Ελληνική Ιστορία 1940-49 .Ένα έθνος σε κρίση

ΟΙ ,,ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ>.ΤΟΥ ΠΟΥΣΤΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ ΤΟ ΒΑΖΟΥΝ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΛΙΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΛΙΓΟΥΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

Πήγαινε κάτω

ΟΙ ,,ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ>.ΤΟΥ ΠΟΥΣΤΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ ΤΟ ΒΑΖΟΥΝ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΛΙΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΛΙΓΟΥΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

Δημοσίευση  ΤΑΥΓΕΤΗΣ Την / Το Πεμ Αυγ 23, 2012 12:19 pm

Αξιοσημείωτος εΐναι ή παρά τά Αλβανικά σύνο¬ρα συμπλοκή δυνάμεως Χωροφυλακής, ύπό τόν τότε άνθυπομοίραρχον (ήδη Αρχηγόν Χωροφυλακής) Χρίστον Καραβίτην, πρός τό συμμοριακόν συγκρό¬τημα τοϋ Άρη Βελουχιώτη, έπιχειροϋντος νά διέλ- θη εις Αλβανίαν. Ιδού, ή, άπό 20ής Μαΐου 1945, σχετική εκθεσις τής Άνωτέρας Διοικήσεως Χωρο¬φυλακής Δυτικής Μακεδονίας πρός τό Ύπουργειον Εσωτερικών:
«Περι λαβούσης χώραν συμπλοκής μετά συμμορίας Άρη Βελουχιώτη»
«Τήν 24ην Απριλίου 1945, ό προσωρινώς άναλαβών τήν διοίκησιν τοΰ Αστυνομικού Τμήματος Καστοριάς, άνθυπομοίραρχος Καραβίτης Χρίστος, άνήκων εις τήν δύναμιν τού 150οΰ Τάγματος, πληροφορηθείς έκ τοΰ χω¬ρίου Μεσοποταμία, ένθα είχε μεταβή δι’ ύπηρεσίαν, δτι, εις τό χωρίον Καλή Βρύση, παρά τά άλβανικά σύνορα, εύρίσκετο ό Άρης Βελουχιώτης, μετά τής συμμορίας του, άπέχων έκεΐθεν περί τάς έπτά ώρας πεζή, ειδοποίησε τόν έν Καστοριά έδρεύοντα 3ον Λόχον τοΰ 151ου Τάγματος Έθνοφυλακής, ινα άπό κοινοΰ τεθώσιν είς καταδίωξιν αύτού. Πράγματι ό διοικητής τοϋ Λόχου τούτου, μετά δυνάμεως 73 στρατιωτών καί 50 άποικιακών στρατευμά¬των, ύπό Άγγλον άξιωματικόν, κατέφθασαν έν Μεσο¬ποταμία καί άμέσως μετά τού άνθυπομοιράρχου καί δυ¬νάμεως Χωροφυλακής έκινήθησαν πρός συνάντησιν τής συμμορίας. Περί ώραν 4ην πρωινήν τής επομένης, κατό¬πιν έπιπόνου πορείας εφθασαν εις τόν πρός δν δρον καί διετάχθησαν τά τμήματα, άτινα έχωρίσθησαν εις άναλό- γους ομάδας, νά καταλάβωσι τάς προσδιορισθείσας θέ¬σεις, άναμένοντες τήν διέλευσιν έκεΐθεν τής συμμορίας, ήτις έσκόπευε νά διέλθη τά σύνορα μεταβαίνουσα εις Αλβανίαν. "Εν τμήμα δμως, βαδίζον κατά μέτωπον τοϋ άνωτέρω χωρίου Καλή Βρύση, δπου διενυκτέρευον οί συμμορΐται, έγένετο άντιληπτόν ύπό τοΰ σκοποΰ τής συμ¬μορίας καί πυροβοληθέν ύπό τούτου, περί ώραν 04.30', ήνάγκασεν άπαντα τά τμήματα νά άνοίξωσι πυρά, παρά τήν κεκανονισμένην ώραν, ήτις εΐχεν όρισθή ή 6 πρωινή, πρός εύχερεστέραν παρακολούθησιν τής δλης έπιχειρή- σεως καί τών άποτελεσμάτων,αύτής. Περί τήν 4.45' ώραν, έκ τής θέσεως τήν όποίαν εϊχε καταλάβει ό άνωτέρω άνθυ¬πομοίραρχος, μετά δυνάμεως Χωροφυλακής, μολονότι άκόμη έπεκράτει σκότος, διεκρίθησαν σκιαί άνθρώπων καί ζώων, διερχομένων έκ τής κάτωθεν αύτών πρός Αλ¬βανίαν διερχομένης όδοΰ, οπότε ό άνθυπομοίραρχος ού- τος διέταξε τούς: 1) Ενωμοτάρχην Λιακόπουλον Νικό¬λαον, 2) Χωροφύλακα Τσάλιον Κων. καί 3) Χωροφύλακα Γεωργακόπουλον Βασίλειον καί ένα λοχίαν ώπλισμένον δι’ αύτομάτου δπλου καί κατέλαβον θέσιν πλησιέστερον τής διερχομένης έκεΐθεν όδοΰ, όπόθεν βαλλόμενοι οί συμμορΐται, δέν θά ήδύναντο νά διέλθωσιν, έκ παραλλή¬λου δέ ούτος μετά τής ύπολοίπου δυνάμεως έλαβε τοιαύ- την θέσιν ώστε, άφ’ ένός μέν νά έπιτηρή καί τά δύο τμή¬ματα καί κατευθύνη τήν δράσίν των καί άφ’ έτέρου νά έπιτεθή έκ πλαγίων κατά τών συμμοριτών. Μετά τούς πρώτους πυροβολισμούς τά δπλα τών 1) Ενωμοτάρχου Λιακοπούλου Νικ., 2) Χωροφύλακος Τσάλιου Κων. καί τό όπλοπολυβόλον τοΰ λοχίου, έπαθον έμπλοκήν καί κατέστησαν άχρηστα, έν τούτοις, μόνον μέ τό δπλον τοϋ Χωροφύλακος Γεωργακοπούλου Βασ. καί τή βοηθεία καί τών πλαγίων βολών τοΰ έτέρου τμήματος, κατώρθω- σαν όχι μόνον νά παρεμποδίσουν τήν περαιτέρω διέλευ- σιν πρός Αλβανίαν τών συμμοριτών, άλλά καί νά άναγ- κάσωσι τούτους νά έγκαταλείψωσιν έπί τόπου τρία οπλο¬πολυβόλα Στέν, άπαν τό πολεμικόν ύλικόν, δύο άνταλ- λακτικάς κάννας οπλοπολυβόλου, τόν ρουχισμόν καί τά τρόφιμα, άτινα έφερον μεθ’ έαυτών, κυριευθέντα ύπό τής όμάδος τοΰ ώς εΐρηται άνθυπομοιράρχου, άναγκασθέντες οί συμμορϊται νά έπανέλθωσιν έντός τοϋ χωρίου, μεθ’ ένός τραυματίου διαφυγόντος τήν σύλληψιν. Έν συνε¬χεία ή άνωτέρω όμάς όπλισθεϊσα μέ τά κυριευθέντα δπλα καί διαμοιρασθεΐσα εις δύο, διετάχθησαν οί μέν νά έπι- τηρώσι τό άλβανικόν έδαφος, όπόθεν έβάλλοντο ύπό Αλ¬βανών άνταρτών καί ύπήρχε κίνδυνος έπιθέσεως έκ τών νώτων, οί δέ νά έπιτηρώσι τόν πρός τό χωρίον τομέα, πρός παρεμπόδισιν διαφυγής τών συμμοριτών έκ τοΰ τομέως τής δράσεως τής όμάδος των. Αποτέλεσμα τής ένεργείας ταύτης ύπήρξεν ή παρεμπόδισις τών Αλβανών άνταρτών νά πλησιάσωσι, περιορισθέντων νά βάλωσι μόνον έξ άποστάσεως άφ’ ένός καί άφ’ έτέρου ή άποτε- λεσματική άναχαίτισις τμήματος τών συμμοριτών, άπο- πειραθέντος νά διαφύγη έκεΐθεν, φονευθέντος μάλιστα ένός συμμορίτου όνόματι Τσάφου Εμμανουήλ τοϋ Δη- μητρίου, ύπό ψευδώνυμον Αθηναίος, γεννηθέντος έν Μ. Άσία καί κατοικοΰντος έν Άθήναις, έτών 40, έργάτου κομμουνιστοΰ άπό τάς άρχάς τοϋ Ιουνίου 1942, άφ’ ής ύπηρέτει εις τόν ΕΛΑΣ, στρατολογηθείς ύπό τούτου τοΰ Άρη Βελουχιώτη. Ό άνωτέρω ψυχορραγών, έξεταζόμε- νος, άνέφερεν δτι ό Άρης Βελουχιώτης, ήγούμενος συμ¬μορίας έκ 45 μελών, εύρίσκετο εις τό χωρίον Καλή Βρύση καί εύθύς ώς ήρξατο ή μάχη έδωσε σημείο ν συναντήσεως τό χωρίον Σλήμητσα καί δτι σκοπός τοΰ άγώνος τοΰ νέου ΕΑΑΣ, δπως ώνόμασε ό Άρης Βελαχιώτης τό σύνολον τών συμμοριτών του, είναι ή όλοκλήρωσις τοϋ ύπό τοΰ κομμουνιστικοΰ κόμματος άναληφθέντος άγώνος, δηλαδή «ή πλήρης άπόδοσις τών λαϊκών έλευθεριών». Τέλος, ό άνωτέρω, άποθνήσκων κατέθεσεν δτι ό Άρης Βελουχιώ¬της, έπιθυμών τήν συνεργασίαν μετά τών Αλβανών άν¬ταρτών, άπέστειλε τήν προηγουμένην εις Αλβανίαν δύο συμμορίτας του πρός συνεννόησιν σχετικώς. Έν γένει, έκ τής έπιχειρήσεως ταύτης, προέκυψαν τά έξής γενικά άποτελέσματα: Έκτος τοΰ φονευθέντος ύπό τής άνωτέρω όμάδος, έτραυματίσθησαν πέντε συμμορϊται καί μία γυνή, έκ τών άκολουθουσών τήν συμμορίαν δύο γυναικών ώς νο¬σοκόμοι καί συνελήφθησαν 1) ό συμμορίτης Τζήκας Νικ. τοΰ Ίωάννου ή καπετάν Βελής, τιτλοφορούμενος ό άνθυ- πολοχαγός τοΰ νέου ΕΛΑΣ, 2) Καραμπινας Νικόλαος, 3) Κύρου Κυριάκος καί 4) Νούλας Σταΰρος, κάτοικοι άπαντες Καλής Βρύσης, οϊτινες έβοήθησαν τούς άνωτέ¬ρω συμμορίτας διά τών ζώων των. Ό συλληφθείς συμ¬μορίτης Τζήκας Νικόλαος, έξεταζόμενος, έπεβεβαίωσε τά ύπό τοϋ φονευθέντος Τσάφου Εμμανουήλ κατατε- θέντα».

ΤΑΥΓΕΤΗΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 3308
Ημερομηνία εγγραφής : 25/01/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

Δημοσίευση  ΓΥΠΑΣ Την / Το Κυρ Οκτ 14, 2012 4:11 am

Να αγιασει το στομα σου.Εαν υπηρχε η θρυλικη βασιλικη χωροφυλακη δεν θα εισβαλανε οι λαθρομεταναστες[ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑΙΩΝ].Αλλα μην ξεχναμε και του ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΔΕΣ.Ο "ΕΘΝΑΡΧΗΣ"ΞΕΚΟΨΕ ΤΟΥς ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ και εκτιτε οι μισθοι καταντησαν πεινας αλλα και ο ετερος ηγεμων Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ Ο ΜΠΟΥΧΕΣΑΣ ηταν αυτος ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΟΝ ΑΓΓΕΘΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΣΣΕΑ ο αθεοφοβος.

ΓΥΠΑΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 112
Ημερομηνία εγγραφής : 23/01/2012

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης