Ελληνική Ιστορία 1940-49 .Ένα έθνος σε κρίση

Θέατρο Κομμουνιστών: Πολλά από τά περιφερόμενα φέρετρα, διεπιστώθηκε ότι περιείχαν, λίθους!

Πήγαινε κάτω

Θέατρο Κομμουνιστών: Πολλά από τά περιφερόμενα φέρετρα, διεπιστώθηκε ότι περιείχαν, λίθους!

Δημοσίευση  peykestas Την / Το Παρ Ιαν 11, 2013 2:37 am

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΟΥΒΑ

Ε. Α. ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

44. (Συνέχεια εκ του προηγουμένου)


Πολλά από τά περιφερόμενα φέρετρα, διεπιστώθηκε ότι περιείχαν, λίθους!

Οι τρείς δολοφονημένοι δήθεν ελασίτες, για τους οποίους κατά τραγικόν τρόπον οδύρονται οι μαυροφόρες συγγενείς και γυναικες των, εις τήν πραγματικότητα επρόκειτο για τ α γ μ α τ α σ φ α λ ί τ ε ς.


Στημένη φωτογραφία.

ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΟΝ ΚΙΝΗΜΑ

Ό τότε Αστυνομικός Δ/ντής Αθηνών, Άγγελος Έβερτ. μετά πάραδον 14 ετών, δηλαδή τό έτος Ι958, απεκάλυψε:

«... Όταν τό πρώτον απειλητικόν κύμα τών διαδηλωτών έφθασε πρό τών γραφείων τής Άστυν. Δ/νσεως, ή κατάστααις έφθασεν είς έπικίνδυνον, εις κρίσιμον σημείον. Ουδεμία έγγύησις περί τών φιλειρηνικών διαθέσεων τών διαδηλωτών ήτο δυνατόν νά υπάρξει. Άλλωστε, ε σ χ ο ν σαφείς αποδείξεις, ότι τό Κ. Κ. ήταν άποφασισμένον πλέον νά έξωθήση τήν κατάσταση μέχρις ενόπλου συρράξεως. Σήμερον τό γεγονός θεωρείται αυταπόδεικτον. Τήν έποχήν έκείνην όμως υπήρχαν πολλοί, οι όποιοι δεν ήθελον να πιατεύσουν ότι ή κατάστασις θά έφθανε μέχρις αύτου του σημείου. Παρ’ όλα αυτά όμως δεν έδίστασα. Και όταν αί πληροφορία) ήσαν σαφείς και χωρίς περιθώρια αμφιβολιών, επήγα είς τό Ύπουργείον Εξωτερικών και εξήγησα νά συναντηθώ αμέσως μέ τόν Πρωθυπουργόν, κ. Παπανδρέου, παρά τό γεγονός οτι έκείνην τήν στιγμήν συνεδρίαζε τό Ύπουργικόν Συμβούλιον. Ή συνεδρίασις διεκόπη έπ' ολίγον και άνέφερον είς τόν Πρωθυπουργόν τός υπευθύνους πληροφορίας τάς όποιας είχον.
Σημειωτέον επαναλαμβάνω — ότι αί πληροφορίαι αύται είναι αρκετά ήδη γνωστοί (διαταγαί Σιάντου πρός τά εντός, έκτος και μακράν τών Αθηνών τμήματα του ΕΛΑΣ, έκκένωσις των νομίμων γραφείων όλων τών έαμικών οργανώσεων και πραγματοποίησις αυτών καί άλλα πολλά). Τότε, όμως, ήσαν συγκλονιστικοί αί πληροφορία) αύται, διότι διέλυον πλέον κάθε ελπίδα ομαλών εξελίξεων, ελπίδα τήν οποίαν δέν έπαυον νά έχουν πολλοί αρμόδιοι, Είς ενίσχυση τών πληροφοριών εκείνων, καί προς απόδειξιν τών διαθέσεων των διαδηλωτών, ήλθε καί εν ακόμη γεγονός.

- Μία χειροβομβίς έκσφενδονισθείσα άπό διαδηλωτή, έφόνευσε τόν αρχιφύλακα Λαμπρόπουλον Ι. (Τ' 54 της Τροχαίας). Δεν υπήρχε λοιπόν σκιά αμφιβολίας, ότι, εάν συνεχίζετο ή ανεκτική στάσις τών οργάνων τής τάξεως, θά υπήρχεν άμεσος κίνδυνος καταλήψεως τών νευραλγικών σημείων τής πρωτευούσης τά οποία ευρίσκοντο είς απόσταση ολίγων μέτρων τό εν από τό άλλο ( Αστυν. Δ/νσις, Ύπ. Εξωτερικών, Ύπ. Στρατιωτικών, Παλαιά Ανάκτορα). Αυτό ήτο το σχέοιον του ΚΚΕ. Ή κατάληψις, δηλαδή, τών σημείων τούτων ύπο ανεύθυνους «αόπλους» καί -«ειρηνικούς» διαδηλωτάς. Υπάρχει αμφιβολία, ότι τό Κράτος θά κατελύετο οριστικώς εκείνες τας στιγμάς, αν κατελαμβάνοντο τά σημεία αυτά;

Εκείνην την στιγμήν ακριβώς καί βάσει των διαταγών τάς οποίας είχον, διέταξα ύ π ε υ θ ύ ν ω ς καί έγώ τήν βιαίαν διάλυση τών επιτιθεμένων διαδηλωτών, οι όποιοι, όπως απεδείχθη καί άπό τόν φ όνο ν του αρχιφύλακος, δέν ήσαν καθόλου άοπλοι»,
Αυτά άπεκάλυψεν Έβερτ. Μετ' ολίγον (ώρα περιπου 10.30' πρωϊνήν), πυκνοί πυροβολισμοί έπιπταν εκ του διαζώματος του Μνημείου και πιθανόν έκ του αετώματος τών Π. Ανακτόρων. Πέντε ή έξη πολίται φονεύονται καί τραυματίζονται μερικοί. Τό μεγαλύτερον μέρος του πλήθους ουδέν αντελήφθη. Οί ευρισκόμενοι όμως πρό του Μνημείου, πανικοβληθέντες, υπεχώρησαν προς τήν Πλατεία καί άλλας Δ/νσεις. Χαρακτηριστικό τής υπό του ΚΚΕ προετοιμασίας του αιματοκυλίσματος, είναι ότι ά μ έ σ ω ς εις τόν χώρον του δράματος ενεφανίσθη τεράστιον πλακάτ τό οποίον έκράτουν μαυροφόρες
νεάνιδες, εις τό όποιον μέ μεγάλα γράμματα ανεγράφοντο:

ΟΤΑΝ Ο ΛΑΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ ΔΙΑΛΕΓΕΙ "Η ΤΙΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ Ή ΤΑ ΟΠΛΑ. Ε.Α.Μ.Οί δραστήριοι καθοδηγηταί σκουπίζουν από τήν άσφαλτο τό αίμα τών τραυματιών (μεταξύ τών όποίων είναι καί αρκετοί αστυνομικοί) μέ τάς σημαίας καί τά λάβαρα καί ύστερα αιματοβαμμένα τά ανεμίζουν επί κεφαλής τών διαδηλώσεων , ενώ ολόκληρος ή αστυνομική δύναμις έχει συγκέντρωθή εντός τών κτιρίων. Λεηλατούνται τά ανθοπωλεία καί μαζί, και με άλλα άνθη, που έφερον οι διαδηλωταί, δημιουργούνται εις διάφορα σημεία τής ασφάλτου κενοτάφια, είς τά οποία άναπτον καί κ α ν δ ή λ α ι. Είναι μυστήριον που άνευρέθησαν τουλάχιστον αί κ α ν δ ή λ α ι εις τήν Πλατείαν Συντάγματος Χορωδίαι, σύγχρονως, έαμιτών έψαλλον γονατισταί τον ταλαίπωρον Εθνικόν Ύμνο καί τό «έπέσατε θύματα αδέλφια εσείς..» Ύστερα αφού έτελείωνε τό συγκινητικόν μέρος τής παραστάσεως, ήγείροντο, ώς νά έδίδετο διαταγή από άορατους άρχηγούς

Σελ. 602 (167)

Και εξεχύνοντο εις έξαλλους διαδηλώσεις περι τήν Πλατείαν Συντάγματος μέ τους γρόνθους υψωμένους και τά μαλλιά των γυναικών ξεπλεχτα, Μιά βοή, άπο απειλές και αράς, επλανάτο υπεράνω της άνθρωποθαλάσσης τής Πλατείας, ένθα, τελικώς, ώμίλησαν οί εκπρόσωποι του ΕΑΜ/ΚΚΕ. Κατά τήν τήν απογευματινή ώραν, το πλήθος ήρχισε νά δίαλύεται οί πράκτορες του ΚΚΕ συνέχιζον, όμως, τήν «δουλειά» τους, ανάμεσα στά αποχωρούντα πλήθη και εις τάς συνοικίας, Διέδιδον, ομοιομόρφως, απίθανους αριθμούς ν ε κ ρ ώ ν και τραύματιών. Την επομένην ημεραν, Δευτέραν 1ην Δεκεμβρίου, ο Αττικός ήλιος έλαμπε πάλιν εις τόν καταγάλανον ουρανόν, επάνω από μίαν νεκράν πολιτείαν. Είχε κηρυχτεί π α ν ε ρ γ α τ κ ή α π ε ρ γ ι α. Συγχρόνως έπαίζετο τό δεύτερον μέρος τής σκηνοθεσίς, διά νά επηρεασθούν οί ξένοι και κυρίως ή αφελής και συναισθηματική μάζα του λαού. Ήτο ή κηδεία των «θυμάτων» του συλλαλητηρίου.
Μία ατελείωτος πομπή μουσικών, λαβάρων, στεφάνων και ό ταλαίπωρος λαός, τοποθετημένος ώς είς στρατιωτικούς σχηματισμούς κατά στοίχους ήκολούθει δώδεκα φέρετρα, όπισθεν των οποίων ομάδες μαυροφόρων γυναικών και γραίαι λυσίκομοί ωδύροντο γοερώς και τραβούσαν τάς τρίχας τής κεφαλής των, ενώ οί πέριξ αυτών βλοσυροί άνδρες και αϊ συνεχώς φωνασκούσαι γυναίκες, μέ τήν χείρα ύψωμένην και τον γρόνθον έσφιγμένον, εξέπεμπαν συνεχώς κατάρας και κυρίως απειλάς. Τά δώδεκα φέρετρα, περιεφέροντο εις τάς κεντρικάς οδούς τής πόλεως, δίκην διαδηλώσεως. Κατά τήν έξαλλον όμως διαδρομήν των, ήλθον εις συμπλοκή μέ αστυνομικάς δυνάμεις εις τά Χαυτεία (Αιόλου και Σταδίου). Εις τήν δημιουργήθήσαν προς στιγμήν σύγχυσιν, έγκατελείφθησαν έπ’ ολίγον τά περιφερόμενα φέρετρα, πολλά των οποίων διεπιστώθη ότι περιείχον, ώς γνωστόν, λίθους! Διά νά γίνη κατανοητή ή άνεντιμότης της κομμουνιστικής προπαγάνδας, αναφέρομεν ότι εις τό κομματικόν βιβλίον «Στ’ άρματα», Συλλογική εργασία αγωνιστών, τόμος 2ος, -σελίς 196, αναφέρεται, ότι εις τό Σύνταγμα έφονεύθησαν 28 και έτραυματίσθησαν 100 διαδηλωταί! Εις τήν συμπλοκήν τής επομένης, οί νεκροί και τραυματίαι, ανεβάζονται εις 100! Ό Φοίβος Χ. Γρηγοριάδης (Φώτης Βερμαίος) εις τό βιβλίον του α Ιστορία του εμφυλίου πολέμου», τόμος 1ος, σέλίς 166, αναφέρει νεκρούς 12 εις το Σύνταγμα και είς τά Χαυτεία. Άλλα τό ακρον άωτον του κυνισμού, της θρασύτητας και τής ψευδολογίας των κομμουνιστών, είναι τό αναφερόμενον εκ κομματικών πηγών υπό του ιδίου εις τήν σελίδα 167 του ιδίου βιβλίου: Μ ε τ ά γεγονότα πού ακολούθησαν δ έ ν έγιναν γνωστά τ ά ονόματα κ α ι ο ά κ ρ ι β ή ς αριθμός των σκοτωμένων στά δύο σημεία τών Αθηνών. Έπειτα χ ά θ η κ α ν μέσα στίς χιλιάδες τών άλλων νεκρών της φοβερές Δεκεμβριανής τραγωδίας. Και αυτά λέγονται ανερυθριάστως, ενώ είναι γνωστόν ότι η κινητοποίησις και όργάνωσις τών εκδηλώσεων ήτο τελεία, προσέτι δέ η κηδεία - διαδήλωσις ήτο ώργανωμένη και είς τήν ελαχίστη λεπτομέρειάν της υπό του Κόμματος. Αναφερόντες τά ώς άνω, έρχεται εις τήν μνήμην μας ή εικών των επίσης κατά τραγικόν τρόπον οδυρομένων μαυροφόρων συγγενών γυναικών τών τριών δολοφονημένων δήθεν έλασιτών, και εις τήν πραγματικότητα τ α γ μ α τ α σ φ α λ ι τ ώ ν. Διά τόν λόγον αυτόν, αι κρίσεις μας διά τήν κηδείαν - διαδήλωσιν ουδόλως αντίκεινται προς τό δέος, τον σεβασμόν και τήν συγκίνησιν του μας προκαλεί ο θάνατος, όταν πλήττη οίονδήποτε συνάνθρωπόν μας, έστω και τον μεγαλύτερον εχθρόν μας.

avatar
peykestas

Αριθμός μηνυμάτων : 450
Ημερομηνία εγγραφής : 07/04/2012

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Θέατρο Κομμουνιστών: Πολλά από τά περιφερόμενα φέρετρα, διεπιστώθηκε ότι περιείχαν, λίθους!

Δημοσίευση  ΤΑΥΓΕΤΗΣ Την / Το Παρ Ιαν 11, 2013 2:57 am

Ο σκομπυ στο ημερολογιο του περιγραφει μια νεα κοπελα που την ειχαν αναγκασει οι κομμουνθστες να το παιζει μαυροντυμενην αδερφη ενος ...λαικου αγωνιστου!!! φυσικα καμμια σχεση με νεκρους κτλ

Ο κουβας γραφει και για το κυνηγητο που εφαγαν στα χαυτεια οι κανοντες την κηδεια οπου την κοπανησαν και αφησαν τα φερετρα να πεσουν και ηταν γεματα πετρες
ημερολογιον σκομπυ

rapidshare.com Ronald%20Scobie.rar


Έχει επεξεργασθεί από τον/την ΤΑΥΓΕΤΗΣ στις Παρ Ιαν 11, 2013 4:44 am, 2 φορές συνολικά

ΤΑΥΓΕΤΗΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 3308
Ημερομηνία εγγραφής : 25/01/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Θέατρο Κομμουνιστών: Πολλά από τά περιφερόμενα φέρετρα, διεπιστώθηκε ότι περιείχαν, λίθους!

Δημοσίευση  peykestas Την / Το Παρ Ιαν 11, 2013 3:04 am

ΤΑΥΓΕΤΗΣ έγραψε:Ο σκομπυ στο ημερολογιο του περιγραφει μια νεα κοπελα που την ειχαν αναγκασει οι κομμουνθστες να το παιζει μαυροντυμενην αδερφη ενος ...λαικου αγωνιστου!!! φυσικα καμμια σχεση με νεκρους κτλ

Ο κουβας γραφει και για το κυνηγητο που εφαγαν στα χαυτεια οι κανοντες την κηδεια οπου την κοπανησαν και αφησαν τα φερετρα να ποεσουν και ηταν γεματα πετρες
"Αναφερόντες τά ώς άνω, έρχεται εις τήν μνήμην μας ή εικών των επίσης κατά τραγικόν τρόπον οδυρομένων μαυροφόρων συγγενών γυναικών τών τριών δολοφονημένων δήθεν έλασιτών, και εις τήν πραγματικότητα
τ α γ μ α τ α σ φ α λ ι τ ώ ν".
avatar
peykestas

Αριθμός μηνυμάτων : 450
Ημερομηνία εγγραφής : 07/04/2012

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης