Ελληνική Ιστορία 1940-49 .Ένα έθνος σε κρίση

υπάρχει και ήρω'ίς, ή οποία παρέμεινε και παραμένει τελείως άγνωστος.

Πήγαινε κάτω

υπάρχει και ήρω'ίς, ή οποία παρέμεινε και παραμένει τελείως άγνωστος.

Δημοσίευση  ΤΑΥΓΕΤΗΣ Την / Το Τετ Οκτ 24, 2012 1:17 pm


ΠΡΑΚΤΙΚΑ συνεδριασεως της βουλης 23/12/1958

Κ. Μανιαδάκης.
Επειδή όλοι σας αναφέρετε συνεχώς μόνον τόν Γλέζον, επιθυμώ νά σάς ερωτήσω. Τό Κ.Κ. τό όποιον γνωρίζει νά κάμνη ανακρίσεις και έρευνες και νά όλοκλη-ρώνη υποθέσεις σάν τής Ακροπόλεως, ήσχολήθη ποτέ μέ τήν όλοκλήρωσιν τής πράγματι υπέροχου αυτής πράξεως τής Ακροπόλεως ; Έάν ναί, τότε θά έπρεπε νά είχεν αποκάλυψη ότι πλην τοϋ Γλέζου μετεϊχεν και ό Σάντας, ό όποιος μάλιστα ήταν τό κύριον πρόσωπον. Άλλα πέραν αυτών τών δύο υπάρχει εις τήν πράξιν αυτήν τής Ακροπόλεως και ήρωΐς ή οποΐα όμως περιέργως παρέμεινεν άγνωστος, και ή οποΐα παρέσυρε τήν Γερμανικήν Φρουράν νά παραμέληση τό καθή¬κον της, έξ οΰ και ή Γερμανική εκείνη Φρουρά έτιμωρήθη διά τυφεκισμοϋ.

Η Μπρεδήμας.
Γνωρίζω ότι ό Γλέζος είχε καταδικασθή εις θάνατον υπό τής Ελληνικής Πολιτείας και διά τήν δράσιν του και τά κατορθώματα του κατά τήν κατοχήν αφέθη ελεύθερος. Τό γεγονός αποτελεί τήν επίσημον άναγνώρισιν τής πολιτείας περί τής εθνικής δράσεως τοϋ Μανώλη Γλέζου, ώς εθνικού ήρωος.

Α. Μπριλλάκης.
Κύριε Μανιαδάκη, σάς άρνούμεθα τό δικαίωμα νά άμφισβητήσητε σεις τόν πατριωτισμόν οιουδήποτε.

Κ. Μανιαδάκης.
Επαναλαμβάνω ότι εις τήν πράγματι ύπέροχον δι' έκείνας τάς στιγμάς τής Κατοχής πραξιν τού κατεβάσματος τής Γερμανικής Σημαίας, άπό τήν Άκρόπολιν, πλην τοϋ Γλέζου μετείχε και άλλος και πρό παντός μετείχε μία ήρωΐς.

Α. Μπριλλάκης.
Δεν έχετε τό δικαίωμα σεις ειδικώς νά άσχολήσθε περί τού πατριωτισμού, διότι όταν οι άλλοι ήγωνίζοντο, σεις παραμένατε εις τήν Άργεντινήν... (Θόρυβος, κωδωνοκρουσίαι. Όμιλεϊ μή ακουσμένος).

Κ. Μανιαδάκης.
Κύριε Μπριλλάκη, ή υπέροχος πράξις τής Ακροπόλεως με συνεκίνησε βαθύτατα, εύρισκόμε-νον τότε εις τό Έξωτερικόν. Άλλα, λέγω, ότι πλην τοϋ Γλέζου τόν όποιον επιμόνως σεις προβάλλετε ώς μοναδικόν ήρωα μετέσχε και ό Σάντας ό όποιος παρέμεινεν άγνωστός εις τό πολύ κοινόν και ό όποιος ευρίσκεται σήμερον εις τόν Καναδάν, εργαζόμενος σκληρά διά νά ζήση και χωρίς νά τόν διαφημίζουν ή νά τόν γνωρίζουν ώς ήρωα. Και πέραν αϋτοϋ επαναλαμβάνω υπάρχει και ήρω'ίς, ή οποία παρέμεινε και παραμένει τελείως άγνωστος.

Α. Μπριλλάκης.
Τό χρονικόν τής Άκροπόλεως τό εγραψεν ό δημοσιογράφος Γατόπουλος εις «Εθνικόφρονα» Εφημερίδα και άνέφερεν ό Γατόπουλος τόν Γλέζον και τόν Σάντα. Αυτά τά στοιχεία τά οποΐα εγράφησαν και άπό δεξιόν δημοσιογράφον είναι παραδεκτά και σεβόμεθα πάντα πού όπως ό Μανώλης Γλέζος, προέβη εις ήρωϊκάς πράξεις.

Κ. Μανιαδάκης.
"Εχω εις χείρας μου όλόκληρον τήν αναφοράν Γλέζου. Δεν ομιλώ έκ τοϋ προχείρου.

ΤΑΥΓΕΤΗΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 3308
Ημερομηνία εγγραφής : 25/01/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: υπάρχει και ήρω'ίς, ή οποία παρέμεινε και παραμένει τελείως άγνωστος.

Δημοσίευση  ΤΑΥΓΕΤΗΣ Την / Το Τετ Οκτ 24, 2012 1:18 pm

Δηλωσεις Γλεζου για Μακεδονικο τον Αύγουστο 1963

Την επαύριο της συναντήσεώς του με τόν
Χρουστσώφ, στις 30 Ιουλίου,ο Γλέζος έδωσε πρές - κονφεράνς γιά τους σο-βιετικούς καΐ ξένους δημοσιογράφους. Στήν διάρκεια αύτής της συνεντευξεως,ο Γλέζος ανεφέρθη και στο λεγόμενο <<Μακεδονικό>> και σύμφωνα μέ τό σχε-τικο τηλεγράφημα του μονίμου ανταπο-κριτοΰ τοϋ Γαλλικού Πρακτορείου στην σοβιετική πρωτεύουσα, είπε τά έξης:
<< .. έξεφράσθη ΰπέρ της λύσεως τοϋ προβλήματος των μακεδονικών μειονο-τήτων δια διαττραγματεύσεων, διετύπωσε δε τήν ελπίδα ότι τριμερείς βαλκανικαί διαπραγματεύσεις θά επέτρεπαν είς δεδομένην στιγμήν τήν ιδρυσιν μιας αύ-τονόμου «Μακεδονικής μονάδος».
Τό τηλεγράφημα αυτό έδημοσιεύθη εις τάς εφημερίδας της 1ης Αυγούστου και έπροκάλεσε άμεση καΐ καθολική άντίδραση της ελληνικής κοινής γνώμης.

ΤΑΥΓΕΤΗΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 3308
Ημερομηνία εγγραφής : 25/01/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: υπάρχει και ήρω'ίς, ή οποία παρέμεινε και παραμένει τελείως άγνωστος.

Δημοσίευση  ΤΑΥΓΕΤΗΣ Την / Το Τετ Οκτ 24, 2012 1:19 pm

Από κειμενο συνομιλίας του πρεσβευτη της ΕΣΣΔ στην Ελλαδα Κ.ΝΤ.Λεβίτσκιν με τον Μανώλη Γλέζο.
12 Ιουνιου 1972
Απόρρητο αντιτ αριθ 1

Κατα τον Γλεζο η θέση των Ελλήνων κομμουνιστών έχει επιδεινωθεί σοβαρά, επειδή η χούντα γνωρίζει πολύ καλά όχι μόνο τις δυσκολίες στο ΚΚΕ, αλλά ακόμη
και σε ποια ομάδα ανήκει ο κάθε κομμουνιστής. Αρκετοί κομμουνιστες μέσα στην εξαψη της εσωκομματικής διαμάχης και του εσωτερικού αγώνα δίνουν τη δυνατό-
τητα στή μυστικη αστυνομία νά εξάγει συμπεράσματα για τη διάταξη των δυνάμε-ων στό κόμμα. Ο Γλέζος ανέφερε το ακόλουθο παράδειγμα. Όταν βρισκόταν σε -στρατόπεδο συγκέντρωσης, ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός κατόρθωσε να λάβει ά-δεια από τη χοΰντα γιά την αποστολή χρηματικών εμβασμάτων στούς κρατουμέ-νους:. Ποια ηταν λοιπόν η έκπληξη όλων των συντρόφων, όταν ο φρουρός τους διάβασε κατάλογο μόνο ενός τμήματος τών κρατουμένων, για τους οποίους είχαν πο-ραληφθεί εμβάσματα 1.400 δραχμών το κάθε ένα. Στον κατάλογο αυτό υπήρχαν τα ονόματα μόνο των οπαδών του Κολιγιάνη. Ο φρουρός με αφορμή αυτό το γεγονός δήλωσε ότι όλοι οι άλλοι, που δεν υποδεικνύονταν στον κατάλογο, δεν ήταν κομμουνιστές. Αυτό προκάλεσε αγανακτηση
Ολοι οϊ λόγοι του Γλέζου για την κατάσταση στο ΚΚΕ και τις αριστερές δυνάμεις της χωρας ήταν διαποτισμένοι από απαισιοδοξία και δυσπιστία για τη δυνατότητα υπέρβασης της κρίσης στο άμεσο μέλλον.
Γιά την δίεθνή κατάσταση. Ο Γλέζος με δικη του πρωτοβουλία εξέφρασε δίκην
ευχών τήν άποψη του για την εξωτερική πολιτική της ΕΣΣΔ, η οποία μαρτυρεί ότι κατανοεί σε βάθος τη διεθνή κατάσταση, Ειπε οτι κατά την άποψη του η ΕΣΣΔ επρεπε νά δηλώσει ανοικτά στους Αμερικάνους ότι το εδαφος του Βιετνάμ αποτελεί εδαφος σοσιαλιστικού κράτους και επομένως η επίθεση εναντίον του με οποιαδήποτε ,μορφή θεωρείται από τη Σοβιετική Ένωση ως επίθεση εναντίον της ιδίας με όλες τις συνέπειες που απορρέουν από αυτό.

ΤΑΥΓΕΤΗΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 3308
Ημερομηνία εγγραφής : 25/01/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης