Ελληνική Ιστορία 1940-49 .Ένα έθνος σε κρίση

ΤΟ ΜΠΛΟΚΟ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ: οί δύο μασκοφόροι προδόται, οί Μαντρώνης και Λυκουρέζος, ήταν κομμουνιστικά τοπικά στελέχη.

Πήγαινε κάτω

ΤΟ ΜΠΛΟΚΟ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ: οί δύο μασκοφόροι προδόται, οί Μαντρώνης και Λυκουρέζος, ήταν κομμουνιστικά τοπικά στελέχη.

Δημοσίευση  peykestas Την / Το Σαβ Μαρ 09, 2013 2:25 am

ΤΟ ΜΠΛΟΚΟ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ

Το έγκλημα των Ναζί εις την Κοκκινιά άπεπειράθη κατά την προσφιλή τον μέθοδον να εκμετάλλευση το Κ.Κ.Ε. Πολλή κομμουνιστική μελάνη εχύθη, δια να προπαγανδίση το γνωστόν τροπάριον, ότι δηλαδή οί δύο μασκοφόροι προδόται, οί όποιοι συνειργάσθησαν με τους Γερμανούς ήσαν δεξιοί φασίσται. . . Ή αλήθεια όμως ήτο άλλη. Αποκαλύπτεται, ότι ήσαν οί Μαντρώνης και Λυκουρέζος, κομμουνιστικά τοπικά στελέχη. Τη υποδείξει των δύο αυτών καθαρμάτων εξετελέσθησαν 132 έλληνες και άλλοι 6.000 ώδηγήθησαν εις Γερμανίαν. Εις το τέλος οι άτιμοι καταδόται εξετελέσθησαν υπό των ιδίων των Γερμανών.


Ένταύθα, κρίνομεν σκόπιμον, όπως άναφέρωμεν ενα λίαν τραγικόν γεγονός, πού μαρτυρεί τήν ψυχοσυνθεσιν, ήτις είχε διαμορφωθή εις τους έαμοκομμουνιστάς..
Επικείμενης τής απελευθερώσεως, αίματηρά τρομοκρατία είχεν άπλωθή είς τήν κομμουνιστοκρατουμένην και βασανισμένην περιοχήν, τής Νικαίας. Καθημερινώς νέα πτώματα εκτελεσθέντων «αντιδραστικών» εσωρεύοντο, Μεταξύ των φονευμένων, οι πλείστοι ήσαν άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας, ώς καί άλλων κρατικών δυνάμεων. Οί Γερμανοί φοβηθέντες επεχείρησαν τρομοκρατικήν έπίδειξιν καί ενέργειαν. Ουτως, ελαβε χώραν τήν 17 Αυγούστου 1944 τό «μπλόκο τής Κοκκινιάς*. Πρίν ή άνατείλη ο ήλιος, ή περιοχή είχε στρατιωτικώς κυκλωθεί
Ειδοποιήθησαν δε οί ατυχείς άρρενες κάτοικοι από ηλικίας 14-60 ετών οπως συγκεντρωθούν εις τήν Πλατείαν Οσίας Ξένης. Πράγματι, μέχρι της 8ης πρωινής ώρας, είχον αυγκεντρωθή 20.000 περίπου κάτοικοι. Προφανώς θά Ρίνελαμβάνοντσ έκ του πλήθους μερικοί ύποπτοι καί ή επιχείρηοις θά εθεωρείτο επιτυχής καί λήξασα. Όμως, κατ’ έκείνην τήν στιγμήν έλαβε χώραν απρόοπτο γεγονός. Γερμανική περίπολος υπό τόν Λοχαγόν Λαχέτα, έρευνωσα οίκίαν εις περιοχήν Δ' Καραβά, εδέχθη αίφνιδιαστικώς έπίθεσιν έξ ενέδρας, δι αυτομάτου όπλου, έτραυματίσθη δέ βαρύτατα, ίσως θανασίμως, ο επικεφαλής Γερμανός Λοχαγός. Κατόπιν τούτου, ή τακτική τών Γερμανών ήλλαξε πάραυτα. Λόχος Γερμανών κατήλθεν είς τήν Πλατείαν Όσίας Ξένης, συνοδεύων δύο μασκοφόρους προδότας. Δια τους βδελυρούς αυτους προδότας, εχύθη πολλή κομμουνιστίκή καί συνοδοιποριακή μελάνη, δια νά προπαγανδίσουν τό γνωστόν τροπάριον, δηλαδή ότι ήσαν δεξιοί - φασίσται. . . Ή αλήθεια, οπως πάντοτε, ήτο άλλη.

Πολλή κομμουνιστική μελάνη εχύθη, δια να προπαγανδίση το γνωστόν τροπάριον, ότι δηλαδή οί δύο μασκοφόροι προδόται, οί όποιοι συνειργάσθησαν με τους Γερμανούς ήσαν δεξιοί φασίσται. . . Ή αλήθεια όμως ήτο άλλη. Αποκαλύπτεται, ότι ήσαν οί Μαντρώνης και Λυκουρέζος, κομμουνιστικά τοπικά στελέχη συνεργασθέντα προδοτικώς μέ τους κατακτητά ς ναζιστάς .


Τη υποδείξει των δύο αυτών καθαρμάτων 74 αθώοι άνδρες ώδηγήθησαν εις τήν προς δυσμάς τής πλατείας μάνδραν Προυσάλογλου καί έξετελέσθησαν διά πυροβολισμών, έτεροι δέ αθώοι 58, ομοίως υπ' αυτών υποδειχθέντες, ώδηγήθησαν είς τήν οίκίαν Α. Καραβά, ένθα είχε τραυματισθή ο Γερμανός Λοχαγός και εξετελέσθησαν άπαντες πρό καί εντός ταύτης, ώς αντίποινα καί προς παραδειγματισμό .

Τέλος, εξετελέσθησαν άγρίως διά πυροβολισμών υπό τών ίδιων τ ώ ν Γερμανών ο ί δύο άτιμοι κ α τ α δ ό τ α ι...
Συγχρόνως, 6.000 άνδρες έκ τής Πλατείας Όσίας Ξένης ώδηγήθησαν ώς όμηροι είς Χαϊδάρι καί εκείθεν εις Γερμανίαν. .,

Καθ ολην τήν διάρκειαν τών φοβερών γεγονότων, ο «ηρωικός» καί λίαν ισχυρός τοπικός ΕΛΑΣ ούδαμοϋ ενεφανίσθη, λουφάζων ανάνδρως. Τό τραγικόν ώς άνω γεγονός είς βάρος του εργατικού καί βασανισμένου λαού τής Νικαίας αποδεικνύει περιπράνως πόσον στενά συνδεδεμέναι ήσαν άφ' ενός ή ναζιστική άγριότης καί άφ έτερου ή άνανδρία, άνεντιμότης καί προδοσία τών κομμουνιστών.
Ας είναι αιωνία ή μνήμη τών ατυχών καί αθώων θυμάτων τής θηριωδίας τών ναζιστών καί τής ατιμίας τών κομμουνιστών.

Ε.α Υπαρχηγός Α.Π. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΒΑΣ

avatar
peykestas

Αριθμός μηνυμάτων : 450
Ημερομηνία εγγραφής : 07/04/2012

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης