Ελληνική Ιστορία 1940-49 .Ένα έθνος σε κρίση

Τά Τάγματα Άσφαλειας.ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΕΑΜ -ΕΛΑΣ

Πήγαινε κάτω

Τά Τάγματα Άσφαλειας.ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΕΑΜ -ΕΛΑΣ

Δημοσίευση  ΤΑΥΓΕΤΗΣ Την / Το Τρι Απρ 03, 2012 2:52 am

ΜΕΡΟΣ Γ’

Κεφάλαιον 7ον

Αντίστασις κατά τής κομμουνιστικής έττικοατήσεως.

Τά Τάγματα ΆσφαΛειας.

Εις χιλίους Αξιωματικούς καί 25.000 όπλίτας ύπολογίζει ό Γεώργιος Μαργαρίτης, εις το διτομον έργον του υπό τόν τίτλον “Ιστορία τού Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου 1946-1949"31, ενώ ό Σπ. Γασπαρινάτος εις τό έργον του "ΚΑΤΟΧΗ" (1ος τόμος, σελ. 230) σέ 30.00032 τούς ύπηρετήσαντας εις τά Τάγματα Ασφαλείας, τά συγκροτηθέντα ύπό τής κατοχικής κυβερνήσεως τού Ίωάννου Ράλλη, κατά την χρονικήν περίοδον άπό τού Φθινοπώρου τού 1943 μέχρι τού Φθινοπώρου τού 1944.

Οί "αναμάρτητοι" καί ύπάρχουν πολλοί τέτοιοι εις τάς ή μέρας μας έχουν έπιδοθεϊ μετά μανίας εις την έκτόξευσιν λίθων άναθέματος κατά των χιλιάδων εκείνων Ελλήνων, τούς όποιους έ χαρακτή ρ ισαν, συλλήβδην, ώς φασίστας καί προδότας.

Όμως τό κύριον χαρακτηριστικόν τών περισσοτέρων εξ εκείνων πού κατετάγησαν εις τά Τ.Α. καί ιδιαιτέρως εις αυτά τής Πελοποννήσου δέν ήσαν αχ πολιτικαί των ίδέαι καί αί κομματικαί των τοποθετήσεις άλλά τό πένθος πού έφεραν εις τό περιβραχιόνιον διά θύματα τού οικογενειακού των περιβάλλοντος προκληθέντα άπό τούς κομμουνιστάς.

Είς μίαν έποχην κατα την οποίαν τό πλεΐστον τών μέσων ένημερώσεως τής κοινής γνώμης κυριαρχείται άπό τούς "λιθοβολούντας άναμαρτήτους", χρηματοδοτουμένους μάλιστα άπό τόν δημόσιον κορβανάν, προκειμένου νά άνεγείρουν μνημεία, νά ιδρύσουν καί έγκαταστήσουν "πολιτιστικάς" εστίας καί ιδρύματα, έξυμνούντα τήν σκοτεινήν περίοδον τής διαδρομής πολιτικών καθοδηγητών καί καπεταναιων τής μαχαιρας και να οργανώσουν άνίερες ιεροτελεστίες πρός τέρψιν υμνητών τού Σταλινισμού είναι αύτόχρημα ούτοπικόν εγχείρημα νά έπιχειρήση κανείς τήν παρουσίασιν γεγονότων, κατά τρόπον άντιστρατευόμενον τήν εικόνα ή όποία συστηματικώς καί έντέχνως έκαλλιεργήθη καί άπεδόθη έπί σειράν ετών. Όμως ή ιστορία έχει τάς ίδικάς της άπαιτήσεις καί ή άλήθεια έρχεται ένίοτε είς φώς καίπερ μή ζητούμενη. Ό γράφων ένώ έθρήνησε προσφιλή μέλη τής οίκογενε ία ς του είχε την τύχην νά έπιζήση καί νά ένθυμειται γεγονότα τής σκοτεινής περιόδου τής κατοχής μεταξύ τών όποιων καί έκείνης κατά τήν όποίαν συνεκροτήθησαν τά Τάγματα Ασφαλείας.
Γεωργίου Μαργαρίτη, “Ιστορία τού Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου 1946-1949", τόμος Α', σελ. 216.
32
Σπύρου Γασπαρινάτου, “ΚΑΤΟΧΗ", τόμος 1ος, σελ. 230.

ΤΑΥΓΕΤΗΣ

Αριθμός μηνυμάτων : 3308
Ημερομηνία εγγραφής : 25/01/2010

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης