεϊον, ό Υπουργός Εργασίας έτόνισε με έμ-φασιν ότι αϊ έκλογαί εϊς μερικας άπό τάς κυριωτέρας Συνδικαλιστι¬κάς "Οργανώσεις πρέπει νά γίνουν κατά τό δυνατόν συντομώτερον, πρός τον σκοπον νά ήμπορέσρ νά συμβου¬λευθεί τους πραγματικούς εκπροσώ¬πους τών εργατών έπί θεμάτων αμέ¬σου σπουδαιότητος, αναγκαίων δια την έπαναλειτουργίαν της Βιομηχα¬νίας. Έν τέλει, αυνεφωνήθη ότι εϊς είκοσι, τό πολύ οργανώσεις έκ τών 150 τών Αθηνών, όπου αϊ. προ-εργασίαι τών εκλογών είχον ήδη γίνει καί εϊς ενα άνάλογον αριθ¬μόν οργανώσεων τοϋ Πειραιώς, αϊ, έκλογαί θά έπραγματοποιοϋντο τό ταχύτερου δυνατόν. Εϊς τάς υπο¬λοίπους οργανώσεις αϊ έκλογαί θά έλάμβανον χώραν μετά την Ι5ην Φεβρουαρίου 1945.

25.- ΕΪχεν ήδη καταστή σαφές ότι αϊ. οϊαιδήποτε έκλογαί θά έγί-νοντο πρό της επιστροφής εϊς την ομαλότητα, θά εϊχον προσωρινόν χαρακτήρα καί σΰντομον διάρκειαν. Νέαι έκλογαί θά έλάμβανον χώραν αμέσως μετά τήν έπαναφοράν ομαλών συνθηκών. ΟΪ εκπρόσωποι, της Προ¬σωρινής Εκτελεστικής Επιτροπής της Συνομοσπονδίας ϋπεστήριξαν ότι, ή υπογραφή τοϋ εγγράφου άπό τήν ομάδα Καλομοίρη θά καθιστού¬σε, ύπό τοιαύτας συνθήκας τήν συμ-φωνίαν έκτρωματικήν. Τελικώς, τό εγγραφον υπεγράφη άπό τους εκπρο¬σώπους της Προσωρινής Εκτελεστι¬κής Επιτροπής καί τά μέλη της α¬ποστολής μας ενώ οί εκπρόσωποι, της παλαιάς Συνομοσπονδίας υπέγραψαν μόνον ξεχωριστήν δήλωσίν των, η οποία, ας_σημειωθή ότι, αποδέχε¬ται όλα τά σημεία της συμφωνίας εκτός της ημερομηνίας τών εκλογών (βλέπε παράρτημα "Β").

26.- 'Ως προκύπτει, έκ τής συμφωνίας, έχει, γίνει, πρόβλεψις όπως εϊς τήν σύνθεσιν της Έπιτρο-πής, ή οποία θά επόπτευση εϊς τάς έκλογάς, υπάρχει, καί αντιπρόσωπος του ΤUC.

27.- Θά πρέπει, νά καταστη σαφές ότι, αι. έκλογαί εϊς τάς οποίας άνεφέρθημεν είναι, μόνον προσωρινοί τοπικαί έκλογαί καί ότι, όταν ολό¬κληρος ή Ελλάς -τεθη, καί πάλιν, ύπό τον άμεσον έλεγχόν της ελλη¬νικής κυβερνήσεως τότε θά διεξα-χθουν νέαι τοπικαί έκλογαί καθώς επίσης καί έκλογαί διά τά Εθνικά Σώματα, καί διά τήν Γενικήν Συνο-μοσπονδίαν καθ'έαυτήν.

28.- Θά πρέπει, νά σημειωθη ακόμη ότι, εϊς τήν παρ. 4- τής συμφωνίας έχει, αναγραφή ό όρος ότι, ό μέλλων νά όρισθη αντιπρόσωπος άπό τήν προηγουμένην Έκτελεστικήν Έ-πιτροπήν τής Συνομοσπονδίας θά εγ¬κριθώ μόνον έάν δέν είχεν καμμίαν έπαφήν ή σχέσιν μετά τοϋ Ε.Α.Μ. Ό λόγος διά τήν οποίον ετέθη αυ¬τός ό ορός ητο ή επιμονή τοϋ Υπουργού Εργασίας ότι, δέν ητο δυ¬νατόν, καθ'όν χρόνον ουτος μετέχει, εϊς μίαν Έπιτροπήν, διορσθεΐσαν ύπό τής κυβερνήσεως νά δώση τήν συγκατάθεσίν του δι'έν μέλος μιας Όργανώσεως ή οποία η\ο κατά τόν παρόντα χρόνον εϊς ένοπλον συγ¬κρούουν μετά τής κυβερνήσεως. Αύτη ή έπιφύλαξις έφάνη εί,ς ήμας εύ¬λογος. Είς εν συνοδευτικόν γράμμα του Ύπουργοϋ Εργασίας καθί¬στατο σαφές ότι ό Ορος Ε.Α.Μ, θά εφαρμόζεται, διά πασαν Όργάνωσιν ή οποία τελεί εϊς ένοπλον συγκρού¬ουν μετά τής κυβερνήσεως. Έάν αί, διαπραγματεύσεις τής κυβερνήσεως μετά τοϋ Ε.Α.Μ. καταλήξουν εϊς τερματισμόν τής συγκρούσεως παρέ-πεται ότι ό όρος περί τοϋ οποίου πρόκειται θά τύχη εφαρμογής. Τότε ουδέν μέλος τοϋ Ε.Α.Μ. θά απο¬κλείεται, τής Έπι,τροπης άπλώς καί μόνον διότι κάποτε συνεδέετο μετα τοϋ Ε.Α.Μ.


ΤΑΥΓΕΤΗΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 3308
Ημερομηνία εγγραφής : 25/01/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΙΤΡΙΝ (ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ)

Δημοσίευση  ΤΑΥΓΕΤΗΣ Την / Το Δευ Ιουλ 18, 2011 11:59 am

40.- Κατά τήν διάρχευαν συνεντεύξεως πού ειχομεν με τον Άν-τιβασιλέα, τήν έπομένην τής άφι-ξεώς μας, ηρωτήσαμεν άν υπήρχε καθόλου αλήθεια εις τήν διάδοσιν οτι ή έλληνική κυβέρνησις .είχε
συλλάβει μεγάλον άριθμόν ατόμων τά όποια έκρατοΰντο ως ομήροι. -Ο Άντιβασιλεΰς με' άγανάκτησιν ηρνηθη τήν αλήθειαν τής διαδόσεως αϋτής καί έτόνισεν ότι όλοι έκεινοι . οί όποιοι έτέλουν υπό κράτη-σιν ειχον συλληφθή μέ τήν κατηγο-ριαν συμμετοχής εις έξε'γερσιν ή διά εγκλήματα έναντίον τοϋ Κρά¬τους. Αι περιπτώσεις αύταί έξη-τάζοντο τό ταχύτερον δυνατόν και' 25 τριμελείς έπιτροπαί άπό δικα-στικούς προέβαινον εϊς έξονυχυ-στικήν διερεύνησιν τών σχετικών στοιχεύων. Μόνον έχείνοι εις βά¬ρος τών οποιων υπήρχε σοβαρά κα-τηγορία θά έξηκολούθουν νά κρα-τοΰνται, ένώ οί περισσότεροι άπό τους άλλους διά τους όποίους δέν ϋπήρχον τιαρά ασήμαντα έπι,βαρυντικά στοιχεία είχον άφεθη ήδη ελευ¬θέροι. Έπεσκέφθημεν τον Ύπουργόν Δικαιοσΰνης καί συνεζητήσαμεν, περαιτέρω, τό θέμα τοϋτο. Μας έπεβεβαίωσεν καί αυτός τά οσα μας είχον λεχθή ύπό τοϋ Άντιβα-σιλέως. Ό άκριβής άριθμός έκει-νων οί όποιοι είχον συλληφθη ητο άγνωστος δεδομένου ότι οί συλλή-ψεις έξηκολοΰθουν ένώ άλλου, πά-λιν, άφήνοντο ελευθέροι. Έξ αλλου ό μηχανισμός, της κυβερνήσεως τώρα μόλις ηρχιζε νά λειτουργη, σι, τηλεφωνικαί επικοινωνία", ήταν ακατάστατου καί, οΰτω, μόνον ένας «ατά προσέγγισιν αριθμός ητο γνω¬στός.
41.- Μεγάλας δυσκολίας είχε ή στέγασις τών κρατουμένων άφοϋ ολαι αι. φυλακαι των Αθηνών είχον ουσια¬στικώς καταστραφη, καί εϊς τά αστυ¬νομικά τμήματα είχε παραβιασθη τό άδιαχώρητον. Μεγάλος αριθμός κρα¬τουμένων ήσαν εϊς στρατόπεδα συγ¬κεντρώσεως υπο τον έλεγχόν τών βρεττανικών άρχων. "Υπήρχε ανε¬πάρκεια κουβερτών και τά πράγματα χαθίσταντο δύσκολα καί έκ της ελ¬λείψεως καυσίμων. Μας προειδοποί¬ησε οτι δέν θά ευρίσκαμε ΐκανσποι-ητικάς συνθήκας, άλλα εδέχθη προ-θόμως τήν πρότασίν μας νά επισκε¬φθούμε μερικούς άπό τους χώρους οπού οί φυλακισμένοι έκρατοΰντο.

Πράγμα τό όποιον έγένετο τήν έπο-μένην ήμέραν. Διεπιστώσαμεν οτι οχι μόνον ΰπηρχε μεγάλη ελλεΐ,ψις κουβερτών καί κρεββατιών, αλλά καί ανεπάρκεια τροφίμων, τουλάχιστον εϊς τήν περίπτωσιν τών ανδρών κρα¬τουμένων τους οποίους εϊδομεν. Ι¬κανοποιητικών ητο τό αποτέλεσμα τής έρεύνης μας άπό της απόψεως οτι ή ελληνική κυβέρνησις, κατά τό μέτρον τοϋ ανθρωπίνως δυνατού, ήγωνίζετο νά εξάλειψη αύτάς τάς δυσκολίας καί νά επίσπευση τήν έ-ζέτασιν τών κρατουμένων, απολυου-σα εκείνους κατά τών οποίων δέν ύπηρχον σοβαρά στοιχεία. Μέ πολ-λήν εϋχαρίστησιν έπληροφορήθημεν ό'τι μία αστυνομική αποστολή έξωτε ρικοΰ άπό τήν Μεγάλην Βρεττανίαν είχε παρακληθη άπό τήν έλληνικήν χυβέρνησιν νά βοηθήση εϊς τη'ν ά-ναδιοργάνωσιν της αστυνομίας. Υ¬πάρχον ενδείξεις άπ'δλας τάς πλευ¬ράς ότι η βοήθεια τής Μεγάλης Βρετ-τανίας εϊς τους είδικούς κλάδους τής αστικής διοικήσεως θά ητο ευ¬πρόσδεκτος,

42.- Εϊς δυο περιπτώσεις, κα¬τά τήν διάρκειαν τής επισκέψεως μας, συνηντήσαμεν ομήρους τους ο¬ποίους μόλις είχευ άφη'σει ελεύθε¬ρους ό Ε.Λ.Α.Σ. Ή πρώτη ομάς ητο εϊς τάς Αθήνας. Ή κατάστα¬σης αυτών τών ανθρώπων ηίταν αξιο¬θρήνητος. Οΰτε ένας έξ αυτών δεν έφορει* υποδήματα τής προκοπής και, ησαν πολύ έλαφρά ντυμένοι με πα¬λαβά καί κουρελιασμένα ρούχα. Διηγοΰντο περιστατικά σοβαρας κακαμε-ταχειρήσεως άπό τους φρουρούς τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. Εϊς αυτό το ίίδυο μέρος είδαμε τρία πολύ νεαρά μέλη του Ε.Λ.Α.Σ. τά οποΐα είχον συλληφθή αιχμάλωτου. "Ολοι, τους έδήλωσαν, μετ'έμφάσεως ότι δέν τους είχε ζη-τηθή νά δώσουν κανέναν όρκο η ν"αναλάβουν καμμίαν ύποχρέωσιν έναν¬τι- τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. έκτος του - οτι. θά έμάχοντο τους Γερμανούς, πράγ¬μα τό όποιον στην πραγματικότητα, είπαν ότι ποτέ δέν έκαμαν.
43.- Εΐς τήν Λειβαδιάν είδα¬με μύα ομάδα ομήρων πού μόλος εί¬χε άφιχθή άπό τά βουνά. Μεταξύ αυτών ?ισαν γέροντες καί ένας αριθ¬μός κοριτσιών καί γυναικών. "Ολοι, έβεβαίωναν πώς είχαν έξαναγ-κασθή νά περπατήσουν απο τάς Αθή¬νας εϊς τά βουνά, μίαν άπόστασιν περίπου 150 μιλίων. "Οσοι ησαν ανίκανοι, νά συμβαδίζουν μέ τους υπολοίπους, οί φρουροι τους έφε'-ροντο κτηνωδώς καί μερικές άπό τάς γυναίκας όμηρους είπαν ότι αυτές οϊ ίδιες είχον ίδή τρεις όμηρους, εϊς τον ίδικο'ν τους το¬μέα νά τους μαχαιρώνουν οϊ, φρου¬ρού μέχρι, θανάτου. Καί προσέθε¬σαν, "καί ό ιδικός μας ητο έ'νας άπό τους τομείς μέ την καλυτέραν μεταχείρησιν". δέν φαίνεται, νά ϋπάρχη βάσιμος αμφιβολία ότι, γε¬νικώς, ή μεταχείρησις τών. όμηρων άπό τον Ε.Λ.Α.Σ. ητο σκληρά και απάνθρωπος. ΟΪ περισσότεροι, απ ό'σο,υς είδαμε είχαν έξαναγκασθή νά βγάλουν τά παπούτσια τους καί νά βαδίζουν άνυπόδυτοι. Άπό άλλους, πάλιν, είχον αφαιρέσει τά ενδύμα¬τα των καί τους τά ειχον αντικατα¬στήσει, μέ κουρελι,α. Έπενειλημμέ-νως μας είχον εϊπή, "Αγγλου αξιω¬ματικοί καί στρατιώτου, μέ τους όποιους εΐχομεν συζητηθεί, τό θέ¬μα τοΰτο, οτι εϊς τον Ε.Λ.Α.Σ., είχαν αναμφιβόλως, προσχωρήσει, πολλά εγκληματικά στοιχεία πού είχαν έπωφεληθή άπό τό άνοιγμα τών φυλακών και κανένας πραγματι¬κός έλεγχος δέν ητο δυνατόν ν'ά-σκηθή άπό τον Ε.Λ.Α.Σ. εϊς αυτά τά στοιχεία.

44,- Έλάβαμεν συνέντευξιν μέ αρκετούς Βρεττανούς αιχμαλώ¬τους πολέμου τών Σωμάτων Αεροπο¬ρικού Σχηματισμοί C.M.Ε. πού εύρί σκοντο εϊς τά χέρια του Ε.Λ.Α.Σ. τριάκοντα πέντε ημέρας και είχον επιστρέψει βάσει τών συμφωνιών ανταλλαγής (αιχμαλώτων). Είχον ϋποστή μεγάλας κακουχίας, είχον κάμει πορείαν 150-200 μιλίων, συχ¬νά έπέρασαν 30 ολόκληρους ώρας χωρίς ψωμί, τό όποιον εϊς τάς αρ¬χάς ητο ή μονή τροφή πού τους έδι¬δαν. Έκοιμώντο εϊς εγκαταλελειμ¬μένα καλύβια η σταύλους, εϊς σχο¬λεία η κατεστραμμένα κτίρια κλπ., καί εϊς κάθε άλλαγήν φρουρών, ή όποια έφαίνετο νά γίνεται συχνά, τους αφύπνιζαν καί τό κλέψιμο τών πραγμάτων τους άρχιζε - μπόττες, επενδύτες, κάθε τι τό όποιον είχε άξίαν. Εϊς τήν πλειονότητα τών περιπτώσεων, οϊ άνδρες δέν είχον καθόλου κουβέρτες, τό κυριώτερο στρώμα κατά γής ήταν παλαιά τσου¬βάλια, καθώς δε' έπερπατοΰσαν επά¬νω εϊς χιονισμένα βουνά υπέφεραν πολύ άπό τό τσουχτερό κρϋο, Ό-σάκις παρεπονοϋντο διά τήν ύγείαν του-ς, τά πονεμένα τους πόδια κλπ., τους ηγνόουν καί οί άνδρες έφο-βοϋντο ότι δέν θ'άντέξουν καθώς θά συνέχιζου νά τους κλέπτουν τά πράγματα τους. Οί περισσότερου άπό τους φρουρούς ηταν περίπου είκοσι ετών η καί μικρότεροι, και σκληροί. Εϊς μίαν πόλιν, ενα με¬γάλο ποσόν χρημάτων, δαχτυλίδια κλπ., είχε έπιστραφη εϊς κάποιον από τους άνδρες μέ τη'ν έπέμβασιν ένας αξιωματικού του Ε,Λ.Α,Σ. ΟΪ φρουροί δέν είχον καθόλου στρατιω-ρίχήν άγωγήν καί κανένα πολιτικό "πιστεύω" έκτος άπό τό δτι όλοι ήσαν σύμφωνοι - νά μην έπιστρέψη δ Βασιλεύς. Ή συμπεριφορά καλής θελήσεως έναντι των αιχμαλώτων η"-το διάφορος άπό χωρίου εϊς χωρίον καί οταν έπεδειχνύετο, τοΰτο έγί-νετο κρυφίως. Ειδον ομήρους εϊς πορείαν πολύ κακοντυμένους καί ύπό κακήν μεταχείρισιν, χαί Ιτα¬λούς αιχμαλώτους νά έργάζωνται εϊς δρόμους μέ φρουρούς άνδρας τοϋ Ε.Λ,Α.Σ,- οϊ αιχμάλωτοι αυτοί

εύρίσκοντο εϊς άζιοθρήνητον κατά-στασιν. Έντύπωσιν μας έκαμε τό υψηλό ηθικό τών παιδιών μας, άν ληφθοΰν ϋτι'οψιν αϊ στερήσεις τάς οποίας είχον ύποστη καί μας έζή-τησαν νά κάμωμεν είδικάς παραστά¬σεις διά λογαριασμόν των προς έ-παναπατρισμόν των εϊς Άγγλίαν, ύπογραμμίζοντες δτι κατά παγέαν τακτικήν, προκειμένου περί αιχμα¬λώτων πολέμου τό οριον των 61 ή¬μερων ητ.ο εκείνο εϊς τό όποιον έ-θεωρούν δτι θά ημπορούσε νά μειω-θη ό χρόνος διά την ϊδιχήν των περίπτωσιν. Ίδιαίτερον ενδιαφέ¬ρον είχε τό πράγμα εϊς τήν περί¬πτωσιν τών ανδρών άπό τους όποι¬ους επήραμε συνέντευζιν, δτι κα¬τά πλειονότητα ήσαν μέλη της ενώ¬σεως ταχυδρομικών υπαλλήλων, καί μάλιστα μέλη μέ άνεπτυγμένην συν-δικαλιστικήν συνείδησιν, έλάμβα-νον δε καί τήν εφημερίδα της Ε¬νώσεως,

45.- "Εν άναπόφευκτον επακό¬λουθου των παρόντων προβλημάτων εϊς την Ελλάδα, τητο ή σχεδόν πλή¬ρης έξάρθρωσις της βιομηχανικής καί εμπορικής ζωής της χώρας. Τοΰ-το οφείλεται κυρίως είς την πολι-τικήν τών Γερμανών οι, οποίου άπε-γυμνωσαν την χώραν άπό κολλάς πρω¬ίας ΰλας της, σιδηροδρομικόν έξο-πλισμόν καί οικονομικούς πόρους. Τά καύσιμα είναι, εϊς την πραξιν, ανύπαρκτα, αν καί, είς τά διάφορα διαμερίσματα της χώρας, ό άγροτι-κός πληθυσμός είναι, είς θέσιν νά συλλέγη ξύλα. Ή μαζική ανεργία είναι, ευρέως διαδεδομένη - τόσον μεγάλαι καταστροφαί έχουν γίνει. εις τά εργοστάσια καί τάς βιομη¬χανικός εγκαταστάσεις, αλλαι άπό τους Γερμανούς καί άλλαι άπό συμ-μαχικόν βομβαρδισμόν, καί κατά τό μεγαλυτερον μέρος των διαρχοΰντος τοϋ εμφυλίου πολέμου, είς σημεϊον ώστε η άναστήλωσις της ,βιομηχανί-ας είναι, φυσικόν νά απαίτηση πο¬λύν χρόνον. Εί,ς την πραγματικό-τη-α ή χώρα εξαρτάται,, όσον άφορα εΐ,ς τά χυριώτερα εφόδια της, εϊς είδη διατροφής, άπό τάς συμμαχι¬κός στρατιωτιχάς αρχάς. Υπάρχει, σχεδόν παντελής ελλειψις πρώτων υλών. Κατά τον χρόνον της παρα¬μονής μας είδαμε σημεία αναζωογο¬νήσεις, παραμένει, ομως άναμφισβή-τητον οτι αν δέν καταφθάσουν1 ενι¬σχύσεις (βοήθεια) είς σημαντιχώς εκτεταμένην κλίμακα, άπό την Άγ-γλίαν καί τάς 'Ηνωμένος Πολιτείας, ή οικονομική κατάστασης της Ελλά¬δος θά παραμείνη ουσιαστικώς εΐ,ς την σημερινήν της αποδιοργανωμέ-νην χατάστασιν, Κατ'αϋτόν, ομως, τον τρόπον εκλείπει, ή αναγκαία βά-σις θί,α την άποκατάστασιν πολύτο¬κης σταθερότητος καί ηρεμίας. Τό κόστος ζωής έχει, άνέλθη είς ανή¬κουστα υψη καί τό χρήμα παρ'όλας τάς προσπαθείας σταθεροποιήσεως, έχει, σχεδόν άπωλέσει τό νόημα του. Είς πολλάς περιπτώσεις, αι. συναλ-λαγαί είς είδος αποτελούν τό κατα-
φΰγιον. Κάμνομεν έπείγουσαν εκκλησιν προς τάς κυβερνήσεις της Μ. Βρεττανίας καί των Ηνωμένων Πολιτειών νά επιδείξουν ίδιαιτέ- Ι ραν προσοχήν επί της σοβαρότατης αυτής καταστάσεως. Ή Ελλάς έχει έπείγουσαν ανάγκην εφοδιασμού είς πρώτας ϋλας, μηχανήματα, ανταλλα¬κτικά καί εξαρτήματα καί διευρύν¬σεως των μεταφοριχών μέσων.


ΤΑΥΓΕΤΗΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 3308
Ημερομηνία εγγραφής : 25/01/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΙΤΡΙΝ (ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ)

Δημοσίευση  ΤΑΥΓΕΤΗΣ Την / Το Δευ Ιουλ 18, 2011 11:59 am

46.- Ακόμη καί αν ύποθέσω-μεν οτι επιτυγχάνεται, ή αποκατά¬στασης σταθερών πολιτιχών συνθη¬κών, η άνασύστασις τών έλληνιχών συνδιχαλιστίχων οργανώσεων θά πα-ρουσιάζη ενα σοβαρόν πρόβλημα. Ή πολιτική τών Γερμανών νά χωρίσουν τόν έλληνικόν λαόν είς άντιμαχομέ-νας μερίδας συνέβαλε, εν μέρει,*, είς τά πρόσφατα τραγίΗα γεγονότα είς την Ελλάδα ένώ τά πιχρόχολα αισθήματα που προεκάλεσε 4 εμφύ¬λιος πόλεμος θά χρειασθούν πολλά χρόνια διό νά κατευνασθούν. Άπό ; άλλης πλευράς εχομεν τήν γνώμην οτι έπεσημάναμεν, μεταξύ τών αν¬θρώπων με τους οποίους ήλθαμε είς | έπαφήν, μίαν γενικήν έπι,θυμίαν δια τήν πληρεστέραν δυνατήν δημοκρατι-χήν εχφρασιν καί έργατιχών καί πολιτικών ιδανικών, τό οποίον αν έπραγματοποιείτο θά έβοήθει είς τήν επίλυσιν πολλών προβλημάτων τοϋ συνδικαλισμού. Είμεθα βέβαιοι ότι τό Βρετταυικόν Συνδικαλιστιχόν Κί¬νημα θά είναι, έτοιμο νά παίξη τόν ρόλον του δι,ά της παροχής κάθε δυ¬νατής βοηθείας είς τό μέγα χρέος άνοικοδομήσεως τών Έλληνιχών Συν¬δικαλιστικών Όργανώσεων, αί οποΐ-αΐ ημπορούν μέ τήν σειράν των νά προσφέρουν πολλά δι,ά τήν εξοδα τής Ελλάδος άπό τήν θλιβεράν θέσιν είς τήν οποίαν ευρίσκεται,. Ουδε¬μία υπάρχει, αμφιβολία, καί αί πολ-λαί έπιδαψιλεΰσεις αί όπαΐαι μας έπεφυλάχθησαν τό έπιβεβαιοϋν, δτι ό ελληνικός λαός αισθάνεται εύγνω-μοσυνην διά τήν βοήθειαν ή όποια τοϋ έχει ήδη προσφερθή άπό τους συμμάχους. Αί άνάγκαι, ομως, εξα¬κολουθούν νά είναι μεγάλαι καί έ-πείγουσαι.


Παράρτημα Α '
ΔΗΛΩΣΙΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΝ,
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 10 ΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1945.
Επιτροπή αντιπροσώπων 17 συνδι,καλιστικών οργανώσεων τών 'Αθηνών, τοϋ Πει,ραι,ώς και της Μυτιλήνης ή όποια είχε ζητήσει, νά γινη δεχτή ύπό τοϋ πρεσβευτοΰ της Αύτης Μεγαλειότητος, έπεσκέφθη τήν αγγλι-κηίν πρέσβευαν τήν ΙΟην Ίανουαριου, Ό κ. Κρόκος, άντυπρόσωπος τών εργατών τών Έταιρειν Πετρελαιου, όμιλών έκ μέρους της Έπιτροπής, έδήλωσε οτι σκοπός των ητο νά εκφράσουν προς τόν πρεσβευτήν τάς εύχα-ρμσμας τών εργατών της Ελλάδος διά τήν σωτηριαν τους άπό τήν τυρά¬ννια τοϋ Κομμουνυστικοϋ Κόμματος. Ή έπιθυμια των νά πράξουν τοϋτο, οσον το δυνατόν ταχΰτερον τους έκαμε νά συγκεντρώσουν όσους ήδυναντο συνδικαλιστάς, με πληρεστέραν δυνατήν άντμπροσωπευτικήν ικανότητα, υπο τάς συνθήκας υπό τάς οποιας τελοϋν αϊ, έλληνικαι έργατικαι τάξεις. Τό πράγμα δέν ητο ευχερές διότι οχι μόνον πολλαι όργανώσεις είχον άπαγορευθη άπό τόν στρατηγόν Μεταξαν άλλα και διότι οι, κομμουνισται' εϊχον καταλάβει,, διά τών οπλων, γραφεία συνδικαλιστικών οργανώσεων και εΐχον σκοτώσει, τουλάχιστον 114 κανονικώς εκλεγέντα συνδικαλιστι-κά στελέχη άπό της αποχωρήσεως τών Γερμανών και έντεΰθεν.
Εξέφρασαν μεγάλην έμπιστοσΰνην εις τό πρόσωπον τοϋ στρατη¬γού Πλαστήρα και έθεώρησαν ώς άστειαν κάθε σκέψιν πώς αυτός ητο ενδε¬χόμενο νά μετατρέψη τό καθεστώς εί,ς δικτατοριαν. Τήν γνώμην των αυ¬τήν τήν έστήριζαν εί,ς τό παρελθόν του ώς στρατιώτου και ύπενθΰμισαν τήν προθυμιαν μέ τήν οποιαν παρητήθη άπό τήν έξουσιαν οταν, τήν τελευ-ταιαν φοράν, ητο επικεφαλής τοϋ Κράτους.
Έδήλωσαν οτι τό διευθυντικον σώμα τής Γενικής "Ομοσπονδίας Εργατών είχε εκδώσει, έντολήν προς ολας τάς συνδικαλιστικάς οργανώ¬σεις, αι. όποιαι ήσαν εϊς θέσιν ύπό τάς παρούσας συνθήκας ν'άνταποκρι-θοϋν, παρέχον εΐ,ς αύτάς όδηγέας νά συστήσουν προσωρινάς έπιτροπάς και εντός 10 ή 15 ημερών νά προχωρήσουν εί,ς τήν διεξαγωγήν νέων εκλογών, εις τρόπον ώστε αϊ, προσδοκιαι της έργατικης τάξεως νά λάβουν τήν πλη¬ρεστέραν καί ταχυτέραν δυνατήν εκφρασιν. "Ηλπιζαν οτι, εντός εξ τό άργοτερον μηνών θά ησαν εί,ς θέσιν νά συγκαλέσουν Συνέδριον της Συνο¬μοσπονδίας, άντιπροσωπεΰον όλόκληρον τήν χώραν, περιλαμβανομένων και έκεινων τών περιοχών αϊ, όποιαι τώρα ελέγχονται, άπό τόν Ε.Λ.Α.Σ., τό όποιον (συνέδροον) θά έπετέλει μιαν νέαν Έκτελεστικήν Έπιτροπήν. Έ-πι πλέον εξέφρασαν ζωηράς έλπιδας, διά τόν σχηματισμόν άντιπροσωπείας ή όποια θά μετέβαινε εί,ς Άγγλίαν, διά νά ανανέωση τάς έπαφάς μέ τό Συνέδρι,ον Συνδι,καλιστικών "Οργανώσεων (Τ,U.C.) και, ακόμη καλύτερα, ώς προς τό ότι. μια αντιπροσώπεια τοϋ έν λόγω σώματος θά ήρχετο εις τήν Ελλάδα διά νά μελετήση .τά πράγματα έπι τόπου. Είχαν άκοΰσει μι-αν διάδοσιν ότι. οι κ. κ. Καλομοίρης και Θέος καμ μερικοι άπό τους συν¬αδέλφους των, εσκόπευον νά μεταβοϋν εις Λονδίνον, εΐ,ς μιαν προσπάθει-αν νά έπηρρεάσουν τό Βρεττανμκόν Έργατμκον Κόμμα. Εξέφρασαν τήν έπιθυμιαν νά καταστή γενικώς γνωστόν εί,ς Άγγλίαν, οτι αύτοι οί, άνθρω¬ποι δέν ήσαν εξουσιοδοτημένοι, νά ομιλοϋν, έπι οϊουδήποτε ζητήματος, διά λογαριασμόν των ελληνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, των οποίων αυτοί οϊ ίδιοι διεξεδίγουν τήν πλήρη νόμιμου εκπροσώπησαν, Καθ'ον χρόυον άπεχώρουν, εξεδήλωσαν διά μίαν άκαμη φοράν τάς ευχαριστίας των εΐς τον πρεσβευτήν διά τόν ρόλον τον όποιον ή Μ, Βρεττανία είχε πέξει εϊς τήν Ελλάδα, καί εξέφρασαν τήν ελπίδα ότι θά κατέφθανε βρεττανική βοήθεια διά νά τους συμπαρασταθη εϊς τήν άποκατάστασιν τών εθνικών θεσμών των, οί. όποιοι τόσον θλιβερώς ειχον κακοποιηθή άπό τήν δικτα-τορίαν τήν οποίαν ήχολού'θησε ή ξένη κατοχή καί ή εμφύλιος αναρχία.

Τήν αντιπροσωπεέαν άπετέλουν οϊ
κ. Κρόκος , κ. Κατσικόπουλος κ, Καρέκλας
κ. Σταματόπουλος κ. Παπάζογλου κ, Χατζηεφραιμίδης
κ. Δενδριυός κ. Λιμπέρατος κ. Φιλιπόπουλος
κ. Κουντογοΰρης κ, Δημητράκης κ. Ελευθερίου
κ. Τσαγγαράχης κ. Τζάρρης κ. Καννε'ας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β*
Τήν 29ην Ιανουαρίου 1945 επετεύχθη συμφωνία μεταξύ τής προσωρινής Έκτελ-εστικης Επιτροπής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργα¬τών καί τών αντιπροσώπων της προηγουμένης Εκτελεστικής Επιτροπής, Ή αντιπροσώπευα τοϋ Συνεδρίου τών Βρεττανιχών Συνδικαλιστικών Όργα-νώσεων συνεκάλεσε εϊς συνεδρίασιν εϊς τάς Αθήνας, τήν 29ην Ίανουα¬ριου 1945, τήν προσωρινήν έκτελεστικήυ έπιτροπήν τής Γενικής Συνομο¬σπονδίας Εργατών καί τού"ς εκπροσώπους της προηγουμένης εκτελεστικής επιτροπής. Εις τήν συνεδρίασιν αυτήν συνεφωνήθησαν τά ακόλουθα;
Ι.- ΑΪ, έκλογαί εϊς όλας τάς Έργατικάς "Οργανώσεις θά διεξεχθοΰν συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν, τήν ϊσχΰουσαν προ τής 4ης Αύ¬γουστου 1936.
2.- ΑΪ έκλογαί θά διεξαχθούν συμφώνως προς τοός κανονισμούς οϊ
όποιοι ειχον θεσπισθη άπό τάς οργανώσεις προς τής 4ης Αυγού¬στου 1936 καί κατά τρόπον ό όποιος θά διασφαλίζη τήν έλευ-θέραν εκφρασιν τής θελήσεως τών εργατών καί τήν έλευθέραν ϋπόδειξιν τών εκλεγμένων αντιπροσώπων τους.
3.- Προς διασφάλισιν τών όρων της παραγράφου 2 αϊ έκλογαί θά
διεξαχθούν υπό τόν έλεγχόν τών δικαστικών άρχων πού" θά εκ¬προσωπούνται άπό δικαστάς, οϊ όποιοι θά διορίζωνται άπό τόν "Αρειον Πάγον.
4.- Τών εκλογών θά έποπτευη μία Επιτροπή τής όποιας ή σΰνθεσις θά εχη ώς έξης: Εις εκπρόσωπος τής παρούσης προσωρινής εκ¬τελεστικής επιτροπής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών, Εις εκπρόσωπος της προηγουμένης εκτελεστικής επιτροπής, ό όποιος θά προταθη άπό τήν παροϋσαν έπιτροπήυ καί ό όποιος θά εγκρίίθή από τόν Ύπουργόν Εργασίας, υπο τόν δρον ότι οδτος δέν έχει έπαφήν ή σχέσιυ μέ τό Ε,Α,Μ, καί εις αντι¬πρόσωπος τοϋ Συνεδρίου Συνδικαλιστικών Όργανώσεων ό όποιος θά φθάση εϊς Αθήνας εϊς εϋλογον χρονον πρό τής 15 Φεβρουα¬ρίου 1945.

5,- Ή προσωρινή εκτελεστική Επιτροπή της Γενικής Συνομοσπον¬δίας Εργατών έδήλωσεν οτι προ ή κατά την Ι5ην Φεβρουαρίου 1945 θά διεξήγε έκλογάς μόνον εϊς τάς 'Αθήνας και τόν Πει¬ραιά καί δια είκοσι τό πολύ" συνδικαλιστικάς οργανώσεις, δι' έκάστην τών δυο τουτων πόλεων.
Β.- Θά προκηρυχθούν και θά διεξαχθούν έπισης έκλογαι' και εϊς τάς άλλας πόλεις, όταν αΰταί περιέλθουν υπο τον έλεγχόν της ελληνικής κυβερνήσεως.ΤΑΥΓΕΤΗΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 3308
Ημερομηνία εγγραφής : 25/01/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης