Ελληνική Ιστορία 1940-49 .Ένα έθνος σε κρίση

Ή κοινωνική σύνΘεσις του ΕΑΜ.

Πήγαινε κάτω

Ή κοινωνική σύνΘεσις του ΕΑΜ.

Δημοσίευση  ΤΑΥΓΕΤΗΣ Την / Το Τετ Δεκ 05, 2012 12:55 pm

2.
(Από το βιβλιο του κοινωνιολογου
Ευαγγελου Λεμπεση με τιτλο Επαναστατικη Μαζα εκδοση 1950-το βιβλιο εχει επανεκδοθη με τον ιδιο τιτλο αλλα το συγκεκριμενο κειμενο δεν υπαρχει διοτι είναι ενοχλητικο για την<<δημοκρατικη >> παραταξη)


Ήδη εισερχόμεθα εις το συγκεκριμένον Έλληνικόν ΕΑΜ με τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά του, διότι δεν πρέπει να λησμονώμεν, ότι τα κομμουνιστικά κόμμα¬τα εκμεταλλεύονται εντατικώς τας τοπικάς συνθήκας πά¬σης χώρας, τον εθνικόν χαρακτήρα παντός λαού και την ατομικήν ψυχολογία παντός ατόμου, (στοιχεία που αγνοεί και πολεμά επισήμως ο μαρξισμός), τα οποία αγνοούν και εξ ανικανότητος δεν αξιοποιούν ούτε οι εθνικόφρονες.
Ούτω το Κ.Κ.Ε. επεστράτευσε μέλη του ΕΑΜ από τας εξής κοινωνικάς κατηγορίας:
1. Από το προλεταριάτον (πολύ ολίγο, οσονδήποτε και αν φαίνεται παράδοξον, διότι οι εργάται γνώριζαν καλλίτερα τους κομμουνιστάς), παρά την εντατική έξαθλίω¬σιν πού εφήρμοσαν εναντίον των, δια του συστηματικού σαμποτάζ κάθε οικονομικής ανασυγκροτήσεως.
2) Από την πλουτοκρατίαν (σημαντικώτατον μέρος της). Εδώ φαίνεται καθαρά ή χρεοκοπία της οίκονομιστικης μαρξικής θεωρίας. Κατά την θεωρίαν αυτήν «κεφαλαιοκρα¬τία είναι ή τάξις πού κατέχει τα μέσα της παραγωγής». Αλλά τα μέσα της παραγωγής τα κατέχει και ο μικροα¬στός και ο αγρότης. Από ποίου σημείου λοιπόν αρχίζει ή «κεφαλαιοκρατία»; Δεν ημπορεί να υπάρξει ουδέν σταθερόν κριτήριον. Δεύτερον: ο μικροαστός και o αγρότης έχουν μαζί συμφέροντα αντίθετα προς την «κεφαλαιοκρα¬τίαν», αλλά και προς τον κομμουνισμόν. Άλλα έχουν συμ¬φέροντα αντίθετα και μεταξύ των. (Τιμαί γεωργικών προϊόντων και αστικών ημερομισθίων και εμπορευμάτων). Τρίτον: Μεταξύ του βιομηχανικού, του εμπορικού και του τραπεζικού κεφαλαίου υπάρχει πόλεμος και όχι κοινή ταξική συνείδησις. Τέταρτον: Και μεταξύ των κεφαλαιοκρα¬τών του ιδίου κλάδου υπάρχει ανταγωνισμός. Που τοποθετείται λοιπόν, κατόπιν όλων αυτών, ή «κεφαλαιοκρατική» τάξις και ή «ταξική της συνείδησις»; Ή αλήθεια είναι, ότι οι κομμουνισταί παν άλλο ή πιστεύουν σοβαρώς τα τοιαύτα, όπως φαίνεται σαφώς από την εκμετάλλευσιν των αντιμαρξιστικών μας διαπιστώσεων, την οποίαν εκτελούν οι ίδιοι. Οι κομμουνισταί γνωρίζουν άριστα, ότι έκαστος πλουτοκράτης οσονδήποτε στυγνός κι' αν είναι, είναι άτομον και μόνον άτομον, πού ενδιαφέρεται καθαρώς τυ¬χοδιωκτικώς μόνον δια την ιδικήν του τύχην και αδιαφορεί και δια την ανύπαρκτον «τάξιν» του, - πού αποτελείται και αυτή από τοιούτου είδους άτομα - και δια τον λαόν και δια το Κράτος και δια το Έθνος, - αν τον λάβωμεν εις την χειροτέραν του μορφήν. Όπως ως άτομον, δύναται να είναι και το αντίθετον: μπορεί να θυσιάσει τον εαυτόν του και την περιουσίαν του δια το Έθνος του, όπως τοσάκις συνέβη εις την κρίσιμον ελληνικήν ιστορίαν, Το γνω¬ρίζουν τόσον επαρκώς αυτό οι κομμουνισταί, ώστε εφαρ¬μόζουν ατομικήν μεταχείρισιν ενός εκάστου πλουτοκράτου, είτε τρομοκρατούντες, είτε κολακεύοντες, είτε υποδαυλί¬ζοντες τις φιλοδοξίας του και τας εμπάθειας του, είτε υποσχόμενοι την ατομικήν του εξαίρεσιν από τον κομμουνισμόν. Και την ατομικήν αυτήν μεταχείρισιν έχειρίσθησαν με ψυχολογικήν ικανότητα, διεισδύσασαν επιτυχώς εις την ηττοπαθή ψυχολογίαν του αποσυντεθειμένου αστού. Απόδειξις τούτου το πλήθος των Εαμικών και «αριστερών» πλουτοκρατιών, οι οποίοι πράγματι, μέχρις ενός, έσω¬σαν την ζωήν των κατά το Δεκεμβριανόν κίνημα, - λόγω της αποτυχίας του.
3) Από τους οικονομικούς συνεργάτας του κατακτητού εις τους οποίους, έναντι αδρών ανταλλαγμάτων, έδωσαν αμνηστείαν.
4) Από τους αγρότας (ελαχίστους, διότι ή αγροτική ιδιοκτησία είναι εφοδιασμένη με την μεγαλυτέραν οίκονο¬μικήν δύναμιν αντιστάσεως, λόγω ελλείψεως ανταγωνι¬σμού και προλεταριοποιήσεως). Εδώ κυρίως εφαρμόσθη η μέθοδος της οικονομικής εξαθλιώσεως των αγροτών δια των σφαγών, των καταστροφών και των δηώσεων εκ μέρους αυτού τούτου του ΚΚΕ.
5) Από τους μικροαστούς, των οποίων την εξαθλίωσιν επεδίωξαν επί Κατοχής δια «πολιτικών» μέσων, προκαλούντες αντίποινα εκ μέρους των Κατακτητών και επί Απελευθερώσεως δια του γνωστού Νόμου περί απωλείας των καταθέσεων, δια συνεχούς δε οικονομικού και πολιτι¬κού σαμποτάζ μέχρι σήμερον, πού εκδηλώνεται εις απερ¬γίας, εις τον συμμοριτισμόν και εις τον παντοειδή τορπιλισμόν του σχεδίου Μάρσαλ, της αμερικανικής βοηθείας, της οίκονομικής ανασυγκροτήσεως και της κρατικής ασφα¬λείας. Είς τους μικροαστούς ασκούν και μιαν εύκολον άντικεφαλαιοκρατικήν» προπαγάνδα, αποκρύπτοντες επιμε¬λώς το κομμουνιστικόν σύστημα, πού στρέφεται εναντίον των, εμφανίζοντες ως εθνικήν την ενεργόν «πολιτικήν» των και τονίζοντες ψυχολογικά και εθνικά ελατήρια.
6) Από τους επιστήμονας, των οποίων έξεμεταλλεύ¬θησαν την ατομικήν επιστημονικήν ανεπάρκειαν και την ανεργίαν και υπεδαύλισαν τον αρριβισμόν.
7) Από τους πάσης φύσεως ασθενούς χαρακτήρος «διανοουμένους», των οποίων εκολάκευσαν την επί το πλείστον ανύπαρκτον αξίαν και τον αρριβισμόν.
Cool Από ελευθέρους επαγγελματίας και υπαλλήλους, τους οποίους δεν ημπορούσε πλέον να ζήση πλουσιοπαρόχως ή πλουτοκρατία, ή οποία επί Κατοχής δεν υπήρχε, ή ήτο εαμική, και εις τους οποίους υπεσχέθησαν εις την «Λαοκρατίαν» ιθύνουσαν θέσιν.
9) Από πρώην μονίμους στρατιωτικούς, των οποίων εξεμεταλλεύθησαν τας επαγγελματικάς δυσαρεσκείας εμπαθείας, ή εκολάκευσαν τον εγωισμόν και τον αρριβισμόν, παραχωρούντες εις αυτούς εις τον ΕΛΑΣ μεγαλύτερας θέσεις.
10) Από γυναίκας, των οποίων εξεμεταλλεύθησαν τα φυσικά ανθρωπιστικά και μητρικά αισθήματα, και μερικών εγκληματικών γυναικείων τύπων την υστερίαν.
11) Από νέους και νέας, των οποίων εκολάκευσαν τον ιδεαλισμόν ή τον αρριβισμόν και παρεχώρησαν εις αυτούς εντός του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ και της ΟΠΛΑ θέσεις και «αξιώματα», πού κατακτώνται κανονικώς μόνον με κόπους και μόχθους ολοκλήρων ετών.
12) Από παιδιά, των οποίων εξεμεταλλεύθησαν την εύπλαστον ψυχήν - με δεδομένην πάντοτε την τελείαν ανεπάρκειαν των Ελλήνων γονέων να διαπαιδαγωγήσουν τα τέκνα των, - και τον φυσικόν ιδεαλισμόν, δημιουργούντες εις αυτά και αρριβισμόν εις την παιδικήν ηλικίαν.
Γενικοί κανόνες πού εφηρμόσθησαν εις όλας αυτάς τας κατηγορίας ήσαν: η γενική εξαθλίωσις-οικονομική, ψυχική, ηθική, πολιτική - και η ατομική μεταχείρισις κάθε ατόμου με εκμετάλλευσιν των ατομικών παραπόνων, δυσαρεσκειών και αδυναμιών του.
Εκμετάλλευσις τοπικών συνθηκών και εθνικών ελαττωμάτων έγινε:
1) Του ακράτου ατομικισμού των Ελλήνων, πού καταλήγει περίπου ακριβώς εις την «ανατολικού τύπου Δημοκρατίαν», δηλαδή: να είναι όλοι ίσοι και «εγώ» δικτάτωρ υπεράνω όλων: «Δημοκρατία δια τους άλλους». «Δημο¬κρατία εναντίον των Άνω»-«Δικτατορία εναντίον των Κάτω»,
2) Του συντηρητισμού, του καιροσκοπισμού και της υπερβολικής ανεκτικότητας άλλης κατηγορίας Ελλήνων έναντι των τρομοκρατών.
3) Της υπερβολικής εκτιμήσεως των Ολικών αγαθών εκ μέρους άλλης κατηγορίας Ελλήνων.
4) Του απολύτως φιλειρηνικού χαρακτήρος άλλης κατηγορίας Ελλήνων.
Ή κοινωνική αυτή σύνθεσις του ΕΑΜ αποδεικνύει πρώτον ότι το ΕΑΜ δεν ήτο κοινωνική τάξις, και μάλιστα οικονομικόν προλεταριάτον, ως απαιτεί ή μαρξιστική θεω¬ρία. Αν διαιρέσωμεν τους οπαδούς του εις δυο κατηγο¬ρίας: τους συνειδητούς και τους παραπλανημένους, - ασχέ¬τως της οικονομικής και κοινωνικής των προελεύσεως από τας πλέον διαφόρους και αντιθέτους κοινωνικάς τάζεις, - η κοινωνιολογική έννοια πού αρμόζει περισσότερον εις την πρώτην κατηγορίαν (των συνειδητών) είναι η εταιρία. Εταιρία είναι μια μορφή συνεργασίας δι ατομικούς και συμφεροντολογικούς σκοπούς. Δεν έχει καμμίαν σχέσιν με ουδέν «κοινωνικόν σύστημα» ή με την «κοινωνικήν επα¬νάστασιν». Δεν είναι ούτε «κοινωνικόν» ούτε «λαϊκόν» κίνημα. Αν ή εταιρία μεταχειρισθεί μέσα συνωμοτικά και εγκληματικά ονομάζεται σπείρα. Η ηγεσία του ανήκε εις άλλην εταιρίαν - εις το ΚΚΕ, - εταιρίαν μυστικήν, Όσον αφορά τους δεύτερους, τους «παραπλανημένους», το Κ.Κ.Ε. και το ΕΑΜ μετεχειρίζοντο - αντιμαρξιστικώτατα - την λέξιν «Λαός», εις τον οποίον όμως συμπεριελάμβάνον και τους πρώτους, - τους συνειδητούς της ηγεσίας - ως να εκινούντο και αυτοί από κοινωνιστικά και εθνικά ελατήρια. Ας ίδωμεν ολίγον εγγύτερα αυτήν την λέξιν.
3. Αι εαμικαί έννοιαι «Λαός» και «Έθνος»

Η έννοια «Λαός» έχει κοινωνιολογικώς ένα συγκε¬κριμένον και ζωντανόν περιεχόμενον: Λαός είναι ένας φυσικός οργανισμός, όχι τεχνητός μηχανισμός. Ο οργανι¬σμός αυτός, ως οργανισμός, έχει μέλη άνισα και διάφορα, (διαφόρων ποιοτήτων), που αλληλοσυμπληρώνονται και τούτο καλείται κοινωνικός διαφορισμός. Έκαστον μέλος του Λαού «γνωρίζει την θέσιν του», όπως λέγει ο ίδιος ο λαός, δηλαδή γνωρίζει ότι πρέπει να υπάρχει αυτή ή ιεραρχία, διότι χωρίς αυτήν δεν μπορεί να ύπαρξη κα¬νείς ζωντανός οργανισμός. Αν όλοι οι άνθρωποι είχον τας ιδίας ικανότητας, δεν θα ήτο δυνατή ή αλληλοσυμπλήρωσις, δηλαδή ή ζωή, αλλά θα υπήρχεν ίσοπέδωσις. δηλαδή ακινησία. Ακόμη χειρότερα, αν ο διαφορισμός είναι αντίστροφος, δηλαδή αν οι πλέον ανίκανοι, οι πλέον ανήθικοι και οι πλέον εγκληματίαι ευρίσκονται εις την κορυφήν της πυραμίδος,όπως συνέβαινεν εις το ΕΑΜ. Αυτός ο Λαός, ως οργανικόν και όχι ως μηχανικόν φαινό¬μενον, είναι και ο φορεύς του Έθνους, δηλαδή της Ιδέας της κοινής καταγωγής, των κοινών παραδόσεων, των κοι¬νών αξιών και των κοινών τυχών, ως ανθρωπίνης κοινό¬τητος, δια μέσου όλων των κοινωνικών τάξεων -καθέτως- και όχι μιας εξ αυτών.
Ο Λαός δεν ημπορεί επομένως να είναι απλή εταιρία, όπως οι συνειδητοί του ΕΑΜ, ούτε παραπλανώμενος και ισοπεδωμένος όχλος, όπως οι παραπλανημένοι του. Ο όχλος δεν είναι Λαός, διότι δεν είναι φυσικός οργανισμός, αλλά τεχνητός μηχανισμός πνευματικώς ψυχικώς και ηθι¬κώς ισοπεδωμένων ανθρώπων. Αι έννοιαι «Λαός» και «Έθνος» στερούνται ούτως από κάθε περιεχόμενον και γίνονται καθαρώς δημοκοπικά συνθήματα. Αι έννοιαι «Λα¬ός» και «Έθνος» εθεωρούντο ως «αντιδραστικαί» και ήσαν άγνωστοι εις την μαρξιστικήν βιβλιογραφίαν, ήτις πάρεδέχετο ως μοναδικήν πραγματικότητα μόνον κοινωνικάς τάξεις και πάλην των τάξεων και οχι ενιαίους λαούς. Αν ο μαρξισμός παραιτηθεί αυτής της θεωρίας, τότε η πίπτει αφ εαυτού, ή εφαρμόζει απάτη. Συμβαίνουν λοιπόν αμφό¬τερα. Διότι όπισθεν του «Λαού» του ΕΑΜ ευρίσκεται η ή οργανωμένη μειοψηφία του Κ.Κ.Ε. ήτις δεν είναι όμως πλέον ούτε αυτή ταξική, (διότι δεν εκπροσωπεί το προλεταριατον) αλλά καθαρά μυστική εταιρία με ίδια κομματικά συμφέροντα και Ιδίαν «κλίκαν». Ό σκοπός δεν είναι πλέον ούτε ο σοσιαλισμός, ούτε ο κομμουνισμός, αλλά όλα αυτά όπως και όλοι οι συμφεροντολόγοι ή παραπλανημένο» όλων των κοινωνικών προελεύσεων είναι τα μέσα. Σκοπός είναι το Κράτος της μυστικής Εταιρίας, το Κράτος του Κόμματος, που δικτατορεί όχι επί του ανυπάρκτου κομμουνιστικού δήθεν «Λαού»; αλλά επί μιας Ισοπεδωμένης αγέλης δούλων.
4. Ήτο Μάζα το ΕΑΜ;

Το ΕΑΜ δεν ήτο, ως είπομεν, κοινωνική τάξις. Ήτο αντιθέτως ταξική κοινωνία. Οχι μόνον λόγω των διαφορωτάτων ταξικών προελεύσεων των μελών του, ως κατεδείχθη ανωτέρω, διότι τούτο συμβαίνει και εις την μάζαν. Αλλά λόγω του πλήρους κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού διαφορισμού, ο οποίος διείπε την διάρθρωσιν, την οργάνωσιν και την δράσιν του. Αυτός ακριβώς ο διαφορισμός είναι το κύριον στοιχείον μιας κοινωνίας και το κύριον χαρακτηριστικόν, που αποκλείεται από την έννοιαν της μάζης,
Η μάζα είναι αδιαφόριστος φυσική δύναμις. Το ΕΑΜ υπήρξε διαφορισμένη κοινωνία. Ή μάζα είναι ψυχική κοινότης. Το ΕΑΜ υπήρξε κοινωνικοπολιτικός οργανισμός. Ή μάζα είναι αυθόρμητος, το ΕΑΜ υπήρξεν ώργανωμένον. Ή μάζα προϋποθέτει την πλήρη άρσιν του ατομι¬σμού, την πλήρη αυταπάρνησιν, την πλήρη συγχώνευσιν των ατόμων. Το ΕΑΜ ήτο συνονθύλευμα ατόμων, με ύπολογισμένους, έκαστον σκοπούς. Συγχώνευσις και εξαφάνισις των ατομικοτήτων δεν ήτο δυνατή, διότι οι σκοποί των ατόμων του ΕΑΜ δεν ήσαν εις και αρνητικός, - ή καταστροφή, - αλλά θετικοΙ και επομένως άπειροι; η επιδίωξις των ατομικών συμφερόντων ενός εκάστου δια της κα¬ταστροφής των προσωπικών αντιπάλων. Η δράσις της μάζης εξαντλείται εις την ανατροπήν. Η του ΕΑΜ ήτο δράσις θετική και ειδικώς οχι «αντικαπιταλιστική» αλλά καπιταλιστική. Τα άτομα που ανήκον εις την οργάνωσιν του δεν ήθελαν κομμουνισμόν, αλλά καπιταλισμόν δι όλους. Ήθελαν δια μεδόδων επαναστατικών, χρησιμοποιούντα τον επαναστατικόν μηχανισμόν του ΚΚΕ να φθάσουν εις σκοπούς ατομικώς καπιταλιστικούς; να αρπάσουν τας πε¬ριουσίας των άλλων, με την βαθυτάτην πεποίθησιν, ότι «κομμουνισμός δεν πρόκειται να γίνει».


ΤΑΥΓΕΤΗΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 3308
Ημερομηνία εγγραφής : 25/01/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Ή κοινωνική σύνΘεσις του ΕΑΜ.

Δημοσίευση  ΤΑΥΓΕΤΗΣ Την / Το Τετ Δεκ 05, 2012 12:57 pm

ΝΑ και ενα αλλο κειμενο για πληρεστερη ενημερωση
3.Οι Ελληνες κομμουνιστες που στηριχθηκαν;Τι ειδους ατομα ηταν μελη του οπαδοι του ψηφοφοροι του; Ειδικα στην περιοδο της κατοχης 1940-1944;
Ας το δουμε αναλυτικα όπως βγαινει από τα απορρητα που εχουν δημοσιευθει και από γεγονοτα που εχουν περιγραφει.
α)Στους Αρμενιους.που καμμια συγγενεια δεν εχουν με τον ελληνικο λαο.Οι Αρμενιοι οσοι γλυτωσαν από το μαχαιρι των Κουρδων και των Τουρκων διεσκορπισθησαν και αρκετοι από αυτους ηρθαν στην Ελλαδα.Και αντι να ευγνωμονουν τον Ελληνικο λαο για την φιλοξενια την στιγμη που ειχαμε και την Μικρασιατικη καταστροφη, επι κατοχης ενεταγησαν σχεδον ολοι τους στο ΚΚΕ διοτι βρηκαν την ευκαιρια να κυβερνησουν μαζι με αλλους την Ελλαδα.και να κανουν ότι θελουν Πολλες σφαγες εκαναν οι Αρμενιοι σε βαρος του Ελληνικου στοιχειου ιδιαιτερα κατά τα Δεκεμβριανα του 1944.Επειδη αρκετοι δολοφονοι ηταν Αρμενιοι και ελεχθη αυτό στις δικες δικηγοροι των Αρμενιων μετα το 1944 εστελναν επιστολες στις εφημεριδες λεγοντας ότι δεν πρεπει συλληβδην να ενοχοποιειται ο Αρμενικος λαος αν καποιο ποσοστο από αυτους( ηταν αρκετα μεγαλο) εγιναν εγκληματιες.(σημερα αυτοι οι δολοφονοι περνουν προφανως συνταξη εθνικης αντιστασης διοτι μας γλυτωσαν από τον φασισμο!)Κατά την διαρκεια της μαχης του Μακρυγιαννη οι Αρμενιοι φωναζοντας<< Γκαμπα γκαμπα Εμψιλον>> προεβαιναν σε δολοφονιες και πλατσικο λεγοντας επισης ότι<< Μπρε ο Μακρυς γιαννης θα πεθανει >> Αυτό είναι και ένα παραδειγμα για την τυχη του Ελληνικου λαου από τους λαθρομεταναστες εν ωρα εθνικης η οικονομικης κρισεως.Μην εχετε αμφιβολια με ποια παραταξη θα πανε οι λαθρομεταναστες και τι θα πραξουν σε βαρος μας και αυτό το γνωριζουν πολύ καλα αυτοι που τους υποστηριζουν περαν βεβαιως των αφελων. Τα υπολοιπα περι ανθρωπινων δικαιωματων προστασιας του ανθρωπου είναι για αφελεις Αφου καυχωνται ότι υποστηριζουν ολες τις αποψεις γιατι διωκουν οποιον χαρακτηριζουν ως ακροδεξιο και αυτή αποψη δεν είναι; Και μαλιστα ακρως φιλελληνικη;
β) Στους Γυφτους . Αν διαβασει κανεις ημερολογια της εποχης θα δει ότι πρωτοστατησαν στην εναρκτηρια συγκεντρωση των Δεκεμβριανων με συνοδια μουσικης ουρλιαζοντας δε για τα δικαιωματα του λαου.Εννοειται ότι διπρεψαν στις δολοφονιες και το πλιατσικο (αυτοι κατατασσονται στους αφελεις)
γ) Στους βουλγαρους Ανατολικης και δυτικης Μακεδονιας κυριως των περιοχων Εδεσσης Καστορίας και Φλωρίνης (περιοχη Κορεστιων)Αυτοι μετα τους βαλκανικους πολεμους δεν αντηλλαγησαν Ως γνωστον το ΚΚΕ από την πρωτη στιγμη της δημιουργιας του ελαβε θεση υπερ της Βουλγαριας αλλοτε υποστηριζοντας την ανεξαρτησια της περιοχης από την Ελλαδα και αλλοτε την ενσωματωση της στην Βουλγαρια.Το ΚΚΒουλγαριαςστο σημειο αυτό συμφωνουσε απολυτα με την εθνικιστικη κυβερνηση της Βουλγαριας.Οποτε η Βουλγαρια εβαζε θεση ενσωματωση το ΚΚΕ μιλουσε γιαυτο οποτε εβαζε θεση για αυτονομια παλι το ΚΚΕ συμφωνουσε. Ας μην ξεχναμε ότι όλα αυτά υποστηριζονταν για γεωπολιτικους λογους από την Σοβιετικη ενωση και ότι στην Βαλκανικη Κομιντερν οι Βουλγαροι κερδιζαν θεσεις σε βαρος των Ελληνων και Γιουγκοσλαυων ομοιδεατων τους.Είναι λαθος αυτό που πιστευουν πολλοι ότι οι ΚΚΕδες είναι εναντιον του εθνικισμου Συγκεκριμενα.ΕΝΑΝΤΙΟΝ του Ελληνικου εθνικισμου είναι και υπερ ΟΛΩΝ των εθνικισμων των ομορων χωρων.
Φυσικο ηταν λοιπον όταν οι κατοικοι των περιοχων που προανεφερα που ηταν βουλγαροι εθνικιστες οταν ακουσαν ότι το ΚΚΕ ομιλουσε για την ανεξαρτησια τους πηγαν και ενεγραφησαν σε αυτό ως μελη του μαλλον αυτή ηταν και η οδηγια από την Βουλγαρια. Υπηρχαν και καποιοι από αυτους που επιζητουσαν <<σοσιαλιστικη >>οργανωση της κοινωνιας αλλα προειχε όμως και σε αυτους η αποσπαση της περιοχης από την Ελλαδα. Οι συζητησεις στην βουλη των Ελληνων αλλα και την γερουσια το 1929 λιγο πριν την ψηφηση του νομου 4229(ιδιωνυμο) είναι ΑΡΚΕΤΑ κατατοπιστικες.Εξ αλλου ο ιδιος ο νομος αναφερει τιμωριες για τα ατομα που προπαγανδιζουν αποσχιση εδαφους εκ της Ελληνικης επικρατειας.Η παραπληροφορηση όμως κατηγορει τον νομο χωρις να τον δημοσιευει ακριβως διοτι ολοι θα καταλαβουν ότι ηταν σωστος και μακαρι να υπηρχε και σημερα .Σχεδον στο συνολο τους οι Βουλγαριζοντες της περιοχης ενεταγησαν στο ΚΚΕ και υφιστατε αυτή η σχεση ακομα και σημερα Βεβαια εκει αυξημενα ποσοστα εχουν και αλλα αριστερα κομματιδια.
δ) Οι προσφυγες εκ Μικρας Ασιας Εκ των πραγματων τα ατομα αυτά και για να αποφυγουν το μαχαιρι των Τουρκων και Κουρδων ηταν αναγκασμενα να ελισσονται. ΔΕΝ ειχαν την αγαπη προς την Ελλαδα που ειχαν οι γηγενεις εξαλλου ηλεγχον την οικονομικη ζωη της περιοχης και ας πουμε την αληθεια ηταν ρευστης Ελληνικης συνειδισεως. Τα Ελληνικα στρατευματα που πηγαν να τους απαλλαξουν από την τουρκικη τυραννια δεν ειχαν την συμπαρασταση που επρεπε.Πολλοι όταν η στρατια Μικρας Ασιας εκυρηξε επιστρατευση πηγαιναν στις ξενες πρεσβειες για να δηλωθουν ως Λεβαντινοι και οι Ελληνες αξιωματικοι όπως φαινεται στα εγγραφα τους δυσανασχετουσαν .Τελος παντων με το ζορι εδωσαν ένα συνταγμα το οποιο με διαφορα τερτιπια δεν ηταν στην πρωτη γραμμη αλλα στα γραφεια.Δυστυχως αυτή είναι η αληθεια. Εγινε η καταστροφη και οσοι γλυτωσαν το μαχαιρι του Τουρκου ηρθαν στην Ελλαδα και θεωρησαν ως υπευθυνο της καταστροφης τον Κων/νο (με αρκετη Βενιζελικη προπαγανδα εννοειται)και γιαυτο πλαισιωσαν τους Βενιζελικους οι οποιοι τους τοποθετουσαν καταληλως εκλογικα για να κερδιζουν τις εκλογες>Ας μην κρυβομαστε ηταν πηγη πολλων αναστατωσεων αυτοι οι δυστυχισμενοι αλλα περαν του Κων/νου θεωρουσαν ως υπευθυνους της καταστροφης τους την Ελλαδα την μισουσαν μαλιστα Υπηρχε και το ΚΚΕ που προπαγανδιζε ότι οι Ελληνες φταινε για την δυστυχια τους Βενιζελικοι και Βασιλοφρονες ετσι μολις εξελιπεν από την πολιτικη σκηνη ο Βενιζελος αλλοι μεν εταχθησαν με την εθνικοφρονα παραταξη οι μεγαλες μαζες όμως που ηταν στην Καισαριανη, Κοκκινια(Νικαια) Νεα Ιωνια εταχθησαν με το ΚΚΕ επι κατοχης.Ανατριχιαστικα είναι τα εγκληματα που εκαναν αυτά τα ατομα εις βαρος <<των εχθρων του λαου>> εκαναν ότι εκαναν σε αυτους οι Τουρκοι και με τις ιδιες μεθοδους Αμεσως μετα τα Δεκεμβριανα ολοκληρες αποθηκες με κλοπιμαια ευρεθησαν σε αυτές τις περιοχες.Αν ανατρεξετε στις εφημεριδες της εποχης θα δειτε ότι πολλοι δολοφονοι του ΚΚΕ ηταν Μικρασιατικης καταγωγης.
Παρομοια περιπτωση είναι και οι Μυτιλινιοι.Αυτοι ειχαν περιουσιες στην απεναντι ακτη της Μικρας Ασιας τα εχασαν όλα μετα την συντριβη και μισησαν τους Ελληνες και γιαυτο το ΚΚΕ παιρνει υψηλα ποσοστα στην περιοχη αυτή.
Υπηρχαν και οι Τσαμηδες της Θεσπρωτιας που τους ηθελε το ΕΑΜ στις ταξεις του αλλα δεν μπορουσαν να προσχωρησουν επειδη ευτυχως η περιοχη ηλεγχετο από τον Ζερβα.Διεπραξαν πολλα εγκληματα πολεμου σε βαρος των Ελληνων συγχωριανων τους και ας ζουσαν σε γειτονικα σπιτια εκατονταετιες μαζι .Παρολα αυτά το ΚΚΕ υπεστηριξε τα δικαιωματα των τσαμηδων και πολλοι μετα τα τοσα εγκληματα διεφυγαν στην Αλβανια για να τεθουν στην υπηρεσια του Κομμουνιστου Χοτζα να υποστηριζονται από το ΚΚΕ ως καταδιωκομενοι δημοκρατες και σημερα το κομμουνιστικο σκυλλολοι να ζηταει να τους δοθει η Ελληνικη ιθαγενεια και να επιστραφουν οι περιουσιες τους.Αυτό κατι δειχνει.Θα ψηφιζουν αυτοι το κομμουνιστικο σκυλολοι που είναι εναντιον των Ελληνων.
ε )Είναι επισης γνωστο ότι το ΚΚΕ ιδρυθηκε από Εβραιους μαλιστα καποιοι από αυτους ηταν Βουλγαροεβραιοι.Περιττο να πουμε ότι αυτοι ουτε κατά διανοια δεν πιστευαν στα εργατικα δικαιωματα των Ελληνων.Ηταν στο ιδρυτικο του συνεδριο και Ελληνες καλοπροαιρετοι αλλα μετα 3-4 χρονια το εγκατελειψαν διοτι το πανω χερι το πηραν οι ανθελληνες.Οι κατά καιρους ηγετικοι ανδρες του ΚΚΕ η ηταν αγνωστου ιθαγενειας η Μικρασιατες η ανθελληνες
στ)Μελη του ΚΚΕ την εποχη εκεινη ηταν και τα αποβασματα της Ελληνικης κοινωνιας
_________________
Στην Μαρία Μακρυμανωλάκη, συλληφθεϊσα είς έπιθανάτιον κατάστασιν οι ΕΛΑΣΙΤΑΙ αφαίρεσαν διά τομής τής κοιλίας της τό κυοφορούμενον εμβρυον και το περιεφερον ως τροπαιον εις την Αμφιλοχιαν.
Το εγκλημα αυτο δεν το εκαναν ανθρωποι το εκαναν ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ

ΤΑΥΓΕΤΗΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 3308
Ημερομηνία εγγραφής : 25/01/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης