Ελληνική Ιστορία 1940-49 .Ένα έθνος σε κρίση

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 415 στελεχών τού Κ. Κ. Ε. τής κομματικής όργανώσεώς του έν Τασκένδη τού Ούσμπεκιστάν

Πήγαινε κάτω

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 415 στελεχών τού Κ. Κ. Ε. τής κομματικής όργανώσεώς του έν Τασκένδη τού Ούσμπεκιστάν

Δημοσίευση  ΤΑΥΓΕΤΗΣ Την / Το Σαβ Μαρ 23, 2013 11:03 am

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
415 στελεχών τού Κ. Κ. Ε. τής κομματικής όργανώσεώς του έν Τασκένδη τού Ούσμπεκιστάν πρός τόν Γενικόν Γραμματέα τού Κ.Κ.Σ.Ε. κ. Νικήταν Κροϋστσεφ.
«Αγαπητέ μας σύντροφε Χρουσιώφ ,
Τις μέρες αυτές ή Κομματική Όργάνωση Τασκέντης των Ελ¬λήνων πολιτικών προσφυγών περνά κρίσιμες στιγμές. Νομίζουμε πώς οί στιγμές αυτές είναι αποφασιστικές για τήν τΰχη τής Κ.Ο. Τασκέν¬της, ολοκλήρου τον Κόμματός μας και του βασανισμένου μά ήρωϊκοΰ Λαοΰ μας.
Έμεΐς, τα καθοδηγητικά στελέχη τής Κ.Ο. Τασκέντης νοιώθοντας στο ακέραιο τις εύθΰνες μας απέναντι στο κόμμα, στο Λαό μας και στο παγκόσμιο επαναστατικό κίνημα μέ επικεφαλής τό δοξασμένο ΚΚΣΕ, -θεωρούμε υπέρτατη κομματική και διεθνιστική υποχρέωση νά αποταθούμε σέ Σάς τόν καθοδηγητή τής Κ.Ε. του Κ.Κ.Σ.Ε., τοΰ Κόμματος τοΰ ΛΕΝΙΝ —ΣΤΑΛΙΝ, τοΰ κόμματος πού είναι φάρος και ελπίδα των εργαζομένων ολου τοΰ κόσμου, τοΰ καλυτέρου φίλου και συμπαραστάτη και τοΰ δικοΰ μας κόμματος και τοΰ Λαοΰ.
Αποτεινόμαστε σέ Σάς και στήν Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Σ.Ε. μέ τήν παράκληση μά ταυτόχρονα και έκκληση νά επεμβεΐτε αποφασιστικά στις κρίσιμες αυτές στιγμές τής Κ.Ο. Τασκέντης για νά θριαμβεύσουν όπως πάντα οί ακατανίκητες αρχές τοΰ Μαρξισμού—Λενινισμοΰ, γιά νά θριαμβεύσει ή αλήθεια και ή επαναστατική τιμή και νά άνεμίσει πιο άκτινόβολη ακόμα ή σημαία τοΰ προλεταριακοΰ διεθνισμοΰ.
Αυτό άπαιτοΰν τά δάκρυα και τό αίμα που εχυσε και χΰνει 6 βα¬σανισμένος μας λαός ασταμάτητα εδώ καί 15 χρόνια, αυτό φωνάζουν οί χιλιάδες ήρωές μας νεκροί που πέφταν καί πέφτουν διαλαλώντας, ζήτω ή Λευτεριά, ζήτω ή Δημοκρατία, ζήτω τό Κόμμα, ζήτω ή με¬γάλη μας Πατρίδα Σοβιετική “Ενωση.
Σύντροφε Χρουσιώφ,
Ή Κ.Ο. Τασκέντης εδώ καί ενα χρόνο αντιμετωπίζει, πετυχημένα και μέ τήν υποστήριξη δλων τών κομμουνιστών μιά αντικομματική, άντισοβιετική φραξιονιστική ομάδα πού έμπνευστήε, δημιουργός καί καθοδηγητής της ήταν ό σ. Γοΰσιας, μέλος τοΰ Π.Γ. τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε καί γραμματέας τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε.
Ή ομάδα αυτή εβαλε σά σκοπό τή δυσφήμηση τής ΚΟΤ, τή συκοφάντηση μιάς σειράς τίμιων στελεχών τοΰ ΚΚΕ καί τή συκοφάν- τηση καθοδηγητικών στελεχών τοΰ ΚΚΣΕ. Οί προσπάθειες αυτές αποβλέπουν βαθύτερες ακόμα επιδιώξεις. Θέλουν νά άποτραβήξουν τό κόμμα από τις υγιείς κομματικές αρχές. Ή πρόοδος τών στελεχών καί μελών τής ΚΟΤ είναι γι’ αυτούς αγκάθι. Φοβοΰνται τήν ανά¬πτυξη τής κριτικής πρός τά πάνω, πού αυτό ήδη γίνεται ίττήν ΚΟΤ.

— 10 —
Θέλουν ν* αποσπάσουν τό κόμμα από τις άρχές του προλεταρια* -κοΰ διεθνισμού, ανοιχτά κηρύσσουν τήν «ανεξαρτησία» τοΰ κόμματος Τίαι μέ πάθος καλλιεργούν τον εθνικισμό μέσα στο κόμμα.
Θέλουν να υποστηρίξουν τήν υποταγή των μελών τοΰ κόμματος, -δχι στη συνειδητή σιδερένια κομματική πειθαρχία, αλλά στή βία, στον -εκφοβισμό. Μισούν καί φοβούνται θανάσιμα τήν κομματική αρχή «πώς επιβάλλεται ή πάλη γνωμών μέσα στο κόμμα, γιατί οΰτε αυτό είναι προϋπόθεση τής συνειδητής υποταγής τών μελών τοΰ κόμματος». Καί γενικά προσπάθησαν καί προσπαθοΰν να πετύχουν αυτό, πού υστέρα από εξη χρόνια παραμονής μας στήν Σ.Ε., τα στελέχη καί τα μέλη τοΰ κόμματος δεν τό θέλουν.
Καταφεύγουν σέ μέθοδες ακόμα ανοιχτής προβοκάτσιας, πογκρόμ, άλητισμοΰ. Μιά σειρά γεγονότων πού θα άναφερθοΰν κατόπιν θά δείξουν τό μέγεθο; δλου αύτοΰ τοΰ αντικομματικού, άντιδιεθνιστικοΰ προσανατολισμού πού πάνε νά δώσουν στήν Κ.Ο. Τασκέντης. Γεγο¬νός αναμφισβήτητο είναι, πώς δ Αντικομματικός, άντιδιεθνιστικός προσανατολισμός πού ήθελαν νά δώσουν στήν ΚΟΤ, είχε βρει τήν αποδοκιμασία καί τήν κομματική αντίσταση δλων τών μελών καί -στελεχών τής ΚΟΤ, πού αποτελεσματικά ξεσκέπασαν καί απομόνωσαν τούς φορείς αυτών τών αντιλήψεων. Καί ή ΚΟΤ μέ τήν άμέριστη καθημερινή βοήθεια καί συμπαράσταση τών αντίστοιχων δργανώσεων τοΰ ΚΚΣΕ, ήταν σέ θέση μονάχη της νά διατηρεί τον τιμητικό τίτλο τοΰ καλυτέρου καί διαλεχτού κομματιού τοΰ ελληνικού λαού μας νά διατηρεί κι’ αυτή τιμητικά τον τίτλο μιας δοξασμένης ομάδας κρούσης τοΰ παγκοσμίου επαναστατικού κινήματος, &ν δεν μεσολαβούσε ή πα¬ρουσία μελών τής Κ.Ε. τοΰ ΚΚΕ τών σ. Φωκά καί Βαϊνά τό Γενάρη τοΰ 1955, ή παρουσία μελών τοΰ Π.Γ. σ. Βλαντά καί Άκριτίδη στις 9 καί 14 τοΰ *Ιούλη 1955 καί τελευταία ή παρουσία τοΰ γεν. γραμμ. τοΰ ΚΚΕ σ. Ζαχαριάδη.
Ή παρουσία τών παραπάνω καθοδηγητικών στελεχών τοΰ ΚΚΕ μέ ακέραια τήν κομματική ευθύνη, δηλώνουμε, δη ό'χι μόνο δεν βοή¬θησε τήν ΚΟΤ νά σταθεί σάν μονολιθική, αδιάσπαστη κομ. οργά¬νωση τού ΚΚΕ, αλλά αντίθετα, όδήγησε στή δημιουργία μιας Αφό¬ρητης κατάστασης πού δέρνει τήν δργάνωσή μας τις τελευταίες αυτές μέρες. Ή κατάσταση αυτή είναι ασυμβίβαστη μέ τις κομματικές Αρχές, Ιπήλθε διάσπαση. Οί Αντικομματικές, άντισοβιετικές εκδηλώσεις είναι πια δημόσιες καί μέ τήν βοήθεια καί υπόθαλψη τών παραπάνω καθο¬δηγητικών στελεχών, απειλούν νά κυριαρχήσουν στο υγιές σώμα τής ΚΟΤ, απειλούν νά θανατώσουν τό διεθνισμό καί τις αρχές τού μαρ¬ξισμού—λενινισμού στήν ΚΟΤ. Γι’ αυτό καί μόνο αυτό φθάνουμε σέ Σάς σ. Χρουσιώφ καί είμαστε υποχρεωμένοι νά σάς παραθέσουμε παρακάτω συνοπτικά δλες τις αντιλήψεις, ιδέες, ενέργειες, πού γέν¬νησαν από τήν άφάνεια τον σοβαρό αυτόν ήδη κίνδυνο στήν ΚΟΤ.
1. Κανένα από τά παραπάνω καθοδηγητικά στελέχη τοΰ ΚΚΕ

— 11 -
-δεν καταδίκασε την αντικομματική, άντισοβιετική γκρούπα πού εδώ και ενα χρόνο εμφανίστηκε στην ΚΟΤ μέ τις ευλογίες του Γουσία, •αντίθετα ένθαρρΰνουν τή γκροΰπα αυτή.
2. Μέλη τής Κ.Ε. του ΚΚΕ Φωκάς καί Βαϊνάς, εξουσιοδότησαν ανθρώπους τής δμάδας αυτής νά μιλούν, νά δρουν, νά διασπούν, να "υπονομεύουν ανοιχτά στο όνομα τής «ύπεράσπισις» τής Κ.Ε. του ΚΚΕ.
3. Άπ’ την πρώτη μέρα τής άφιξής τους στην Τασχέντη καταδί¬κασαν σαν φραξιονιστική .... την κομ. επιτροπή Τασκέντης μέ επι¬κεφαλής ιό σ. Χοτοΰρα Αριστοτέλη και δημόσια, προφορικά και μέ τον τΰπο «διέψευσαν» δλες τ'ις αποφάσεις των οργάνων, συνελεΰσεων, συνδιασκέψεων τής ΚΟΤ, πού ξεσκέπαζαν τήν αντικομματική, άντισο- βιετική γκροΰπα του Γοΰσια.
4. Στο στόμα τοΰ σ. Βλαντά εκτοξεύονται καθημερινά απειλές στους ύποστηριχτές τοΰ μοναδικού καθοδηγητικοΰ δργάνου πού υπάρ¬χει στήν ΚΟΤ δτι &ν δεν κάτσουν «φρόνιμα» θα τούς στείλει εξορία. . . Και μέ τό στόμα τοΰ φραξιονιστή Τσερβελή Β' γραμμ. τής ΚΕΤ •απειλούνται ο! ίδιοι δτι θά κοπούν τά πόδια τους μέ πριόνι ....
5. Μέ σκοπό τή σύγχυση, τό χάσιμο τής αυτοπεποίθησης ό σ. Βλαντάς ανοιχτά διακηρύξει στις συνδιασκέψεις:
«Οί κομμουνιστές τής Τασκένδης είναι πίσω στήν κομματική •διάπλαση σέ σχέση ά^ό τότε πού ήρθαμε στήν Σ.Ε.». Καί δτι «εδώ στήν ΚΟΤ υπάρχει ελευθερία εχθρικής δράσης πού τήν αφήνει ή ΚΕΤ».
6. Ό σ. Βλαντάς καί Άκριιίδης παρά τήν διακήρυξη Μπουλγκάνιν —Τίτο, διακηρύττουν δτι χάσαμε τήν επανάσταση στή Ελλάδα από καθαρά εξωελληνικού: παράγοντες ! ! ! Χτες Τίτο, σήμερα Μπέρια λένε.
7. Μέ πρωτοφανή ασέβεια στο σοβιετικό περιβάλλον, ό Βλαντάς λέει : «νΑν ε’ι'μασταν κάπου άλλου σέ 24 ώρεα θά ελυ»ε τό ζήτημα τής ΚΟΤ». Καί ρωτούμε : Τό σοβιετικό περιβάλλον δέν είναι τό ιδανι¬κότερο νά λυθούν σέ 4 ώοες τέτοια ζητήματα; Τό ίδιο λέει καί ό Άκυιτίδης, τό ίδιο καί ό Ζαχαριάδης, ό όποιος συμπληρώνει : «Μοΰ δέσανε τά χέρια». ΓΙοιός;
8. Τό αποκορύφωμα τής προσπαθείας τους φθάνέΐ ανοιχτά νά διακηρύττουν πώς στήν ΚΟΤ υπάρχει «άντιηγετισμός». Μέ τέτοια ρετσινιά θέλουν νά λερώ νουν τήν ΚΟΤ, γιατί εμεϊς ξέρουμε δτι άντιη- γεπσμό υποθάλπουν καί οργανώνουν μόνον οΐ κρατικές αρχές των καπιταλιστικών κρατών ενάντια στί: ήγεσίες τών Κ.Κ. καί στήν κομ¬ματική ορολογία τών Κ.Κ. δέν υπάρχει λέξη άντιηγετισμός.
’Έμμεσα μ* αυτό μάς άποκαλούν πράκτορες τοΰ εχθρού. Συνηθι¬σμένη καί αγαπητή μέθοδος.
9. 'Υποθάλπουν σκανδαλώδικα, μέχρι αγανάκτησης άντισοβιετι- κές ενέργειες καί αντιλήψεις. Λεν καυτηριάζουν δημόσια εστω καί μιά τέτοια πού τόν τελευταίο καιρό, πληθώρα φάνηκαν στήν ΚΟΓ, δπως: •«Οί σοβιετικοί καθοδηγητές ύποθάλτουν αντικομματική, άντιηγετική

γκρούπα». Οί σοβιετικοί νά μην άνακατεύωνται στά «εσωτερικά μας». «Νά μην τά λέμε δλα στους σοβιετικούς». Άπό τόν καιρό τής διάλυ¬σης τής Κομιντέρνας τά κόμματα είναι «ανεξάρτητα», «ανώτερα κομ¬ματικά και κρατικά σοβιετικά στελέχη υποθάλπουν τήν σπεκουλάτσια» κλπ. κλπ.
"Ασφαλώς αυτά δέ μάς έκπλήτουν γιατί ήδη άκοΰσαμε άπό τόν Άκριτίδη νά λέει δημόσια: «Λεν πρέπει νά τά ξέρουν δλα οί Σοβιε¬τικοί». Καί άπό τό Ζαχαριάδη οργισμένα : «Στηρίζεστε σέ ξένες . .
. πλάτες, τις σοβιετικές» καί «δτι είναι λάθος τό σύνθημα». «Μέ πλάτες τό Βορρά νά χτυποΰμε σ’ δλες τις κατευθύνσεις». Δέν ξέρουμε ποιές άλλες πλάτες νά βρούμε
10. Εκείνο δμως πού προκαλεϊ τήν αγανάκτηση σέ κάθε τίμιο άνθρωπο, εκείνο πού ξεσηκώνει τήν οργή καί εκεΐνο πού δείχνει πιο ξεκάθαρα τό πρόσωπο τοΰ προβοκάτορα, τοΰ εμπρηστή, είναι τά ορ¬γανωμένα, αλήτικα άντισοβιετικά, αντικομματικά πογκρόμ πού ά'ρχι- σαν νά κάνουν στήν ΚΟΤ.
Οί μέρες 18,19,20,21 Αύγουστου 1955 θά μείνουν σάν ανεξί¬τηλα στίγματα στούς παραπάνω καθοδηγητές τοΰ ΚΚΕ, πού φοβι¬σμένα άπό τήν κομματική δύναμη τοΰ άχτίφ τής ΚΟΤ πού συνήλθε στις 15 καί 16 Αύγουστου 1955 καί πού μή θέλοντας τήν αυτοκτονία του, δέν δέχτηκε σημείο τής τελικής απόφασης πού μπήκε απ’ τό Ζα¬χαριάδη παράσπονδα, γιατί τό θέμα τοΰ άχτίφ, ήταν «Ή κατάσταση στήν Ελλάδα», άρχισε στήν ΚΕΤ κάτι παρόμοιο μέ τή νύχτα τοΰ «*Αγίου Βαρθολομαίου». Καί δέν θά ήταν καθόλου υπερβολή 5ν ειπωθεί πώς ή δργανωμένη αυτή προβοκατόρικη επίθεση ξεπερνά σέ σατανικότητα τήν προβακάτσια τοΰ Ράϊσταγ τό 1933 καί τά πρόσωπα τών προβοκατόρων Γκαίριγκ καί Βάν Ντέρ Λοΰμπε βρήκαν ανώτε¬ρους διαδόχους.
Βρήκαν αλήτες, δολοφόνους, προδότες τοΰ επαναστατικού κινή¬ματος μας, πράχτορες τής Ίντέλιντζενς Σέρβις, διαγραμμένους άντισο- βιετικοΰς, λιποτάχτες τοΰ ΔΣΕ καί τούς οργάνωσαν. Μ' αύτούς κά¬ναν εξεγέρσεις στις πολιτείες 4η, 10η, 6η, 8η, 13η, εδειραν δοξασμέ¬νους αξιωματικούς τοΰ ΔΣΕ, τίμια στελέχη τοΰ ΚΚΕ, διαπόμπευσαν αγωνιστές, απειλούσαν εκτελέσεις κομμουνιστών, έφτυναν τραυματίες καί αναπήρους. Καί δλα αυτά στο ό'νομα τής «υπεράσπισης» τής Κ.Ε. τοΰ Κ Κ.Ε. καί τοΰ Ζαχαριάδη.
Στήν ιστορία τοΰ Κ.Κ.Ε. μέ ντροπή προφέρεται τό δ'νομα Μποΰλ- κες, δέν ξέρουμε δμως ακόμα πώς ακριβώς θά προφερόνταν οί μέρες 18,19,20, 21 Αύγουστου καί τά ονόματα τών οργανωτών τής γκαγκστε- ρικής αυτής επίθεσης.
Είμαστε δμως άπόλντα βέβαιοι πώς θά μείνουν στήν ιστορία τοΰ ΚΚΕ σάν προβοκάτορες, εχθροί τοΰ Λαοΰ μας, εχθροί τής Σοβιετι¬κής "Ενωσης.

- 13 —
Αυτές λοιπόν είναι σ. Χρουσιώφ οί αντιλήψεις, οί ιδέες, οι ενέρ¬γειες πού γέννησαν τό σοβαρό κίνδυνο για τό κόμμα στήν ΚΟΤ.
ΓΓ αυτό παρακαλούμε τήν άποφασιστικήν Σας επέμβαση.
Έμεΐς οι "ϋλληνες κομμουνιστές πού βρισκόμαστε στήν Σ.Ε. θα δώσουμε ο,τι χρειαστεί νά μην επιτρέψουμε μέσα στις γραμμές τής οργάνωσής μας νά κυριαρχήσει τό άδικο, νά θρονιαστεί τό ψέμμα, ή προβοκάτσια.
Έφ’ δσον θά υπάρχει στις φλέβες μας έστω και μιά σταγόνα αίματος, δεν θά επιτρέψουμε καταπάτηση τών αρχών τοΰ μαρξισμού — λενινισμού στήν Κ.Ο. μας.
Θά συνιρίψουμε μέ τη δύναμή μας, δσοι κόποι και αν χρειαστούν τον εθνικισμό μέσα στήν Κ.Ο. μας και θάμαστε πιστοί στις αρχές τού προλεταριακού διεθνισμού καί στή μάνα μας καί πρώτη μας πα¬τρίδα τή Σοβιετική "Ενωση.
Ό αγώνας μας είναι σκληρός, άνισος γιά σήμερα, γι” αυτό ζη¬τάμε τή βοήθειά σας, υέ τά παρακάτω μέτρα :
1. Άμέσω; οί σ. Ζαχαριάδης, Βλαντάς, Άκριτίδης, Φωκάς καί Βαϊνας νά απομακρυνθούν από τήν Τασκένδη γιατί άποτελονν δημό¬σιο κίνδυνο.
2. Νά άποκατασταθεΐ τό κύρος τής ΚΟΤ στο πρόσο)πο τού γραμμ. τή; ΚΟΤ σ. Χοτούρα.
3. Γιά δλες τής παραπάνω αντικομματικές, άντισοβιετικές ενέρ¬γειες τών Ζαχαριάδη, Βλαντά, Άκριτίδη, Φωκά καί Βαϊνά τό αρμό¬διο ό'ργανο ν* άποφανθεΐ μέ σχετική απόφαση.
Μέ εκτίμηση καί συντροφικούς χαιρετισμούς
Τά στελέχη τής Κ.Ο Τασκένιης».


ΤΑΥΓΕΤΗΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 3308
Ημερομηνία εγγραφής : 25/01/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης